Thể LoạI: Lập mô hình Excel

Công thức trung vị

Công thức trung vị

Công thức tính giá trị trung bình trong thống kê Công thức Trung vị trong Thống kê đề cập đến công thức được sử dụng để xác định số ở giữa trong tập dữ liệu đã cho, được sắp xếp theo thứ tự tăng dần và theo công thức đếm số mục trong tập dữ liệu được thêm vào một và sau đó kết quả sẽ được chia cho hai để lấy ra tại vị trí của giá trị trung vị, tức là, số được đặt trên vị trí xác định sẽ là giá trị trung vị. Nó là một công cụ để đo trung tâm của một tập dữ liệu số. Nó tổng hợp một lượng lớn dữ liệu thành một giá trị duy nhất. Nó có thể được định nghĩa là số giữ
Yếu tố giảm giá

Yếu tố giảm giá

Yếu tố chiết khấu là gì? Hệ số chiết khấu là một hệ số cân nặng được sử dụng phổ biến nhất để tìm giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai và được tính bằng cách cộng lãi suất chiết khấu vào một hệ số sau đó được nâng lên thành lũy thừa của một số thời kỳ. Công thức hệ số chiết khấu Về mặt toán học, nó được biểu diễn như dưới đây, DF = (1 + (i / n) ) -n * t
Ví dụ về phân tích lợi ích chi phí

Ví dụ về phân tích lợi ích chi phí

Ví dụ về Phân tích Chi phí-Lợi ích Một ví dụ về Phân tích Chi phí-Lợi ích bao gồm Tỷ lệ Chi phí-Lợi ích trong đó giả sử có hai dự án trong đó dự án một chịu tổng chi phí là 8.000 đô la và thu được tổng lợi ích là 12.000 đô la trong khi dự án hai chịu chi phí Rs. 11.000 đô la và kiếm được lợi ích là 20.000 đô la, do đó, bằng cách áp dụng p
Phân tích độ nhạy trong Excel | Bảng dữ liệu một và hai biến

Phân tích độ nhạy trong Excel | Bảng dữ liệu một và hai biến

Phân tích độ nhạy trong excel giúp chúng ta nghiên cứu sự không chắc chắn trong đầu ra của mô hình với sự thay đổi của các biến đầu vào. Nó chủ yếu thực hiện kiểm tra căng thẳng về các giả định được mô hình hóa của chúng tôi và dẫn đến những hiểu biết sâu sắc về giá trị gia tăng. Trong bối cảnh định giá DCF, Phân tích độ nhạy trong excel đặc biệt hữu ích trong tài chính để
Thay đổi tương đối

Thay đổi tương đối

Thay đổi tương đối là gì? Thay đổi tương đối thể hiện sự thay đổi giá trị của một chỉ tiêu trong kỳ đầu tiên và tính theo tỷ lệ phần trăm, nghĩa là Thay đổi tương đối được tính bằng cách lấy giá trị của chỉ tiêu trong kỳ đầu lấy giá trị của chỉ tiêu trong kỳ thứ hai lấy chia bằng giá trị của chỉ tiêu trong kỳ đầu tiên và kết quả được tính theo tỷ lệ phần trăm. Công thức cho sự thay đổi tương đối rất đơn giản và nó được suy ra bằng cách ban đầu trừ giá trị ban đầu của biến từ giá trị cuối cù
15 chức năng tài chính hàng đầu trong Excel

15 chức năng tài chính hàng đầu trong Excel

15 chức năng tài chính hàng đầu trong Excel Microsoft Excel là công cụ quan trọng nhất của các Chủ Ngân hàng Đầu tư và Nhà phân tích Tài chính. Họ đã dành hơn 70% thời gian để chuẩn bị Mô hình Excel, xây dựng các Giả định, Định giá, Tính toán, Đồ thị, v.v. Có thể an toàn khi cho rằng Chủ ngân hàng đầu tư là những người thàn
Công thức phần tư

Công thức phần tư

Công thức tính phần tư trong thống kê Công thức phần tư là một công cụ thống kê để tính toán phương sai từ dữ liệu đã cho bằng cách chia dữ liệu giống nhau thành 4 khoảng xác định và sau đó so sánh kết quả với toàn bộ tập hợp quan sát đã cho và cũng nhận xét về sự khác biệt nếu có đối với các tập dữ liệu. Nó thường được sử dụng trong thống kê để đo các phương sai mô tả sự phân chia tất cả các quan sát đã
Công thức tỷ lệ tăng trưởng

Công thức tỷ lệ tăng trưởng

Công thức tính toán tốc độ tăng trưởng của một công ty Công thức tỷ lệ tăng trưởng được sử dụng để tính toán mức tăng trưởng hàng năm của công ty trong một thời kỳ cụ thể và theo đó giá trị ở thời điểm ban đầu trừ cho giá trị ở thời điểm cuối và kết quả sau đó được chia cho giá trị ở thời điểm ban đầu. Tốc độ tăng trưởng có thể được định nghĩa là sự gia tăng giá trị của một tài sản, khoản đầu tư cá nhân, dòng tiền ho
Công thức trung bình có trọng số

Công thức trung bình có trọng số

Trọng số trung bình là gì? Phương trình trung bình có trọng số là một phương pháp thống kê tính giá trị trung bình bằng cách nhân các trọng số với giá trị trung bình tương ứng của nó và lấy tổng của nó. Đây là một loại giá trị trung bình trong đó trọng số được gán cho các giá trị riêng lẻ để xác định tầm quan trọng tương đối của mỗi quan sát. Công thức trung bình có trọng số Giá trị trung bình có trọng số được tính bằng cách nhân trọng lượng với kế
Công thức chuẩn hóa

Công thức chuẩn hóa

Công thức chuẩn hóa là gì? Trong thống kê, thuật ngữ “chuẩn hóa” đề cập đến việc thu nhỏ tập dữ liệu sao cho dữ liệu chuẩn hóa nằm trong phạm vi từ 0 đến 1. Các kỹ thuật chuẩn hóa như vậy giúp so sánh các giá trị chuẩn hóa tương ứng từ hai hoặc nhiều tập dữ liệu khác nhau theo cách rằng nó loại bỏ ảnh hưởng của sự thay đổi trong quy mô của các tập dữ liệu, tức là tập dữ liệu có giá trị lớn có thể dễ dàng so sánh với tập dữ liệu có giá trị nhỏ hơn. Phương trình chuẩn hóa được suy ra bằng cách ban đầu trừ đi giá trị nhỏ nhất từ ​​biến được chuẩn hóa, sau đó giá trị nhỏ nhất được trừ khỏi giá trị
Ví dụ về biểu đồ

Ví dụ về biểu đồ

Ví dụ về biểu đồ biểu đồ Biểu đồ đề cập đến cách trình bày trực quan được sử dụng để tóm tắt dữ liệu rời rạc hoặc liên tục và ví dụ trong đó bao gồm trình bày trực quan trên biểu đồ, các khiếu nại của khách hàng đưa ra trong ngân hàng về các thông số khác nhau mà lý do khiếu nại được báo cáo nhiều nhất sẽ có chiều cao lớn nhất trong biểu đồ được trình bày. Khi các thanh có độ cao khác nhau được sử dụng để hiển thị dữ liệu ở dạng đồ họa được gọi là biểu đồ biểu đồ. Mỗi thanh nhóm thành c
Công thức hồi quy

Công thức hồi quy

Công thức tính toán hồi quy Công thức hồi quy được sử dụng để đánh giá mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập và tìm hiểu xem nó ảnh hưởng như thế nào đến biến phụ thuộc đối với sự thay đổi của biến độc lập và được biểu diễn bằng phương trình Y bằng aX cộng với b trong đó Y là biến phụ thuộc, a là hệ số góc. của phương trình hồi quy, x là biến độc lập và b là hằng số. Phân tích hồi quy được sử dụng rộng rãi các phương pháp thốn
Công thức Chi phí Cơ hội

