Mẫu cơ sở dữ liệu Excel

Mẫu cơ sở dữ liệu Excel

Mẫu cơ sở dữ liệu cho Excel Trong thế giới hiện đại, chúng ta có rất nhiều phần mềm để làm việc với cơ sở dữ liệu. Sau khi tất cả các phân tích cuối cùng của phần mềm phức tạp sẽ chỉ được thực hiện với bảng tính. Nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ và không đủ khả năng mua phần mềm hiện đại thì không có gì phải lo lắng vì trong bảng tính excel, chúng tôi có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu về dữ liệu doanh nghiệp của bạn. Sau cùng, câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể xây dựng cơ sở dữ liệu trong một bảng tính excel? Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới
Viết tùy chọn đặt

Viết tùy chọn đặt

Viết Tùy chọn Đặt Định nghĩa Viết quyền chọn bán là tạo khả năng bán cổ phiếu và cố gắng trao quyền này cho người khác với một mức giá cụ thể; đây là một quyền để bán các tài sản cơ bản nhưng không phải là một nghĩa vụ phải làm như vậy. Giải trình Theo định nghĩa, Quyền chọn bán là một công cụ tài chính cung cấp cho ng
Các loại chính sách cổ tức

Các loại chính sách cổ tức

Có bốn loại chính sách cổ tức. Đầu tiên là chính sách cổ tức thường xuyên, thứ hai là chính sách cổ tức không thường xuyên, thứ ba là chính sách cổ tức ổn định và cuối cùng là chính sách cổ tức không. Chính sách cổ tức ổn định được chia thành cổ tức không đổi trên mỗi cổ phiếu, tỷ lệ chi trả không đổi, cổ tức ổn định cộng thêm cổ tức. Các loại chính sách cổ tức Chính sách phân phối cổ tức của một công ty quy định số lượng cổ tức và tần suất công ty trả
Trật tự trật tự lý thuyết

Trật tự trật tự lý thuyết

Lý thuyết Lệnh Pecking là gì? Lý thuyết trật tự áp dụng đề cập đến lý thuyết liên quan đến cấu trúc vốn của công ty trong đó các nhà quản lý được yêu cầu tuân theo một hệ thống phân cấp cụ thể trong khi đưa ra lựa chọn các nguồn tài chính trong công ty nơi mà theo hệ thống cấp bậc ưu tiên đầu tiên dành cho nội bộ. tài trợ, sau đó đến các nguồn bên ngoài khi không thể huy động đủ vốn thông qua tài trợ nội bộ, nơi
Tiền ròng

Tiền ròng

Ý nghĩa tiền ròng Tiền ròng mô tả vị thế thanh khoản của một công ty và được tính bằng cách trừ đi các khoản nợ hiện tại từ số dư tiền được báo cáo trên báo cáo tài chính của công ty vào cuối một thời kỳ cụ thể và được các nhà phân tích và nhà đầu tư xem xét để hiểu được tình hình tài chính và khả năng thanh khoản của công ty. Nó khác với dòng tiền ròng, được tính bằng tiền mà công ty kiếm được trong một thời kỳ cụ thể sau khi đã thanh to
Giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu

Giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu

Giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu đại diện cho quỹ thuộc về các cổ đông vốn chủ sở hữu và có sẵn để phân phối cho các cổ đông và nó được tính bằng giá trị ròng còn lại sau khi trừ đi tất cả các khoản nợ phải trả của công ty khỏi tổng tài sản của nó. Giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu là gì? Thuật ngữ "Giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu" đề cập đ
Thời gian hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn

Định nghĩa thời gian hoàn vốn Thời gian hoàn vốn có thể được định nghĩa là khoảng thời gian cần thiết để thu hồi chi phí, chi phí ban đầu và chi phí đầu tư đã thực hiện để dự án đạt được tại thời điểm không lỗ, không có lãi tức là điểm hòa vốn. nguồn: Lifehacker.com.au Bài báo trên lưu ý rằng Powerwall của Tesla không hiệu quả về
VBA IFERROR

VBA IFERROR

Giống như chúng ta sử dụng IFERROR trong excel để biết phải làm gì khi gặp lỗi trước mỗi hàm, chúng ta có một hàm IFERROR có sẵn trong VBA được sử dụng theo cùng một kiểu vì nó là một hàm trang tính, chúng ta sử dụng hàm này với worksheet. function trong VBA và sau đó chúng tôi cung cấp các đối số cho
Tiền so với tiền tệ

Tiền so với tiền tệ

Sự khác biệt giữa tiền tệ và tiền tệ Tiền tệ so với Tiền tệ là hai từ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và thường bị nhầm lẫn là một thứ tương tự. Các thuật ngữ Tiền và Tiền tệ thoạt nhìn có vẻ là từ đồng nghĩa nhưng thực tế không phải vậy. Hơn nữa, chúng đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau trong một số trường hợp. Có một số lý thuyết
VBA Chèn hàng

VBA Chèn hàng

Chèn một hàng trong VBA hơi khác với chèn một cột trong VBA, trong các cột, chúng tôi sử dụng phương thức toàn bộ cột nhưng để chèn hàng, chúng tôi sử dụng phương thức trang tính với lệnh insert để chèn một hàng, chúng tôi cũng cung cấp một tham chiếu hàng mà chúng tôi muốn chèn một hàng khác tương tự như các cột. Chèn hàng bằng VBA Excel Chúng tôi có thể thực hiện hầu hết tất cả các hành động chú
Các ví dụ về chủ nghĩa tư bản

