Sản phẩm cận biên của vốn (Định nghĩa, Công thức) | Ví dụ tính toán

Sản phẩm cận biên của vốn là gì?

Sản phẩm cận biên của vốn đề cập đến sự thay đổi trong sản lượng đầu ra của công ty khi sử dụng thêm một đơn vị vốn trong khi các đầu vào khác không đổi và nó đóng một vai trò quan trọng đối với việc quản lý của công ty vì quyết định liên quan đến các các khoản đầu tư vào công ty được thực hiện sau khi so sánh sản phẩm cận biên của vốn đến với chi phí sử dụng vốn tương ứng.

Sản phẩm cận biên của công thức vốn

Công thức tính sản phẩm cận biên của vốn như sau:

Sản phẩm cận biên của vốn (MPK) = Thay đổi trong Tổng sản lượng / Thay đổi vốn

Ở đâu,

  • Thay đổi trong Tổng sản lượng = Thay đổi đơn vị sản xuất của công ty được tính bằng cách lấy mức sản xuất mới trừ đi mức sản xuất cũ.
  • Thay đổi vốn = Thay đổi vốn của công ty được tính bằng cách lấy số vốn mới trừ đi số vốn trước đó.

Ví dụ về sản phẩm cận biên của vốn

Hãy lấy một ví dụ.

Công ty A ltd sản xuất và bán hàng may mặc trên thị trường. trong những tháng gần đây, công ty đã trở nên nổi tiếng trên thị trường. Công ty hiện đang hoạt động hết công suất và sản xuất 100.000 chiếc mỗi tháng. Bây giờ ban lãnh đạo muốn tăng sản lượng sản xuất đầu ra trong công ty vì kỳ vọng nhu cầu tăng.

Sau một vài ngày, ban lãnh đạo của công ty đã mua máy móc mới với giá 50.000 đô la. Việc mua máy móc mới này làm tăng sản lượng sản xuất của công ty và công ty hiện có thể sản xuất 150.000 chiếc mỗi tháng. Tính sản phẩm cận biên của tư bản.

Giải pháp:

Trong kịch bản hiện tại, sản lượng của các đơn vị mỗi tháng của công ty tăng từ mức 100.000 lên 150.000. vì vậy, tổng thay đổi về sản lượng do công ty sản xuất lên đến 50.000 chiếc (150.000 - 100.000).

Ngoài ra, mức tăng này chỉ có thể thực hiện được sau khi giới thiệu thêm vốn 50.000 đô la để mua máy móc mới. Vì vậy, sự thay đổi vốn của công ty lên đến 50.000 đô la.

Bây giờ, sản phẩm cận biên của vốn của công ty sẽ được tính như sau:

Sản phẩm cận biên của vốn (MPK) = 50.000 / 50.000 =

Bằng cách này, có thể kết luận rằng với việc tăng thêm 50.000 đô la vốn, công ty có thể tăng 50.000 đơn vị sản xuất và sản phẩm biên của vốn là 1.

Lợi thế của sản phẩm cận biên của vốn

Các ưu điểm khác nhau như sau:

  • Nó cho phép công ty biết được ảnh hưởng của từng đơn vị vốn tăng thêm đối với mức sản xuất của nó.
  • Với sự trợ giúp của sản phẩm cận biên của vốn, ban giám đốc công ty sẽ có thể đưa ra quyết định rằng liệu có nên đưa vốn mới vào hoạt động kinh doanh hay không, tức là nếu mức sản xuất tăng lên thì công ty duy nhất nên triển khai vốn mới và đến thời điểm mà mức sản lượng bắt đầu giảm với số vốn bổ sung, thì công ty nên dừng việc đầu tư vốn mới.

Nhược điểm của sản phẩm cận biên của vốn

Một số nhược điểm như sau:

  • Lý thuyết về sản phẩm cận biên của vốn dựa trên những giả định nhất định không thực tế về bản chất.
  • Để tính ra sản phẩm cận biên của tư bản một cách thích hợp, điều cốt yếu là các yếu tố khác không đổi và trong trường hợp các yếu tố khác không đổi thì có lẽ lý thuyết sẽ không cho kết quả chính xác và do đó sẽ không có ích gì. .

Điểm quan trọng

Các điểm quan trọng khác nhau như sau:

  • Nó cho phép công ty biết được ảnh hưởng của từng đơn vị vốn tăng thêm đối với mức sản xuất của nó.
  • Mỗi đô la đầu tư bổ sung của công ty sẽ dẫn đến tăng sản lượng, nhưng sẽ có một số điểm nhất định mà sản lượng sẽ không tăng và chúng cũng sẽ bắt đầu giảm hoặc điều tương tự thậm chí có thể trở nên tiêu cực. Đây được gọi là năng suất cận biên âm của vốn. Trong trường hợp đó, nếu mức sản xuất tăng lên thì công ty duy nhất nên triển khai vốn mới, và điểm mà mức sản lượng bắt đầu giảm với số vốn bổ sung thì công ty nên ngừng đầu tư vốn mới.

Phần kết luận

Do đó, có thể kết luận rằng trong kinh tế học, sản phẩm cận biên của vốn là sự thay đổi sản lượng sản xuất của công ty từ việc sử dụng thêm một đơn vị vốn.

Nó cho phép công ty biết được ảnh hưởng của từng đơn vị vốn bổ sung đối với mức độ sản xuất của mình và giúp ban lãnh đạo công ty đưa ra quyết định rằng liệu có nên giới thiệu vốn mới vào kinh doanh hay không bởi vì mỗi đô la đầu tư bổ sung của công ty sẽ dẫn đến tăng sản lượng, nhưng sẽ có một số điểm nhất định mà sản lượng sẽ không tăng và chúng cũng sẽ bắt đầu giảm hoặc điều tương tự thậm chí có thể trở nên tiêu cực.

Tuy nhiên, nó dựa trên một số giả định không thực tế về bản chất, và điều cốt yếu là các yếu tố khác không đổi và trong trường hợp các yếu tố khác không đổi thì có lẽ lý thuyết sẽ không đưa ra kết quả chính xác cho người sử dụng.