Công thức Chi phí Cơ hội

Công thức tính chi phí cơ hội Chi phí Cơ hội là chi phí của phương án thay thế tốt nhất tiếp theo được tha thứ. Khi một doanh nghiệp phải quyết định trong số các phương án thay thế, họ sẽ chọn phương án nào mang lại cho họ lợi nhuận lớn nhất. Thành thật mà nói, không có thỏa thuận hoặc định nghĩa cụ thể nào như vậy
Công thức ngoại suy

Công thức ngoại suy

Định nghĩa công thức ngoại suy Công thức ngoại suy đề cập đến công thức được sử dụng để ước tính giá trị của biến phụ thuộc đối với biến độc lập sẽ nằm trong phạm vi nằm ngoài tập dữ liệu đã cho mà chắc chắn đã biết và để tính toán thăm dò tuyến tính sử dụng hai điểm cuối ( x1, y1) và (x2, y2) trong đồ thị tuyến tính khi giá trị của điểm phải được ngoại suy là "x", công thức có thể được sử dụng được biểu diễn dưới dạng y1 + [(x − x 1 ) / (x 2 - x 1 )] * (y 2 −y 1 ). Tính toán ngoại suy tuyến tính (từng bước) Bước 1 - Trước tiên, dữ liệu cần được phân tích xem dữ liệu có theo xu hướng ha
Công thức Skewness

Công thức Skewness

Công thức Skewness là một công thức Thống kê là công thức tính toán phân phối Xác suất của một tập hợp các biến đã cho và biến đó có thể dương, âm hoặc không xác định. Công thức tính độ xiên Thuật ngữ "độ lệch" đề cập đến số liệu thống kê được sử dụng để đo lường sự không đối xứng của phân phối xác suất của các biến ngẫu nhiên về giá trị trung bình của chính nó và giá trị của nó có thể dương, âm hoặc không xác định. Việc tính toán phương trình độ lệch được thực hiện trên cơ sở giá trị trung bình của phân phối, số lượng biến và độ lệch chuẩn của phân phối. Về mặt toán
Công thức phương sai dân số

Công thức phương sai dân số

Công thức tính phương sai dân số Công thức phương sai tổng thể là thước đo theo khoảng cách trung bình của dữ liệu dân số và nó được tính bằng cách tìm ra giá trị trung bình của công thức tổng thể và phương sai được tính bằng Tổng bình phương của các biến trừ đi giá trị trung bình chia cho một số quan sát trong tổng thể. Phương sai dân số là thước đo mức độ phổ biến của dữ liệu dân số. Do đó, phương sai tổng thể c
Tỷ suất lợi nhuận trung bình

Tỷ suất lợi nhuận trung bình

Tỷ suất lợi nhuận trung bình là gì? Tỷ lệ hoàn vốn trung bình (ARR) đề cập đến tỷ lệ phần trăm lợi nhuận được mong đợi trên một khoản đầu tư hoặc tài sản là chi phí đầu tư ban đầu hoặc mức đầu tư trung bình trong suốt thời gian hoạt động của dự án. Công thức tính tỷ suất sinh lợi trung bình được tính bằng cách chia thu nhập ròng trung bì
Phân tích lợi nhuận theo khối lượng chi phí

Phân tích lợi nhuận theo khối lượng chi phí

Định nghĩa Phân tích Lợi nhuận Khối lượng Chi phí (Phân tích CVP) Phân tích lợi nhuận theo khối lượng chi phí (CVP) xem xét tác động đến lợi nhuận hoạt động do mức độ khác nhau của khối lượng và chi phí và xác định điểm hòa vốn cho các cơ cấu chi phí với khối lượng bán hàng khác nhau sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định kinh tế trong ngắn hạn. . Giải trình Phân tích lợi nhuận theo khối lượng chi phí bao gồm việc phân tích giá bán, chi phí cố định,
Công thức bình phương R

Công thức bình phương R

R Bình phương (R2) trong Hồi quy là gì? R-bình phương (R2) là một thước đo thống kê quan trọng, là một mô hình hồi quy biểu thị tỷ lệ của sự khác biệt hoặc phương sai về mặt thống kê cho một biến phụ thuộc có thể được giải thích bằng một biến hoặc các biến độc lập. Tóm lại, nó xác định mức độ phù hợp của dữ liệu với mô hình hồi quy. Công thức bình phư
Công thức kiểm tra F

Công thức kiểm tra F

Định nghĩa công thức kiểm tra F Công thức kiểm định F được sử dụng để thực hiện kiểm tra thống kê giúp người thực hiện kiểm tra tìm ra rằng liệu hai tập hợp dân số có phân phối chuẩn của các điểm dữ liệu của chúng có cùng độ lệch chuẩn hay không. F-Test là bất kỳ bài kiểm tra nào sử dụng phân phối F. Giá trị F là một giá trị trên p
Công thức điểm Z

Công thức điểm Z

Công thức tính điểm Z Điểm Z của dữ liệu thô đề cập đến điểm số được tạo ra bằng cách đo lường bao nhiêu độ lệch chuẩn trên hoặc dưới trung bình dân số là dữ liệu, giúp kiểm tra giả thuyết đang xem xét. Nói cách khác, khoảng cách của một điểm dữ liệu so với trung bình tổng thể được biểu thị dưới dạng bội số của độ lệch chuẩn. Điểm z thay đổi trong phạm vi từ -3 lần độ lệch chuẩn (ngoài cùng bên trái của phân phối chuẩn) đến +3 lần độ lệch chuẩn
Công thức phần trăm lỗi

Công thức phần trăm lỗi

Công thức tính phần trăm lỗi Công thức phần trăm sai số được tính bằng hiệu số giữa con số ước tính và con số thực tế so với con số thực tế và được biểu thị dưới dạng phần trăm, nói cách khác, nó chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa con số thực và con số giả định. số ở định dạng phần trăm. Trong các vấn đề liên quan đến Khoa học, khái niệm công thức phần trăm
Công thức lỗi lấy mẫu

Công thức lỗi lấy mẫu

Công thức tính toán lỗi lấy mẫu Công thức Lỗi lấy mẫu đề cập đến công thức được sử dụng để tính toán sai số thống kê xảy ra trong trường hợp người tiến hành thử nghiệm không chọn mẫu đại diện cho toàn bộ tập hợp đang được xem xét và theo công thức Sai số lấy mẫu được tính bằng cách chia cho độ lệch chuẩn của tổng thể bằng căn bậc hai của kích thước mẫu và sau đó nhân kết quả với giá trị điểm Z dựa trên khoảng tin cậy. Lỗi lấy mẫu = Z x (σ / √ n) Ở đâu, Z là giá trị điểm Z dựa trên khoảng tin cậy σ là độ lệch chuẩn dân số n là kích thước của mẫu Tính toán
Độ lệch tứ phân vị

Độ lệch tứ phân vị

Độ lệch tứ phân vị là gì? Độ lệch phần tư dựa trên sự khác biệt giữa phần tư đầu tiên và phần tư thứ ba trong phân bố tần số và sự khác biệt còn được gọi là phạm vi liên phần tư, sự khác biệt chia cho hai được gọi là độ lệch phần tư hoặc phạm vi bán liên phần tư. Khi người ta lấy một nửa sự khác biệt hoặc phương sai giữa phần tư thứ 3 và phần tư thứ nhất của
Decile