Các ví dụ về chủ nghĩa tư bản

Định nghĩa & Ví dụ về Chủ nghĩa Tư bản Chủ nghĩa tư bản là một hệ thống kinh tế trong đó các yếu tố sản xuất bao gồm tư liệu sản xuất, tài nguyên thiên nhiên, lao động và tinh thần kinh doanh thuộc sở hữu của các cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân. Chủ nghĩa tư bản đòi hỏi chính phủ phải tuân theo chính sách tự do, không đư
Null trong Excel

Null trong Excel

Null là một loại lỗi xảy ra trong excel khi hai hoặc nhiều tham chiếu ô được cung cấp trong một công thức không chính xác hoặc vị trí chúng được đặt không chính xác, nếu chúng ta sử dụng khoảng trắng trong công thức giữa hai tham chiếu ô, chúng ta sẽ gặp phải lỗi null, ở đó là hai lý do để gặp phải lỗi này, một là nếu chúng tôi sử dụng tham chiếu phạm vi không chính xác và một lý do khác khi chúng tôi sử dụng toán tử giao nhau là ký tự khoảng trắng. Null trong Excel NULL là không có gì ngoài không có gì hoặc trống trong excel. Thông thường, khi chúng ta làm việc trong excel,
Công thức thu nhập chịu thuế

Công thức thu nhập chịu thuế

Công thức thu nhập chịu thuế là gì? Công thức thu nhập chịu thuế được sử dụng để tính tổng thu nhập chịu thuế theo thuế thu nhập và đối với cá nhân, công thức này rất dễ dàng và được tính bằng cách khấu trừ các khoản miễn trừ và khấu trừ được cho phép trong thuế thu nhập từ tổng thu nhập kiếm được và đối với doanh nghiệp, nó được tính bằng cách khấu trừ tất cả các khoản chi phí và các khoản giảm trừ khỏi tổng doanh thu và thu nhập khác thu được. Nói một cách dễ hiểu, nó đề cập đến số thu nhập mà một cá nhân hoặc một tổ chức kiếm được mà cuối cùng sẽ tạo ra nghĩa vụ thuế tiềm ẩn. Công thức tính
Nhà máy và Thiết bị Bất động sản (PP&E)

Nhà máy và Thiết bị Bất động sản (PP&E)

Nhà máy và Thiết bị Tài sản (PP&E) là gì? Nhà máy và thiết bị bất động sản (PP&E) là tài sản hữu hình dài hạn có bản chất vật chất. Đây là những tài sản dài hạn được sử dụng trong các hoạt động của công ty trong một thời gian dài. Chúng còn được gọi là tài sản cố định của công ty vì nó không thể dễ dàng tha
Chi phí công việc so với chi phí quy trình

Chi phí công việc so với chi phí quy trình

Sự khác biệt giữa chi phí công việc và chi phí quy trình Trong trường hợp Chi phí công việc , chi phí của hợp đồng tùy chỉnh hoặc hợp đồng đặc biệt được tính khi công việc được thực hiện theo hướng dẫn của khách hàng cụ thể của công ty, trong khi, trong trường hợp Chi phí theo quy trình , chi phí được tính cho một quy trình khác của công ty được xác định. Chi phí công việc là chi phí của mỗi công việc được thực hiện trong một nhiệm vụ hoặc dự án. Trong khi đ
Hàm SIN Excel

Hàm SIN Excel

Hàm SIN Excel là một hàm lượng giác có sẵn trong excel được sử dụng để tính giá trị sin của một số nhất định hoặc về mặt lượng giác giá trị sin của một góc nhất định, ở đây góc là một số trong excel và hàm này chỉ nhận một đối số duy nhất là số đầu vào được cung cấp. Hàm SIN trong Excel Hàm SIN trong Excel tính Sine của một góc mà chúng tôi chỉ định. Hàm SIN tron
Mở kho

Mở kho

Mở cổ phiếu là gì? Số lượng tồn kho đầu kỳ có thể được mô tả là số lượng ban đầu của bất kỳ sản phẩm / hàng hóa nào do một tổ chức nắm giữ trong thời gian bắt đầu của bất kỳ năm tài chính hoặc kỳ kế toán nào và bằng với số lượng tồn kho cuối kỳ của kỳ kế toán trước được định giá trên cơ sở các chuẩn mực kế toán phù hợp tùy thuộc vào bản chất của việc kinh doanh. Các loại cổ phiếu mở cửa Tùy thuộc vào tính chất kinh doanh của một tổ chức, các loại hàng tồn kho cũng sẽ khác nhau. Ví dụ hàng tồn kho của một
Kinh tế đóng

Kinh tế đóng

Kinh tế đóng là gì? Nền kinh tế đóng là loại hình kinh tế không xảy ra xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, nghĩa là nền kinh tế tự cung tự cấp và không có hoạt động buôn bán từ bên ngoài kinh tế. Mục đích duy nhất của nền kinh tế như vậy là đáp ứng tất cả các nhu cầu của người tiêu dùng trong nước trong phạm vi biên giới của đất nước. Trên thực tế, không có quốc gia nào có nền kinh tế đóng cửa như hiện nay. Brazil có nền kinh tế đóng cửa gần n