Công thức báo cáo thu nhập | Tính toán các khoản mục trong báo cáo thu nhập (Ví dụ)

Công thức báo cáo thu nhập bao gồm 3 công thức khác nhau, trong đó công thức đầu tiên nói rằng lợi nhuận gộp của công ty được tính bằng cách trừ đi Giá vốn hàng bán từ tổng Doanh thu, công thức thứ hai cho biết rằng Thu nhập hoạt động của công ty được tính bằng cách trừ đi Chi phí hoạt động từ tổng lợi nhuận gộp đến và công thức cuối cùng cho biết rằng Thu nhập ròng của công ty được tính bằng cách cộng Thu nhập hoạt động với giá trị ròng của các khoản phi hoạt động của công ty.

Công thức Báo cáo Thu nhập là gì?

Thuật ngữ “báo cáo thu nhập” dùng để chỉ một trong ba báo cáo tài chính chính mà công ty sử dụng để tóm tắt kết quả hoạt động tài chính của mình trong kỳ báo cáo. Báo cáo thu nhập còn được gọi là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc báo cáo lãi lỗ (P&L). Việc tính toán công thức báo cáo thu nhập này được thực hiện theo quy trình một bước hoặc nhiều bước.

Trong trường hợp chỉ một bước, công thức báo cáo thu nhập sao cho thu nhập ròng được tính bằng cách khấu trừ các chi phí khỏi doanh thu. Về mặt toán học, nó được biểu diễn dưới dạng,

Thu nhập ròng = Doanh thu - Chi phí

Trong trường hợp nhiều bước, đầu tiên, lợi nhuận gộp được tính bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán từ doanh thu. Sau đó, thu nhập hoạt động được tính bằng cách trừ chi phí hoạt động khỏi lợi nhuận gộp, và cuối cùng, tính toán thu nhập ròng được thực hiện bằng cách cộng thu nhập hoạt động và các khoản phi hoạt động.

Công thức Báo cáo Thu nhập được trình bày dưới dạng,

  • Lợi nhuận gộp = Doanh thu - Giá vốn hàng bán
  • Thu nhập hoạt động = Lợi nhuận gộp - Chi phí hoạt động
  • Thu nhập ròng = Thu nhập hoạt động + Các khoản mục phi hoạt động

Công thức báo cáo thu nhập theo phương pháp nhiều bước có thể được tổng hợp như bên dưới,

Thu nhập ròng = (Doanh thu + Các khoản phi kinh doanh) - (Giá vốn hàng bán + Chi phí hoạt động)

Giải thích Công thức Báo cáo Thu nhập

Theo phương pháp một bước, công thức tính toán báo cáo thu nhập được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đầu tiên, tổng tất cả các nguồn tạo ra doanh thu phải được ghi nhận từ báo cáo lãi và lỗ.

Bước 2: Tiếp theo, xác định tất cả các chi phí liên quan đến các khoản thu liên quan.

Bước 3: Cuối cùng, công thức tính thu nhập ròng có thể được tính bằng cách trừ đi các khoản chi phí từ doanh thu, như hình dưới đây.

Thu nhập ròng = Doanh thu - Chi phí

Theo phương pháp báo cáo thu nhập nhiều bước, việc tính toán phương trình báo cáo thu nhập được thực hiện bằng cách sử dụng các bước sau:

Bước 1: Trước hết, xác định tổng doanh thu từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Bước 2: Tiếp theo, xác định giá vốn hàng bán từ tài khoản lãi lỗ. Giá vốn hàng bán chủ yếu bao gồm chi phí nguyên vật liệu. Bây giờ, trong bước này, lợi nhuận gộp có thể được tính bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán từ doanh thu. Nó như hình dưới đây:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu - Giá vốn hàng bán

Bước 3: Tiếp theo, chi phí hoạt động cũng được thu thập từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Chi phí hoạt động chủ yếu bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, v.v. Bây giờ, trong bước này, thu nhập hoạt động có thể được tính bằng cách trừ chi phí hoạt động khỏi lợi nhuận gộp, như hình dưới đây.

Thu nhập hoạt động = Lợi nhuận gộp - Chi phí hoạt động

Bước 4: Tiếp theo, xác định các khoản mục không hoạt động như thu nhập lãi, các khoản thanh toán một lần, ... Cuối cùng, việc tính toán thu nhập ròng được thực hiện bằng cách cộng ròng các khoản mục không hoạt động (= thu nhập ngoài hoạt động - phi hoạt động chi phí) vào thu nhập hoạt động, như được hiển thị bên dưới.

Thu nhập ròng = Thu nhập hoạt động + Các khoản phi hoạt động

Ví dụ về Công thức Báo cáo Thu nhập (với Mẫu Excel)

Bạn có thể tải về Mẫu Excel Công thức Báo cáo Thu nhập này tại đây - Mẫu Excel Công thức Báo cáo Thu nhập

Chúng ta hãy lấy ví dụ thực tế về báo cáo hàng năm của Apple Inc. vào ngày 29 tháng 9 năm 2018. Hãy điền vào các khoảng trống dựa trên thông tin có sẵn sau đây.

Dưới đây là dữ liệu để tính toán cho báo cáo hàng năm của Apple Inc.

Lợi nhuận gộp

Do đó, Lợi nhuận gộp có thể được tính là,

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán

= $ 215,639 triệu - $ 131,376 triệu

Lợi nhuận gộp cho năm 2016 sẽ là -

Lợi nhuận gộp cho năm 2016 = $ 84,263

Thu nhập hoạt động

Do đó, Thu nhập hoạt động có thể được tính như,

Thu nhập hoạt động = Lợi nhuận gộp - Chi phí hoạt động

= $ 84,263 triệu - $ 10,045 - $ 14,194

Thu nhập Hoạt động cho năm 2016 sẽ là -

Thu nhập hoạt động cho năm 2016 =  $ 60.024

Thu nhập ròng

Do đó, Thu nhập ròng có thể được tính là,

Thu nhập ròng = Thu nhập hoạt động + Các khoản phi hoạt động

= $ 60,024 triệu + $ 1,348 - $ 15,685

Thu nhập ròng cho năm 2016 sẽ là -

Thu nhập ròng năm 2016 = $ 45,687

Tương tự như vậy, chúng ta có thể tính toán lợi nhuận gộp, thu nhập hoạt động và thu nhập ròng cho năm 2017 và 2018, ngoài ra, bạn có thể tham khảo mẫu excel cho sẵn dưới đây để làm tương tự.

Mức độ liên quan và việc sử dụng công thức báo cáo thu nhập

Sự hiểu biết về công thức báo cáo thu nhập là rất quan trọng đối với những người quan tâm đến việc tích cực giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc nhà phân tích điều tra hoạt động tài chính của một công ty cụ thể. Họ được yêu cầu biết cách đọc các báo cáo tài chính, bao gồm cả báo cáo thu nhập.

Cần lưu ý rằng thu nhập ròng không giống như lợi nhuận tiền mặt. Tuy nhiên, khả năng một công ty tạo ra thu nhập ròng lành mạnh trong một thời gian dài có thể được coi là một yếu tố tích cực đối với giá cổ phiếu và trái phiếu bởi vì chính thu nhập ròng sẽ bù đắp cho những rủi ro mà họ đã gánh chịu. Trong trường hợp một công ty không thể tạo ra đủ lợi nhuận, thì giá trị của cổ phiếu có khả năng giảm mạnh. Nói tóm lại, một công ty có thu nhập lành mạnh sẽ có giá cổ phiếu và trái phiếu cao hơn.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found