Decile

Decile là gì? Trong thống kê mô tả, thuật ngữ "decile" đề cập đến chín giá trị chia dữ liệu dân số thành mười phần bằng nhau sao cho mỗi phần này đại diện cho 1/10 dân số. Nói cách khác, mỗi thập phân liên tiếp tương ứng với sự gia tăng 10% điểm sao cho thập phân thứ nhất hoặc D 1 có 10% số quan sát bên dưới nó, sau đó thập phân thứ 2 hoặc D 2 có 20% số quan sát bên dưới nó và cứ tiếp tục như vậy. ra ngoài. Decile công thức Có một số công thức thịnh hành để tính số thập phân và phương pháp này là một trong những c
Công thức chỉ số khả năng sinh lời

Công thức chỉ số khả năng sinh lời

Công thức chỉ số khả năng sinh lời là gì? Công thức cho Chỉ số sinh lời rất đơn giản và nó được tính bằng cách chia giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền trong tương lai của dự án cho khoản đầu tư ban đầu vào dự án. Chỉ số sinh lời = PV của dòng tiền trong tương lai / Đầu tư ban đầu Nó có thể được mở rộng thêm như bên dưới, Chỉ số sinh lời = (Giá trị hiện tại ròng + Đầu tư ban đầu) / Đầu tư ban đầu Chỉ số sinh lời = 1 + (Giá trị hiện tại ròng / Đầu tư ban đầu) Các bước tính toán chỉ số khả năng sinh lời Bước # 1: Đầu tiên, khoản đầu tư ban đầu vào một dự án phải được đánh giá
Công thức Giá trị Tương lai

Công thức Giá trị Tương lai

Công thức tính FV Công thức Giá trị Tương lai (FV) là một thuật ngữ tài chính được sử dụng để tính toán giá trị của dòng tiền tại một ngày trong tương lai so với biên lai ban đầu. Mục tiêu của phương trình FV này là xác định giá trị tương lai của một khoản đầu tư tiềm năng và liệu lợi nhuận có mang lại đủ lợi nhuận so với giá trị thời gian của tiền hay không. Công thức cho Giá trị Tương lai (FV) là: Theo đó, C 0 = Dòng tiền tại thời điểm ban đầu (Giá trị hiện tại)
Công thức lãi suất

Công thức lãi suất

Công thức tính lãi suất Công thức lãi suất được sử dụng để tính toán số tiền hoàn trả cho các khoản vay và lãi suất đầu tư vào các khoản tiền gửi cố định, quỹ tương hỗ, v.v. Nó cũng được sử dụng để tính lãi suất trên thẻ tín dụng. Khi một người cho vay, cho người vay vay bất kỳ số tiền nào trong một khoảng thời gi
Công thức kích thước mẫu

Công thức kích thước mẫu

Công thức xác định cỡ mẫu của dân số Công thức Cỡ mẫu giúp tính toán hoặc xác định cỡ mẫu tối thiểu cần thiết để biết tỷ lệ dân số thích hợp hoặc chính xác cùng với mức độ tin cậy và biên độ sai số. Thuật ngữ “mẫu” đề cập đến phần dân số cho phép chúng ta rút ra các suy luận về dân số và do đó, điều quan trọng là kích thước mẫu phải đủ để có thể đưa ra các suy luận có ý nghĩa. Nói cách khác, đó là kích thước tối thiểu cần thiết để ước tính tỷ lệ dân số thực với biên độ sai số và mức độ tin cậy cần thiết. Do đó, việc xác đ
Công thức biến động

Công thức biến động

Công thức Biến động là gì? Thuật ngữ "biến động" đề cập đến thước đo thống kê về sự phân tán lợi nhuận trong một khoảng thời gian nhất định đối với cổ phiếu, chứng khoán hoặc chỉ số thị trường. Sự biến động có thể được tính bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn hoặc phương sai của chứng khoán hoặc cổ phiếu. Công thức cho sự biến động hàng ngày được tính bằng cách tìm ra căn bậc hai của phương sai của giá cổ phiếu hàng ngày.
Công thức hàng năm thông thường

Công thức hàng năm thông thường

Công thức tính PV của niên kim thông thường Công thức tính niên kim thông thường đề cập đến công thức được sử dụng để tính giá trị hiện tại của chuỗi các khoản thanh toán bằng nhau được thực hiện vào đầu hoặc cuối kỳ trong khoảng thời gian được chỉ định và theo công thức, giá trị hiện tại của niên kim được tính bằng cách chia Khoản thanh toán định kỳ cho 1 trừ 1 chia cho 1 cộng với lãi suất (1 + r) tăng lên tần số điện trong kỳ (trong trường hợp thanh toán vào cuối kỳ) hoặc tăng lên tần số điện trong kỳ. trừ đi một (trong trường hợp các khoản thanh toán được thực hiện vào đầu kỳ) và sau đó nhân
Công thức phạm vi

Công thức phạm vi

Công thức Phạm vi là gì? Công thức phạm vi đề cập đến công thức được sử dụng để tính toán sự khác biệt giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của phạm vi và theo công thức, giá trị nhỏ nhất được trừ khỏi giá trị lớn nhất để xác định phạm vi. Phạm vi = giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất Tập dữ liệu đã cho, cung cấp cho các nhà thống
Thời kỳ hoàn vốn chiết khấu

Thời kỳ hoàn vốn chiết khấu

Thời gian hoàn vốn chiết khấu là gì? Thời gian hoàn vốn chiết khấu là khoảng thời gian cần thiết để thu hồi khoản tiền chi ban đầu và nó được tính bằng cách chiết khấu các dòng tiền sẽ được tạo ra trong tương lai và sau đó tính tổng giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai nơi chiết khấu được thực hiện theo chi phí bình quân gia quyền vốn hoặc tỷ suất hoàn vốn nội bộ. Công thức thời gian hoàn vốn chiết khấu Từ góc độ lập ngân sách vốn, phương pháp này là một phương pháp tốt hơn nhiề
Lợi nhuận giai đoạn giữ

Lợi nhuận giai đoạn giữ

Hoàn vốn trong thời gian nắm giữ (HPR) là gì? Lợi tức thời kỳ nắm giữ đề cập đến tổng lợi nhuận trong khoảng thời gian mà một khoản đầu tư được nắm giữ, thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của khoản đầu tư ban đầu và được sử dụng rộng rãi để so sánh lợi nhuận từ các khoản đầu tư khác nhau được giữ trong các khoảng thời gian khác nhau. Nó cũng ghi lại bất kỳ khoản thu nhập bổ sung nào từ khoản đầu tư ngoài việc giúp tính toán sự tăng trưởng hoặc suy giảm giá trị t
NPV so với IRR

NPV so với IRR

Sự khác biệt giữa NPV và IRR Các giá trị hiện tại ròng (NPV) phương pháp tính toán giá trị đô la lưu chuyển tiền tệ trong tương lai mà dự án sẽ sản xuất trong khoảng thời gian cụ thể của thời gian bằng cách tham gia vào các yếu tố khác nhau trong khi tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) đề cập đến tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà dự kiến ​​sẽ được tạo ra bởi dự án. Dự định đưa ra quyết định đầu tư? Bạn bối rối không biết làm thế nào để biết được khả năng sinh lời của nó? Vâng, có h
Công thức giá trị P

Công thức giá trị P

Công thức Giá trị P là gì? P là một thước đo thống kê giúp các nhà nghiên cứu xác định liệu giả thuyết của họ có đúng hay không. Nó giúp xác định tầm quan trọng của kết quả. Giả thuyết rỗng là một vị trí mặc định rằng không có mối quan hệ giữa hai hiện tượng đo được. Nó được ký hiệu là H 0. Một giả thuyết thay thế là giả thuyết mà bạn sẽ tin nếu giả thuyết vô
Công thức trung bình

