Thay đổi vốn lưu động ròng

Thay đổi vốn lưu động ròng

Những thay đổi trong vốn lưu động ròng là gì? Thay đổi vốn lưu động ròng là sự thay đổi vốn lưu động ròng của công ty từ kỳ kế toán này so với kỳ kế toán khác được tính toán nhằm đảm bảo công ty duy trì đủ vốn lưu động trong mọi kỳ kế toán. không được để xảy ra tình trạng thiếu tiền hoặc quỹ không được nhàn rỗi trong tương la
Doanh thu ròng

Doanh thu ròng

Doanh thu ròng là gì? Doanh thu thuần là doanh thu bán hàng của một công ty mà từ đó lợi nhuận, chiết khấu và các khoản khác được trừ đi. Trong kế toán, Net đề cập đến các điều chỉnh được thực hiện so với giá gốc và do đó, nó có thể được tính sau khi điều chỉnh doanh thu gộp với các khoản chiết khấu, sản phẩm bị trả lại hoặc bất kỳ chi phí bán hàng trực tiếp nào khác. Công thức Doanh thu ròng = Tổng Doanh thu - Chi phí Bán hàng Liên quan Trực tiếp Tại sao phải tính Doanh thu ròng?
Công thức thu nhập ròng

Công thức thu nhập ròng

Công thức tính thu nhập ròng Công thức Thu nhập ròng được sử dụng để tính thu nhập ròng của Công ty. Đây là con số quan trọng nhất đối với Công ty, các nhà phân tích, nhà đầu tư và cổ đông của Công ty vì nó đo lường lợi nhuận mà Công ty thu được trong một khoảng thời gian. Thu nhập ròng = Tổng doanh thu - Tổng chi phí. Thu nhập ròng hoặc Lợi nhuận rò
Tổng tài sản

Tổng tài sản

Tổng tài sản là gì? Tổng tài sản, được sử dụng phổ biến nhất trong bối cảnh tập đoàn, được định nghĩa là tài sản thuộc sở hữu của đơn vị có giá trị kinh tế mà lợi ích có thể thu được trong tương lai. Tài sản được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán của công ty. Tài sản được phân loại thành tài sản lưu động và tài sản kém thanh khoản, tùy thuộc vào tính t
Cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành là gì? Cổ phiếu đang lưu hành là cổ phiếu có sẵn cho các cổ đông của công ty tại một thời điểm nhất định sau khi loại trừ cổ phiếu được công ty mua lại và nó được thể hiện như một phần vốn chủ sở hữu trong phần nợ phải trả của bảng cân đối kế toán Công ty. Một công ty cũng thường giữ một phần cổ phiếu đang lưu hành trong quỹ của mình, từ cả việc phát hành c
Công thức đặc biệt rủi ro

Công thức đặc biệt rủi ro

Công thức tính phí bảo hiểm rủi ro Phần bù rủi ro được tính bằng cách trừ lợi tức đầu tư phi rủi ro từ lợi tức đầu tư. Công thức Risk Premium giúp ước tính sơ bộ về lợi nhuận kỳ vọng trên một khoản đầu tư tương đối rủi ro so với lợi tức thu được từ khoản đầu tư không rủi ro. r a  = tài sản hoặc lợi tức đầu tư r f  = lợi tức không có rủi ro Các loại phí bảo h
Phần trăm lợi nhuận gộp

Phần trăm lợi nhuận gộp

Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận gộp là công thức được sử dụng bởi ban lãnh đạo, các nhà đầu tư và các nhà phân tích tài chính để biết tình hình tài chính và lợi nhuận của công ty sau khi hạch toán chi phí bán hàng và được tính bằng cách chia lợi nhuận gộp của công ty cho doanh thu thuần của nó. Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận gộp là gì? Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận gộp là thước đo khả năng
Các khoản mục nhập nhật ký phải trả

Các khoản mục nhập nhật ký phải trả

Tài khoản Nhật ký phải trả Các bút toán phải trả là số tiền ghi sổ kế toán phải trả cho các chủ nợ của công ty để mua hàng hóa hoặc dịch vụ và được báo cáo theo chủ đề nợ ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán và tài khoản này được ghi nợ bất kỳ khi nào thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào. Nhật ký cho các tài khoản phải trả Bất kỳ khi nào có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc mua hàng h
Cơ sở dữ liệu trong Excel

Cơ sở dữ liệu trong Excel

Excel là sự kết hợp của các hàng và cột, và các hàng và cột này lưu trữ dữ liệu của chúng ta, theo các thuật ngữ khác được đặt tên là bản ghi, vì excel là công cụ phổ biến nhất mà chúng ta lưu trữ dữ liệu trong excel. trong excel ở một số dạng bảng theo hàng và cột và đặt tên cho bảng là cơ sở dữ liệu trong excel, chúng ta cũng có thể nhập dữ liệu từ các nguồn khác trong excel với định dạng dữ liệu phù hợp với định dạng excel. Tạo cơ sở dữ liệu Excel Có dữ liệu trong excel sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn vì excel là một công cụ mạnh mẽ, nơi chúng ta c
Công thức dòng tiền ròng

Công thức dòng tiền ròng

Công thức tính dòng tiền ròng của một công ty Công thức dòng tiền ròng tính toán dòng tiền thuần trong công ty trong kỳ và nó được tính bằng cách cộng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính hoặc tương tự cũng có thể được tính bằng cách trừ đi các khoản thanh toán bằng tiền mặt của công ty trong kỳ từ các khoản thu tiền mặt. Dòng tiền ròng = Tổng dòng tiền - Tổng dòng tiền HOẶC LÀ Dòng tiền ròng = Dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh + Dòng tiền
Mẫu Payslip trong Excel

