Tỷ lệ lợi nhuận gộp (Ý nghĩa, Công thức) | Tính tỷ lệ GP với các ví dụ

Tỷ lệ lợi nhuận gộp là gì?

Tỷ suất lợi nhuận gộp là thước đo khả năng sinh lời được tính bằng tỷ số giữa Lợi nhuận gộp (GP) trên Doanh thu thuần và do đó cho biết công ty tạo ra bao nhiêu lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí doanh thu.

Công thức tỷ lệ lợi nhuận gộp

Hãy để chúng tôi xem cách tính Lợi nhuận gộp.

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán

Bây giờ, để thu được lợi nhuận gộp bằng cách sử dụng phương trình trên, chúng ta cần tìm ra hai giá trị khác, tức là Doanh thu thuần và Giá vốn hàng bán.

Trước tiên, chúng ta hãy xem xét giá trị của 'Doanh thu thuần'.

Doanh số ròng = Doanh số bán hàng - Trở lại nội dung

Giá trị tiếp theo chúng ta cần lấy là 'Giá vốn hàng bán'.

Giá vốn hàng bán = Kho mở cửa + Mua hàng * - Kho cuối kỳ + Mọi chi phí trực tiếp phát sinh.

* Mua hàng có nghĩa là Mua ròng, tức là Mua trừ đi Lợi tức mua.

Sau khi nhận được tất cả các giá trị trên, bây giờ chúng ta có thể tính Tỷ lệ GP như sau:

Công thức Tỷ lệ lợi nhuận gộp = (Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần) X 100

(thường được biểu thị dưới dạng phần trăm)

Từ các tính toán trên, chúng ta có thể nói rằng chúng ta yêu cầu các giá trị sau để có được Tỷ lệ lợi nhuận gộp:

 • Tổng doanh số
 • Bán hàng trả lại (Nếu có)
 • Mở kho hàng hóa
 • Các giao dịch mua được thực hiện trong kỳ
 • Mua hàng trả lại (Nếu có)
 • Cổ phiếu cuối kỳ, tức là Cổ phiếu cuối kỳ mà chúng ta đang tính toán tỷ lệ.
 • Chi phí Trực tiếp Phát sinh.

Như chúng ta có thể thấy, tất cả những số tiền này có thể được lấy từ Tài khoản giao dịch mà bạn quan tâm.

Ví dụ về tỷ lệ lợi nhuận gộp

Hãy để chúng tôi hiểu cách tính tỷ suất lợi nhuận gộp với sự trợ giúp của ví dụ:

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Gross Profit Ratio này tại đây - Mẫu Excel Gross Profit Ratio

# 1 - Bán hàng ròng

# 2 - Giá vốn hàng bán (COGS)

# 3 - Lợi nhuận gộp

Cuối cùng,

# 4 - Công thức Tỷ lệ Lợi nhuận gộp

Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang ý nghĩa và tác động của Tỷ lệ lợi nhuận gộp.

Ưu điểm

 • Bằng cách so sánh doanh thu thuần với lợi nhuận gộp của công ty, Tỷ lệ GP sẽ cho phép người dùng biết được tỷ suất lợi nhuận mà công ty đang kiếm được từ hoạt động kinh doanh và sản xuất.
 • Nó xác định mức thu nhập của công ty vượt quá số tiền mà công ty phải trả cho chi phí hoạt động của mình.
 • Nó giúp so sánh giữa các Công ty về kết quả của hoạt động giao dịch.
 • Lợi nhuận gộp cho biết một công ty hoạt động tốt hơn hay kém hơn so với các đối thủ cạnh tranh như thế nào bởi vì công ty có hiệu quả càng cao thì lợi nhuận gộp càng cao.
 • Nó quyết định lợi thế của công ty trên thị trường.
 • So sánh xu hướng của tỷ suất lợi nhuận gộp qua các năm giúp xác định tốc độ tăng trưởng của công ty.
 • Biên độ này cho phép tạo ngân sách và dự báo.

Hạn chế

 • Nó không tính đến các chi phí phát sinh của công ty mà thường được tính vào Tài khoản lãi lỗ.
 • Nó chỉ là một chỉ báo thụ động về tình trạng chung của công ty. Một công ty có thể có tỷ suất lợi nhuận gộp dương, nhưng khi tất cả các chi phí khác được giảm xuống, lợi nhuận thu được có thể ít đi khá nhiều, hoặc đôi khi, công ty có thể kinh doanh thua lỗ. Vì vậy, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận gộp không phải là một số liệu để đo lường hoặc đánh giá toàn bộ lợi nhuận của công ty.

Những điểm quan trọng cần nhớ về tỷ lệ GP

Nếu phân tích xu hướng Lợi nhuận gộp cho thấy tỷ lệ phần trăm tăng lên, chúng ta có thể đi đến bất kỳ kết luận nào sau đây:

 • Cổ phiếu mở cửa bị đánh giá thấp hơn hoặc giá trị của Cổ phiếu đóng cửa bị phóng đại quá mức.
 • Giá bán hàng hóa tăng mà giá vốn hàng bán tăng tương ứng.
 • Tương tự, giá vốn hàng bán giảm mà giá bán hàng hóa giảm tương ứng.
 • Chắc hẳn đã có sai sót trong khi ghi lại số liệu mua hoặc bán. Các giao dịch mua có thể đã bị bỏ qua, hoặc số liệu bán hàng có thể đã được ghi lại vượt quá doanh số bán hàng thực tế được thực hiện, tức là đã tăng lên.

Nếu phân tích xu hướng Lợi nhuận gộp cho thấy tỷ lệ phần trăm giảm, chúng ta có thể đi đến bất kỳ kết luận nào sau đây:

 • Giá trị của Cổ phiếu mở cửa bị phóng đại quá mức hoặc giá trị của Cổ phiếu đóng cửa bị đánh giá thấp hơn.
 • Giá bán hàng hóa giảm mà giá vốn hàng bán giảm tương ứng.
 • Tương tự, giá vốn hàng bán tăng mà giá bán hàng hóa tăng tương ứng.
 • Chắc hẳn đã có sai sót trong khi ghi lại số liệu mua hoặc bán. Doanh số bán hàng có thể đã bị bỏ qua, hoặc số liệu mua hàng có thể đã được ghi nhận vượt quá doanh số bán hàng thực tế được thực hiện, tức là đã tăng lên.

Nói tóm lại, tỷ lệ Lợi nhuận gộp (GP) là thước đo cho thấy mối quan hệ giữa Lợi nhuận gộp mà một thực thể thu được và Doanh thu thuần của công ty theo cách mà phần nào của Doanh thu thuần đạt được là Lợi nhuận gộp của công ty. . Mặc dù đây là một công cụ phổ biến và được sử dụng rộng rãi để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhưng nó không phải là một thước đo hoàn chỉnh để đánh giá hoạt động tổng thể của công ty. Điều sẽ hữu ích hơn là Tỷ lệ lợi nhuận ròng vì nó cũng tính đến tất cả các chi phí khác mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong một bài viết khác.