Công thức trung bình

Mean là gì? Trung bình đề cập đến giá trị trung bình toán học được tính cho một tập hợp hai hoặc nhiều giá trị. Chủ yếu có hai cách tính toán: trung bình cộng, trong đó tất cả các số được cộng và sau đó chia cho số mục và trung bình hình học, trong đó chúng ta nhân các số với nhau rồi lấy căn thứ N và trừ nó với một. Công thức trung bình Công thức của giá trị trung bình số học được tính bằng cách cộng tất cả
Công thức điểm hòa vốn

Công thức điểm hòa vốn

Công thức tính điểm hòa vốn (BEP) Công thức tính điểm hòa vốn (BEP) rất đơn giản và phép tính tương tự được thực hiện bằng cách chia tổng chi phí sản xuất cố định cho tỷ suất lợi nhuận đóng góp trên một đơn vị sản phẩm được sản xuất. Tỷ suất đóng góp trên mỗi đơn vị có thể được tính bằng cách trừ đi các chi phí biế
Giá trị trưởng thành

Giá trị trưởng thành

Định nghĩa giá trị trưởng thành Giá trị đáo hạn là số tiền nhận được vào ngày đến hạn hoặc vào ngày đáo hạn của công cụ / chứng khoán mà nhà đầu tư đang nắm giữ trong khoảng thời gian của nó và nó được tính bằng cách nhân số tiền gốc với lãi kép được tính thêm một tỷ lệ cộng quan tâm đến quyền lực là khoảng thời gian. Công thức giá trị trưởng thành Công thức tính giá trị đáo hạn như sau: MV = P * (1 + r) n Ở đâu, MV là Giá t
Công thức chiết khấu

Công thức chiết khấu

Công thức tính giá trị chiết khấu Chiết khấu đề cập đến việc điều chỉnh các dòng tiền trong tương lai để tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền và được điều chỉnh để tính lãi kép trong đó công thức chiết khấu là một cộng với tỷ lệ chiết khấu chia cho số lần tăng của cả năm thành lũy thừa của các kỳ tính lãi kép của tỷ lệ chiết khấu mỗi năm vào một số năm. Công thức chiết khấu chủ yếu chuyển đổi dòng tiền trong tương lai thành giá trị hiện tại bằng cách sử dụng hệ số chiết khấu. Chiết kh
Tỉ số lợi nhuận

Tỉ số lợi nhuận

Định nghĩa Tỷ lệ Lợi ích-Chi phí Tỷ lệ lợi ích - chi phí cho biết mối quan hệ giữa chi phí và lợi ích của dự án hoặc đầu tư để phân tích vì nó được thể hiện bằng giá trị hiện tại của lợi ích kỳ vọng chia cho giá trị hiện tại của chi phí, giúp xác định khả năng tồn tại và giá trị có thể thu được từ đầu tư hoặc dự án. Công thức Công thức Tỷ lệ Lợi ích-Chi phí = PV của Lợi ích Dự kiến ​​từ Dự án / PV Chi phí của Dự án Nếu khoản đầ
Ví dụ về lãi suất gộp

Ví dụ về lãi suất gộp

Ví dụ về Lãi kép Các ví dụ sau đây về công thức lãi suất kép cung cấp sự hiểu biết về các loại tình huống khác nhau mà công thức lãi suất kép có thể được sử dụng. Trong trường hợp lãi kép, tiền lãi không chỉ thu được trên số tiền gốc được đầu tư ban đầu mà còn được thu trên tiền lãi thu được trước đó từ khoản đầu tư. Có một số khoảng thời gian khác nhau mà việc gộp lãi có thể được thực hiện, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện c
Dòng tiền cuối kỳ

Dòng tiền cuối kỳ

Dòng tiền cuối kỳ là gì? Dòng tiền cuối kỳ là dòng tiền cuối cùng (tức là Dòng tiền vào & dòng tiền ròng) khi kết thúc dự án và bao gồm dòng tiền sau thuế từ việc thanh lý tất cả các thiết bị liên quan đến dự án và thu hồi vốn lưu động. Đối với bất kỳ công ty nào sử dụng phương pháp lập ngân sách vốn để ước tính
Yếu tố giá trị hiện tại (PV)

Yếu tố giá trị hiện tại (PV)

Yếu tố giá trị hiện tại là gì (PV) Hệ số giá trị hiện tại là hệ số dùng để chỉ giá trị hiện tại của tiền mặt sẽ nhận được trong tương lai và dựa trên giá trị thời gian của tiền. Hệ số PV này là một số luôn nhỏ hơn một và được tính bằng một chia cho một cộng với tỷ lệ lãi suất, tức là số khoảng thời gian mà các khoản thanh toán sẽ được thực hiện. Công thức hệ số giá trị hiện tại r = tỷ suất lợi nhuận n = số kỳ Công thức này tập trung vào ý tưởng đánh giá xem liệu một
Công thức Tỷ lệ Lợi nhuận

Công thức Tỷ lệ Lợi nhuận

Tỷ lệ hoàn vốn là gì? Tỷ suất lợi nhuận là lợi tức mà nhà đầu tư mong đợi từ khoản đầu tư của mình và về cơ bản nó được tính bằng tỷ lệ phần trăm với tử số của lợi tức (hoặc lợi nhuận) trung bình trên một khoản đầu tư và mẫu số của khoản đầu tư có liên quan như nhau. Công thức Tỷ lệ Lợi nhuận Công thức có thể được suy ra như sau: Tỷ suất lợi nhuận = Lợi tức trung bình
Độ lệch chuẩn tương đối

Độ lệch chuẩn tương đối

Độ lệch chuẩn tương đối là gì? Độ lệch chuẩn tương đối (RSD) là thước đo độ lệch của một tập hợp số phổ biến xung quanh giá trị trung bình và được tính bằng tỷ lệ độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình của một tập hợp số. Độ lệch cao hơn, các con số càng xa giá trị trung bình. Giảm độ lệch, các số gần hơn với
Lãi gộp hàng ngày

Lãi gộp hàng ngày

Lãi gộp hàng ngày là gì? Lãi kép hàng ngày có nghĩa là tiền lãi được tích lũy hàng ngày và được tính bằng cách tính lãi trên tiền gốc cộng với lãi suất thu được hàng ngày và do đó, nó cao hơn lãi kép hàng tháng / hàng quý do tần suất gộp cao. Công thức A = (P (1 + r / n) ^ (nt)) - P Ở đâu A = Tỷ lệ gộp h
Trung bình hình học so với Trung bình số học

Trung bình hình học so với Trung bình số học

Sự khác biệt giữa trung bình hình học và số học Giá trị trung bình hình học là phép tính giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình của chuỗi giá trị của sản phẩm có tính đến ảnh hưởng của phép gộp và nó được sử dụng để xác định hiệu suất đầu tư trong khi giá trị trung bình số học là phép tính giá trị trung bình bằng tổng của tổng các giá trị chia cho số của các giá trị. Trung bình hình học được tính cho một chuỗi số bằng cách lấy tích của những số này và nâng nó lên độ dài nghịch đảo của
IRR gia tăng

IRR gia tăng

IRR gia tăng là gì? IRR gia tăng hoặc tỷ suất hoàn vốn nội bộ gia tăng là phân tích lợi tức trên vốn đầu tư được thực hiện với mục đích tìm ra cơ hội đầu tư tốt nhất trong số hai cơ hội đầu tư cạnh tranh có cấu trúc chi phí khác nhau. Vì chi phí của hai khoản đầu tư là khác nhau, một phân tích được thực hiện
Biểu đồ hòa vốn