Mẫu Payslip trong Excel

Mẫu Payslip trong Excel Là một nhân viên, tất cả chúng ta đều nhận được biên lai tiền lương được gọi là “Payslip” từ người sử dụng lao động của chúng ta, đây là sự xác nhận cho tiền lương được ghi có vào tài khoản nhân viên từ người sử dụng lao động. Trong thế giới hiện đại, các công ty doanh nghiệp sử dụng phần mềm phức tạp để lập phi
Công thức định giá trái phiếu

Công thức định giá trái phiếu

Công thức tính giá trái phiếu Công thức định giá trái phiếu về cơ bản là tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền có thể xảy ra trong tương lai, bao gồm các khoản thanh toán phiếu giảm giá và mệnh giá là số tiền mua lại khi đáo hạn. Tỷ lệ lãi suất được sử dụng để chiết khấu các dòng tiền trong tương lai
Công thức về xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC)

Công thức về xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC)

Công thức MPC (Xu hướng tiêu dùng cận biên) là gì? Công thức cho xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC) đề cập đến sự gia tăng chi tiêu của người tiêu dùng do sự gia tăng thu nhập khả dụng. Công thức MPC được suy ra bằng cách chia thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng (ΔC) cho thay đổi trong thu nhập khả dụng (ΔI). Công thức MPC được biểu diễn dưới dạng, Công thức Xu hướng tiêu dùng cận biên (MP
Ví dụ về mục nhập tạp chí

Ví dụ về mục nhập tạp chí

10 ví dụ hàng đầu về mục nhập tạp chí Ví dụ về mục nhập jounal bao gồm việc mua máy móc của quốc gia nơi tài khoản máy móc sẽ được ghi nợ và tài khoản tiền mặt sẽ được ghi có. Các ví dụ về ghi sổ nhật ký trong kế toán sau đây cung cấp sự hiểu biết về loại sổ nhật ký phổ biến nhất được các doanh nghiệp kinh doanh sử dụng trong các giao dịch tài chính hàng ngày của họ. Việc vượt qua các mục nhập nhật ký là rất cần thiết vì chúng cho phép tổ chức kinh doanh sắp xếp các giao dịch của họ thành
Khu vực công và Khu vực tư nhân

Khu vực công và Khu vực tư nhân

Sự khác biệt giữa khu vực công và khu vực tư nhân Các ngân hàng khu vực tư nhân có thể được định nghĩa là các tổ chức ngân hàng trong đó phần lớn cổ phần được nắm giữ bởi các chủ sở hữu cổ phần tư nhân trong khi các ngân hàng khu vực công (còn được gọi là ngân hàng chính phủ) có thể được định nghĩa là các tổ chức ngân hàng nơi phần lớn cổ phần thuộc sở hữu của chính phủ . Khu vực công là gì? Khu vực công bao gồm các công ty, xí nghiệp hoặc doanh nghiệp trong đó Chính phủ là chủ sở hữu của doanh nghi
Giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành

Sự khác biệt giữa Giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành Một giám đốc điều hành không chăm sóc hoạt động hàng ngày của công ty. Anh ấy tham gia nhiều hơn vào việc thiết kế các chiến lược và tầm nhìn cho công ty. Giám đốc điều hành tham gia vào việc quản lý hàng ngày của công ty và cung cấp động lực cho nhân viên. Giám đốc điều hành báo cáo với hội đồng quản trị của công ty trong khi Giám đốc điều hành nhận lện
Ký quỹ đóng góp

Ký quỹ đóng góp

Biên độ đóng góp là gì? Tỷ suất đóng góp là một phép đo mà qua đó chúng ta hiểu được doanh thu thuần của một công ty sẽ đóng góp bao nhiêu vào chi phí cố định và lợi nhuận ròng sau khi trang trải các chi phí biến đổi. Vì vậy, trong khi tính toán đóng góp, chúng tôi khấu trừ tổng chi phí biến đổi khỏi doanh thu thuần. Công thức ký quỹ đóng góp Để tính toán tỷ lệ này, tất cả những gì chúng ta cần xem xét là
Công thức hoàn vốn đầu tư (ROI)

Công thức hoàn vốn đầu tư (ROI)

Công thức tính lợi tức đầu tư Lợi tức đầu tư đo lường lãi hoặc lỗ của một khoản đầu tư so với số tiền đã đầu tư và được tính theo công thức đơn giản, tức là thu nhập ròng chia cho chi phí vốn đầu tư ban đầu. Việc tính toán ROI được thực hiện để phân tích hiệu suất đầu tư Nó được biểu diễn như sau: Công thức hoàn vốn đầu tư = (Lợi nhuận ròng / Chi phí đầu tư) * 100 Công thức này linh hoạt và được các nhà đầu tư khác nhau sử dụng để so sánh ROI trên các khoản đầu tư tiềm năng khác nhau và lợi nhuận trên cổ phiếu. Ví dụ tính toán về lợi tức đầu tư Hãy cùng xem một số ví dụ từ đơn giản đến n
10 công ty kế toán hàng đầu trên toàn cầu

10 công ty kế toán hàng đầu trên toàn cầu

Các công ty kế toán hàng đầu là những công ty hàng đầu trên thế giới có sự hiện diện rộng rãi, cung cấp dịch vụ kế toán cho các cá nhân, tổ chức và các đơn vị khác và một số công ty kế toán hàng đầu bao gồm PricewaterhouseCoopers (PwC) LLP, Ernst & Young LLP, Deloitte LLP, KPMG LLP, Grant Thornton LLP, v.v. Các công ty kế toán trên toàn cầu Khi bạn đang bắt đầu sự nghiệp
$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found