Biểu đồ hòa vốn

Biểu đồ hòa vốn Biểu đồ hòa vốn cho thấy mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu và cho biết lãi và lỗ đối với các số lượng khác nhau trên biểu đồ để phân tích, trong đó đường ngang thể hiện số lượng bán hàng và đường thẳng đứng thể hiện tổng chi phí và tổng doanh thu và tại điểm giao nhau là điểm hòa vốn cho biết không có lãi và không bị lỗ với số lượng nhất định. Trên trục tung, biểu đồ hòa vốn vẽ biểu đồ doanh thu, chi phí biến đổi và chi phí cố định của công ty và trên trục hoành, khối
Công thức thay đổi ròng

Công thức thay đổi ròng

Công thức thay đổi ròng là gì? Công thức Thay đổi ròng được sử dụng để tính toán sự thay đổi giá trị của bất kỳ giá trị nào so với các giá trị trước đó của nó. Nó chủ yếu được sử dụng để tính toán sự thay đổi trong giá đóng cửa của cổ phiếu, quỹ tương hỗ, trái phiếu, v.v. so với giá đóng cửa của nó vào ngày hôm trước. Thuật ngữ "Thay đổi ròng" được sử dụng làm thước đo đ
Ví dụ về NPV

Ví dụ về NPV

Ví dụ về NPV (Giá trị hiện tại ròng) Giá trị hiện tại ròng (NPV) đề cập đến giá trị đô la thu được bằng cách trừ đi giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền của công ty từ giá trị hiện tại của tổng dòng tiền vào và ví dụ trong đó bao gồm trường hợp của công ty A ltd. trong đó giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền là 100.000 đô la và giá trị hiện tại của tổng
Tỷ suất lợi nhuận trung bình hình học

Tỷ suất lợi nhuận trung bình hình học

Tỷ suất lợi nhuận trung bình hình học là gì? Lợi tức trung bình hình học tính toán lợi tức trung bình cho các khoản đầu tư được gộp trên cơ sở tần suất của nó tùy thuộc vào khoảng thời gian và nó được sử dụng để phân tích hiệu suất đầu tư vì nó cho biết lợi tức từ một khoản đầu tư. Công thức trả về trung bình hình học r = tỷ suất lợi nhuận n = số kỳ Nó là tập hợp sản phẩm
Công thức tổng hợp hàng quý

Công thức tổng hợp hàng quý

Hợp chất hàng quý là gì? Tổng hợp hàng quý có thể được coi là số tiền lãi kiếm được hàng quý trên một tài khoản hoặc một khoản đầu tư mà tiền lãi kiếm được cũng sẽ được tái đầu tư. và hữu ích trong việc tính toán thu nhập tiền gửi cố định vì hầu hết các ngân hàng đều cung cấp thu nhập từ lãi tiền gửi được gộp hàng quý. Hơn nữa, nó cũng có thể được sử dụng để tính toán bất kỳ thu nhập nào trên các sản phẩm tài chính hoặc công cụ thị trường
Nhiều công thức hồi quy

Nhiều công thức hồi quy

Công thức hồi quy nhiều là gì? Công thức hồi quy bội được sử dụng trong phân tích mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và nhiều biến độc lập và công thức được biểu diễn bằng phương trình Y bằng a cộng bX1 cộng với cX2 cộng với dX3 cộng với E trong đó Y là biến phụ thuộc, X1, X2, X3 là các biến độc lập , a là giao điểm, b, c, d là hệ số góc và E là giá trị dư. y = mx1 + mx2 + mx3 + b Ở đâu, Y = biến phụ thuộc của hồi quy M = độ dốc của hồi quy X1 = biến độc lập đầu
Phân tích độ nhạy

Phân tích độ nhạy

Phân tích độ nhạy là gì? Phân tích độ nhạy là một kỹ thuật phân tích hoạt động trên cơ sở phân tích điều gì xảy ra như cách các yếu tố độc lập có thể ảnh hưởng đến yếu tố phụ thuộc và được sử dụng để dự đoán kết quả khi phân tích được thực hiện trong một số điều kiện nhất định. Nó thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư xem xét các điều kiện ảnh hưởng đến khoản đầu tư tiềm năng của họ để kiểm
Công thức kiểm tra Z

Công thức kiểm tra Z

Công thức tính kiểm tra Z trong thống kê Kiểm định Z trong thống kê đề cập đến kiểm định giả thuyết được sử dụng để xác định xem hai mẫu được tính có khác nhau hay không, trong trường hợp có độ lệch chuẩn và mẫu lớn.    Z = (x - μ) / ơ       trong đó x = bất kỳ giá trị nào từ tổng thể μ = dân số trung bình ơ = độ lệch chuẩn dân số Trong trường hợp là một mẫu, công thức thống kê z-test về giá trị được tính bằng cách trừ giá trị trung bình của mẫu khỏi giá trị x và sau đó kết quả được chia cho độ lệch chuẩn của mẫu. Về mặt toán học, nó được
Thời gian hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn

Định nghĩa thời gian hoàn vốn Thời gian hoàn vốn có thể được định nghĩa là khoảng thời gian cần thiết để thu hồi chi phí, chi phí ban đầu và chi phí đầu tư đã thực hiện để dự án đạt được tại thời điểm không lỗ, không có lãi tức là điểm hòa vốn. nguồn: Lifehacker.com.au Bài báo trên lưu ý rằng Powerwall của Tesla không hiệu quả về
Chỉ số lợi nhuận

Chỉ số lợi nhuận

Chỉ số sinh lời là gì? Chỉ số khả năng sinh lời cho thấy mối quan hệ giữa các dự án công ty dòng tiền trong tương lai và đầu tư ban đầu bằng cách tính toán tỷ lệ và phân tích khả năng thực hiện của dự án và nó được tính bằng một cộng với chia giá trị hiện tại của dòng tiền cho đầu tư ban đầu và nó còn được gọi là tỷ lệ đầu tư lợi nhuận nó phân tích lợi nhuận của dự án. Công thức Công thưc 1 - Chỉ số khả năng sinh lời = Giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai / Yêu cầu đầu tư ban đầu Công th
Tỷ lệ hoàn vốn kế toán

Tỷ lệ hoàn vốn kế toán

Tỷ lệ hoàn vốn kế toán là gì? Tỷ suất lợi nhuận kế toán đề cập đến tỷ suất lợi nhuận dự kiến ​​thu được từ khoản đầu tư đối với chi phí ban đầu của khoản đầu tư và được tính bằng cách lấy Lợi nhuận trung bình hàng năm (tổng lợi nhuận trong thời gian đầu tư chia cho số năm) chia cho lợi nhuận trung bình hàng năm trong đó lợi nhuận trung bình hàng năm được tính bằng cách chia tổng giá trị ghi sổ đầu kỳ và giá trị ghi sổ cuối kỳ cho 2. Công thức tính và tỷ lệ hoàn vốn kế toán (Từng bước) Tỷ lệ hoàn vốn kế toán (ARR) = Lợi nhuận trung bình hàng năm / Đầu tư ban đầu Công thức ARR
IRR so với ROI

IRR so với ROI

Sự khác biệt giữa IRR và ROI Khi nói đến việc tính toán hiệu suất của các khoản đầu tư đã thực hiện, có rất ít số liệu được sử dụng nhiều hơn Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) và Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI). IRR là một số liệu không có bất kỳ công thức thực nào. Có nghĩa là không có công thức xác định trước nào có thể được sử dụng để tìm ra IRR. Giá trị mà
Biên độ của lỗi

Biên độ của lỗi

Biên độ Lỗi là gì? Biên sai số là một biểu thức thống kê được sử dụng để xác định điểm phần trăm mà kết quả đến sẽ khác với giá trị của tổng thể thực và nó được tính bằng cách chia độ lệch chuẩn của tổng thể cho kích thước mẫu và cuối cùng nhân với kết quả với các yếu tố quan trọng. Một sai số cao hơn cho thấy rằng có nhiều khả năng kết quả của mẫu được báo cáo có thể không phải là phản ánh tru
Công thức tính niên kim hoãn lại

Công thức tính niên kim hoãn lại

Công thức tính giá trị hiện tại của niên kim hoãn lại Công thức niên kim trả chậm được sử dụng để tính giá trị hiện tại của niên kim trả chậm được hứa hẹn sẽ nhận được sau một thời gian và nó được tính bằng cách xác định giá trị hiện tại của khoản thanh toán trong tương lai bằng cách xem xét lãi suất và khoảng thời gian. Niên kim là một loạt các khoản thanh toán định kỳ mà nhà đầu tư nhận được vào một ngày trong tương lai và thu
Công thức lãi suất hàng năm hiệu quả

Công thức lãi suất hàng năm hiệu quả

Công thức tính lãi suất hàng năm hiệu quả (EAR) Công thức của Lãi suất Hàng năm Hiệu quả (EAR) có thể được tính toán dựa trên lãi suất danh nghĩa và số kỳ hạn gộp mỗi năm. Lãi suất hiệu dụng hàng năm còn được gọi là lãi suất hiệu dụng hoặc tỷ lệ tương đương hàng năm là lãi suất thực tế thu được hoặc trả sau khi cộng gộp và nó được tính bằng một cộng với lãi suất hàng năm chia cho một số kỳ tính lãi kép. số chu kỳ nguyên trừ đi một. Tỷ lệ hàng năm hiệu quả = (1 + r / n) n - 1 trong đó r = Lãi suất danh nghĩa của lãi suất và n = số kỳ hạn gộ
Giá trị hiện tại của một công thức niên kim

Giá trị hiện tại của một công thức niên kim

Công thức tính PV của một niên kim Giá trị hiện tại của công thức tính niên kim được tính bằng cách xác định giá trị hiện tại được tính bằng các khoản thanh toán theo niên kim trong khoảng thời gian chia cho một cộng với tỷ lệ chiết khấu và giá trị hiện tại của niên kim được xác định bằng cách nhân các khoản thanh toán hàng tháng tương đương với một trừ đi giá trị hiện tại chia cho chiết khấu tỷ lệ. PV của một niên kim = C x [(1 - (1 + i) -n) / i] Ở đâu, C là dòng tiền mỗi kỳ tôi là lãi suất n là tần suất thanh toán
Z-Test so với T-Test

Z-Test so với T-Test

Sự khác biệt giữa Z-Test và T-Test Kiểm định Z là giả thuyết thống kê được sử dụng để xác định xem liệu hai mẫu được tính có khác nhau hay không trong trường hợp độ lệch chuẩn có sẵn và mẫu lớn trong khi kiểm định T được sử dụng để xác định mức độ trung bình của các tập dữ liệu khác nhau. khác nhau trong trường hợp độ lệch chuẩn hoặc phương sai không được biết trước. Z-tests và t-tests là
Hệ số tương quan Pearson

Hệ số tương quan Pearson

Định nghĩa hệ số tương quan Pearson Hệ số tương quan Pearson, còn được gọi là kiểm định thống kê Pearson R, đo lường sức mạnh giữa các biến khác nhau và mối quan hệ của chúng. Bất cứ khi nào bất kỳ kiểm định thống kê nào được thực hiện giữa hai biến số, thì người thực hiện phân tích luôn là một ý kiến ​​hay để tính toán giá trị của hệ số tương quan để biết rằng mối quan hệ giữa hai biến số mạnh đến mức nào. Hệ số tương quan của Pearson trả về giá trị từ -1 đến 1. Việc giải thích hệ số tương quan như sau: Nếu hệ số tương quan là -1, nó chỉ ra một mố
Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR)

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR)

Định nghĩa tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) là tỷ lệ chiết khấu đặt giá trị hiện tại ròng của tất cả dòng tiền trong tương lai từ một dự án bằng 0. Nó thường được sử dụng để so sánh và chọn dự án tốt nhất, trong đó, một dự án có IRR trên mức lợi tức tối thiểu có thể chấp nhận được (tỷ lệ vượt rào) được chọn. Công thức IRR Đây là công thức Để tính IRR, giá trị NPV được đặt bằng 0 và sau đó tỷ lệ chiết khấu được tìm ra. Tỷ lệ chiết khấ
Hồi quy bình phương tối thiểu

Hồi quy bình phương tối thiểu

Định nghĩa phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất Phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất là một dạng phân tích hồi quy thiết lập mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập cùng với một đường tuyến tính. Dòng này được gọi là “dòng phù hợp nhất”. Phân tích hồi quy là một phương pháp thống kê với sự trợ giúp của nó mà người ta có thể ướ
Giá trị hiện tại so với Giá trị tương lai

Giá trị hiện tại so với Giá trị tương lai

Giá trị hiện tại và giá trị tương lai khác biệt Giá trị hiện tại là số tiền mà không có giá trị đó chúng ta không thể có được giá trị trong tương lai. Mặt khác, giá trị tương lai là số tiền mà một cá nhân sẽ nhận được sau một khoảng thời gian nhất định từ tiền mặt có sẵn. Trong bài viết này, chúng ta xem xét sự khác biệt giữa Giá trị hiện tại và Giá trị tương lai.
Hồ sơ NPV

Hồ sơ NPV

Ý nghĩa hồ sơ NPV Hồ sơ giá trị hiện tại ròng (NPV) của công ty đề cập đến biểu đồ thể hiện giá trị hiện tại ròng của dự án đang được xem xét liên quan đến tỷ lệ chiết khấu khác nhau tương ứng trong đó giá trị hiện tại ròng của dự án được vẽ trên trục Y. của biểu đồ và tỷ lệ chiết khấu được vẽ trên trục X của biểu đồ. Mối quan hệ giữa lãi suất chi
Công thức Niên kim

Công thức Niên kim

Công thức tính toán khoản thanh toán hàng năm Thuật ngữ "niên kim" đề cập đến một loạt các khoản thanh toán định kỳ sẽ được nhận vào đầu mỗi kỳ hoặc vào cuối kỳ trong tương lai. Công thức thanh toán niên kim và niên kim đến hạn được tính dựa trên PV của niên kim đến hạn, lãi suất thực tế và một số kỳ hạn. Công thức dựa trên PV của một niên kim thông thường được tính dựa trên PV của một niên kim thông thường
Lãi suất chiết khấu so với lãi suất

Lãi suất chiết khấu so với lãi suất

Lãi suất chiết khấu và chênh lệch lãi suất Lãi suất chiết khấu và Lãi suất đôi khi có thể di chuyển theo những con đường khác nhau và đôi khi theo những con đường giống nhau. Điều quan trọng hơn là phải biết sự khác biệt giữa lãi suất chiết khấu và lãi suất nếu bạn tham gia vào lĩnh vực tài chính. Sự khác biệt giữa Lãi suất chiết khấu và Lãi suất được thảo luận dưới đây. Tỷ lệ chiết
Tỷ lệ hoàn vốn thực

Tỷ lệ hoàn vốn thực

Tỷ lệ hoàn vốn thực là gì? Tỷ suất sinh lợi thực tế là tỷ suất sinh lợi hàng năm thực tế sau khi xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ như lạm phát và nó được tính bằng một cộng với tỷ lệ danh nghĩa chia cho một cộng với tỷ lệ lạm phát trừ đi một và tỷ lệ lạm phát có thể được lấy từ giá tiêu dùng chỉ số hoặc bộ giảm phát GDP. Nó giúp một nhà đầu tư tìm ra những gì thực sự mà anh ta nhận được khi đầu tư một khoản tiền cụ thể vào một khoản đầu tư. Ví
Công thức lãi suất đơn giản

Công thức lãi suất đơn giản

Công thức tính lãi đơn giản (SI) Lãi suất đơn giản (SI) là một cách tính số tiền lãi phải trả trên tiền gốc và được tính theo một công thức dễ hiểu, đó là nhân số tiền gốc với tỷ lệ lãi suất và số kỳ mà lãi phải trả. Ở đây, lãi suất chỉ được tính trên số tiền đầu tư ban đầu và không có lãi suất tính theo trường hợp với công thức lãi kép. Nó được sử dụng trong các khoản vay mua ô tô và các khoản vay tiêu dùng khác của các ngân hàng và tổ chức tài chính. Ngoài r
Dòng tiền gia tăng

Dòng tiền gia tăng

Dòng tiền gia tăng là gì? Dòng tiền gia tăng là dòng tiền được thực hiện sau khi một dự án mới được chấp nhận hoặc một quyết định về vốn được thực hiện. Nói cách khác, về cơ bản, đó là sự gia tăng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh do việc chấp nhận đầu tư vốn mới hoặc một dự án. Dự án mới có thể là bất cứ điều gì, từ việc giới thiệu một sản phẩm mới đến việc mở một nhà máy. Nếu
Ưu điểm và nhược điểm của NPV

Ưu điểm và nhược điểm của NPV

Ưu điểm và nhược điểm của NPV Ưu điểm của giá trị hiện tại ròng bao gồm thực tế là nó xem xét giá trị thời gian của tiền và giúp ban lãnh đạo công ty ra quyết định tốt hơn trong khi nhược điểm của giá trị hiện tại ròng bao gồm thực tế là nó không xem xét chi phí ẩn và không thể được sử dụng bởi công ty để so sánh các dự án quy mô khác nhau. Giá trị hiện tại ròng (NPV) là một trong những kỹ thuật chiết khấu dòng tiền được sử dụng trong lập ngân sách vố
Vĩnh viễn

Vĩnh viễn

Perpetuity là gì? Tính vĩnh viễn, được sử dụng phổ biến nhất trong kế toán và tài chính, có nghĩa là một doanh nghiệp hoặc một cá nhân nhận được dòng tiền liên tục trong một khoảng thời gian không xác định (như một niên kim thanh toán mãi mãi) và theo công thức, giá trị hiện tại của nó được tính bằng cách chia số tiền liên tục thanh toán theo lợi tức hoặc lãi suất. Công thức vĩnh viễn Giá trị hiện tại của vĩnh viễn có thể được tính như sau: Đây. PV = Giá trị hiện tạ
Phép nội suy

Phép nội suy

Nội suy là gì? Nội suy có thể được mô tả như một thủ tục toán học được áp dụng để tính giá trị giữa hai điểm có một giá trị xác định, nói một cách đơn giản, chúng ta có thể mô tả nó như một quá trình xấp xỉ giá trị của một hàm số tại một tập hợp các điểm rời rạc nhất định. Nó có thể được áp dụng để ước tính các khái niệm khác nhau về chi phí, toán học, thống kê, v.v. Nội suy có th
Công thức trung bình dân số

Công thức trung bình dân số

Công thức tính trung bình dân số Giá trị trung bình của tổng thể là giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình của tất cả các giá trị trong tổng thể đã cho và được tính bằng tổng của tất cả các giá trị trong tổng thể được ký hiệu bằng tổng của X chia cho số giá trị trong tổng thể được ký hiệu là N. Nó được tính đến bằng cách tổng hợp tất cả các quan sát trong nhóm và chia tổng kết cho số quan s
Công thức hiệp phương sai

Công thức hiệp phương sai

Covariance là gì? Hiệp phương sai là một thước đo thống kê được sử dụng để tìm mối quan hệ giữa hai tài sản và được tính bằng độ lệch chuẩn của lợi nhuận của hai tài sản nhân với mối tương quan của nó. Nếu nó cho một số dương thì các tài sản được cho là có hiệp phương sai dương, tức là khi lợi nhuận của một tài sản tăng lên, thì lợi nhuận của tài sản thứ hai cũng tăng lên và ngược lại đối với hiệp phương sai âm. Theo cách nói tài chính, thuật ngữ “hiệp phương sai” chủ yếu được sử dụng trong lý thuyết danh mục đầu tư và nó đề cập đến việc đo lường mối qua
Lấy mẫu hệ thống

Lấy mẫu hệ thống

Lấy mẫu có hệ thống là gì? Lấy mẫu hệ thống ít nhiều là một phương pháp liên quan đến việc lựa chọn các phần tử khác nhau được sắp xếp từ khung lấy mẫu và việc thực hiện quy trình thống kê này bắt đầu từ việc lựa chọn ngẫu nhiên các phần tử thuộc danh sách và sau đó mọi khoảng thời gian lấy mẫu từ khung được chọn và Phương pháp lấy mẫu này chỉ có thể được áp dụng nếu tất cả các tổng thể đã cho là đồng nhất vì các đơn vị mẫu này được phân bố một cách có hệ thống trên tổng thể. Đây là một phương pháp mà việc lấy mẫu xác suất được thực hiện bằng cách chọn ngẫu nhiên các phần tử mẫu từ quần thể kh
Tỷ lệ hàng năm hiệu quả

Tỷ lệ hàng năm hiệu quả

Lãi suất Hàng năm Hiệu quả (EAR) là gì? Lãi suất hàng năm hiệu quả (EAR) là tỷ lệ thực tế kiếm được khi đầu tư hoặc trả cho khoản vay sau khi cộng gộp trong một khoảng thời gian nhất định và được sử dụng để so sánh các sản phẩm tài chính với các kỳ lãi kép khác nhau, tức là hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, v.v. Như các kỳ tính lãi kép được tăng lên, EAR tăng lên. Công thức EAR được tính như sau: Tỷ lệ
Kỹ thuật lập ngân sách vốn

Kỹ thuật lập ngân sách vốn

Kỹ thuật lập ngân sách vốn là gì? Kỹ thuật lập ngân sách vốn là quá trình công ty phân tích quyết định đầu tư / dự án bằng cách tính đến khoản đầu tư sẽ thực hiện và chi phí phát sinh và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách xem xét các yếu tố sau như khả năng cung cấp vốn, giá trị kinh tế của dự án, thuế , hoàn vốn và phương pháp kế toán. Danh sách 5 kỹ thuật lập ngân sách vốn hàng đầu (có ví dụ) Chỉ số lợi nhuận Thời gian hoàn vốn Giá trị
Lợi tức tối thiểu

Lợi tức tối thiểu

Tỷ lệ nhanh là gì? Tỷ lệ rủi ro trong lập ngân sách vốn là tỷ lệ hoàn vốn tối thiểu có thể chấp nhận được (MARR) đối với bất kỳ dự án hoặc khoản đầu tư nào được yêu cầu bởi người quản lý hoặc nhà đầu tư. Nó còn được gọi là tỷ suất sinh lợi yêu cầu hoặc tỷ suất mục tiêu của công ty. Tỷ lệ này thu được bằng cách đánh giá chi phí vốn, rủi ro liên quan và các cơ hội hiện tại trong việc mở rộng kin
Công thức Midrange

Công thức Midrange

Công thức tính khoảng giữa của một số Công thức khoảng giữa được sử dụng để tính giá trị giữa của hai số đã cho và theo công thức, hai số đã cho được cộng và kết quả được chia cho 2 để nhận giá trị trung điểm của hai số đó. Khoảng giữa có thể được định nghĩa là điểm giữa của một dải số. Khoảng giữa của mộ
Trung bình động

Trung bình động

Đường trung bình trượt là gì? Đường trung bình động (MA), thường được sử dụng trong thị trường vốn, có thể được định nghĩa là chuỗi giá trị trung bình có được từ một khoảng thời gian liên tiếp của các số hoặc giá trị và tương tự sẽ được tính toán liên tục khi có dữ liệu mới. Đây có thể là chỉ báo tụt hậu hoặc theo xu hướng vì điều này sẽ dựa trên các con số trước đó. Công th
Giá trị thời gian của tiền

Giá trị thời gian của tiền

Giá trị thời gian của tiền định nghĩa Giá trị thời gian của tiền (TVM) có nghĩa là số tiền nhận được ở hiện tại có giá trị cao hơn số tiền nhận được trong tương lai vì tiền nhận được bây giờ có thể được đầu tư và nó có thể tạo ra dòng tiền cho doanh nghiệp trong tương lai theo cách tính lãi hoặc từ đầu tư đánh giá cao trong tương lai và từ tái đầu tư. Giá trị thời gian của tiền cũng được gọi là giá trị chiết khấu hiện tại. Tiền gửi vào một tài khoản tiết kiệm ngân hà
Đường cong chuông

Đường cong chuông

Bell Curve là gì? Đường cong hình chuông là phân phối xác suất chuẩn của các biến được vẽ trên đồ thị và giống như hình một cái chuông trong đó điểm cao nhất hoặc điểm trên cùng của đường cong biểu thị sự kiện có thể xảy ra nhất trong số tất cả dữ liệu của chuỗi. Công thức cho Bell Curve như sau: Ở đâu, μ có nghĩa là σ là độ lệch chuẩn π là 3
PV so với NPV (Giá trị hiện tại so với Giá trị hiện tại ròng)

PV so với NPV (Giá trị hiện tại so với Giá trị hiện tại ròng)

Sự khác biệt giữa PV và NPV Giá trị hiện tại (PV) đề cập đến giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền trong tương lai vào công ty trong một khoảng thời gian cụ thể trong khi giá trị hiện tại ròng (NPV) là giá trị thu được bằng cách trừ đi giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền của công ty từ giá trị hiện tại của tổng dòng tiền vào của công ty. Giá trị hiện tại (PV) là gì? PV hoặc Giá trị hiện tại là tổng của tất cả các dòng tiền trong tương lai được chiết
Hồi quy so với ANOVA

Hồi quy so với ANOVA

Sự khác biệt giữa hồi quy và ANOVA Cả Hồi quy và ANOVA đều là các mô hình thống kê được sử dụng để dự đoán kết quả liên tục nhưng trong trường hợp hồi quy, kết quả liên tục được dự đoán trên cơ sở một hoặc nhiều biến dự báo liên tục trong khi trong trường hợp kết quả liên tục ANOVA là được dự đoán trên cơ sở một hoặc nhiều biến dự báo phân loại. Hồi quy là một phương pháp thống kê để thiết lập mối quan hệ giữa các tập hợp các biến nhằm đưa ra các dự đoán về biến phụ th
Công thức phân tích lợi ích chi phí

Công thức phân tích lợi ích chi phí

Công thức Phân tích Chi phí-Lợi ích là gì? Phân tích chi phí-lợi ích bao gồm việc so sánh chi phí với lợi ích của một dự án và sau đó liên quan đến việc đi đến quyết định về việc có nên tiếp tục dự án hay không. Chi phí và lợi ích của dự án được định lượng bằng tiền sau khi điều chỉnh theo giá trị thời gian của tiền, điều này mang lại bức tranh thực tế về chi phí và lợi ích. Có hai mô hình phổ biến để thực hiện các phép tính phân tích chi phí - lợi ích - Giá trị hiện tại ròng (NPV) và tỷ lệ lợi
Công thức phân tích hồi quy

Công thức phân tích hồi quy

Công thức phân tích hồi quy Phân tích hồi quy là phân tích mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập vì nó mô tả biến phụ thuộc sẽ thay đổi như thế nào khi một hoặc nhiều biến độc lập thay đổi do các yếu tố, công thức tính nó là Y = a + bX + E, trong đó Y là biến phụ thuộc, X là biến độc lập, a là hệ số chặn, b là hệ số góc và E là số dư. Hồi quy là một công cụ thống kê để dự đoán biến phụ thuộc với sự trợ giúp của một hoặc nhiều hơn một biến độc lập.
Biến động được thực hiện

Biến động được thực hiện

Biến động thực tế là gì? Biến động thực tế là việc đánh giá sự thay đổi của lợi nhuận cho một sản phẩm đầu tư bằng cách phân tích lợi nhuận lịch sử của nó trong một khoảng thời gian xác định. Việc đánh giá mức độ không chắc chắn và / hoặc lỗ / lãi tiềm ẩn về tài chính khi đầu tư vào một công ty có thể được đo lường bằng cách sử dụng khả năng thay đổi / biến động của giá cổ phiếu của đơn vị. Trong thống kê, thước đo phổ biến nhất để xác định độ biến thiên là đo độ lệch chuẩn, tức là độ biến thiên của lợi nhuận so với giá trị trung bình. Nó
Công thức trung bình

Công thức trung bình

Công thức tính trung bình Trung bình là giá trị được sử dụng để đại diện cho tập hợp các giá trị của dữ liệu như là giá trị trung bình được tính toán từ toàn bộ dữ liệu và công thức này được tính bằng cách cộng tất cả các giá trị của tập đã cho, được biểu thị bằng tổng của X và chia nó cho số các giá trị đã cho trong tập ký hiệu là N. Trung bình = (a 1 + a 2 +…. + A n ) / n nơi một i = quan sát thứ i n = Số lần quan sát Giải trình Việc tính
Phân tích lợi ích chi phí

Phân tích lợi ích chi phí

Định nghĩa Phân tích Lợi ích-Chi phí Phân tích Chi phí-Lợi ích (CBA) là một kỹ thuật được các công ty sử dụng để đi đến quyết định quan trọng sau khi tính toán chi phí và lợi ích của một hành động cụ thể với sự trợ giúp của các mô hình khác nhau bao gồm Giá trị hiện tại ròng, Tỷ lệ lợi ích-chi phí, v.v. Mô hình Phân tích Chi phí-Lợi ích (CBA) Khi tiến hành phân tích này, có hai phương pháp chín
Công thức ghép liên tục

Công thức ghép liên tục

Hợp chất liên tục là gì? Cộng gộp liên tục tính toán Giới hạn mà tại đó Lãi kép có thể đạt được bằng cách liên tục cộng gộp trong một khoảng thời gian không xác định, do đó làm tăng Thành phần lãi và cuối cùng là giá trị danh mục đầu tư của Tổng các khoản đầu tư Công thức ghép liên tục Công thức tính lãi kép liên tục xác định tiền lãi kiếm được được cộng gộp nhiều lần trong một khoảng thời gian vô hạn. Ở đâu, P = Số tiền gốc (Giá trị Hiện tại) t = Thời gian r = Lãi suất Tính toán giả định lãi kép không đổi trong một số khoảng thời gi
Công thức ngoại lệ

Công thức ngoại lệ

Công thức Outlier cung cấp một công cụ đồ họa để tính toán dữ liệu nằm bên ngoài tập hợp phân phối đã cho, có thể ở bên trong hoặc bên ngoài tùy thuộc vào các biến. Công thức Outlier là gì? Điểm ngoại lệ là điểm dữ liệu của mẫu đã cho hoặc quan sát đã cho hoặc trong một phân bố nằm ngoài mẫu tổng thể. Một quy tắc thường được sử dụng cho biết rằng một điểm dữ liệu sẽ được coi là ngoại lệ nếu nó có IQR