Thể LoạI: Hướng dẫn kế toán

Doanh thu ròng

Doanh thu ròng

Doanh thu ròng là gì? Doanh thu thuần là doanh thu bán hàng của một công ty mà từ đó lợi nhuận, chiết khấu và các khoản khác được trừ đi. Trong kế toán, Net đề cập đến các điều chỉnh được thực hiện so với giá gốc và do đó, nó có thể được tính sau khi điều chỉnh doanh thu gộp với các khoản chiết khấu, sản phẩm bị trả lại hoặc bất kỳ chi phí bán hàng trực tiếp nào khác. Công thức Doanh thu ròng = Tổng Doanh thu - Chi phí Bán hàng Liên quan Trực tiếp Tại sao phải tính Doanh thu ròng?
Công thức thu nhập ròng

Công thức thu nhập ròng

Công thức tính thu nhập ròng Công thức Thu nhập ròng được sử dụng để tính thu nhập ròng của Công ty. Đây là con số quan trọng nhất đối với Công ty, các nhà phân tích, nhà đầu tư và cổ đông của Công ty vì nó đo lường lợi nhuận mà Công ty thu được trong một khoảng thời gian. Thu nhập ròng = Tổng doanh thu - Tổng chi phí. Thu nhập ròng hoặc Lợi nhuận rò
Tổng tài sản

Tổng tài sản

Tổng tài sản là gì? Tổng tài sản, được sử dụng phổ biến nhất trong bối cảnh tập đoàn, được định nghĩa là tài sản thuộc sở hữu của đơn vị có giá trị kinh tế mà lợi ích có thể thu được trong tương lai. Tài sản được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán của công ty. Tài sản được phân loại thành tài sản lưu động và tài sản kém thanh khoản, tùy thuộc vào tính t
Cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành là gì? Cổ phiếu đang lưu hành là cổ phiếu có sẵn cho các cổ đông của công ty tại một thời điểm nhất định sau khi loại trừ cổ phiếu được công ty mua lại và nó được thể hiện như một phần vốn chủ sở hữu trong phần nợ phải trả của bảng cân đối kế toán Công ty. Một công ty cũng thường giữ một phần cổ phiếu đang lưu hành trong quỹ của mình, từ cả việc phát hành c
Các khoản mục nhập nhật ký phải trả

Các khoản mục nhập nhật ký phải trả

Tài khoản Nhật ký phải trả Các bút toán phải trả là số tiền ghi sổ kế toán phải trả cho các chủ nợ của công ty để mua hàng hóa hoặc dịch vụ và được báo cáo theo chủ đề nợ ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán và tài khoản này được ghi nợ bất kỳ khi nào thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào. Nhật ký cho các tài khoản phải trả Bất kỳ khi nào có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc mua hàng h
Công thức dòng tiền ròng

Công thức dòng tiền ròng

Công thức tính dòng tiền ròng của một công ty Công thức dòng tiền ròng tính toán dòng tiền thuần trong công ty trong kỳ và nó được tính bằng cách cộng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính hoặc tương tự cũng có thể được tính bằng cách trừ đi các khoản thanh toán bằng tiền mặt của công ty trong kỳ từ các khoản thu tiền mặt. Dòng tiền ròng = Tổng dòng tiền - Tổng dòng tiền HOẶC LÀ Dòng tiền ròng = Dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh + Dòng tiền
Ví dụ về mục nhập tạp chí

Ví dụ về mục nhập tạp chí

10 ví dụ hàng đầu về mục nhập tạp chí Ví dụ về mục nhập jounal bao gồm việc mua máy móc của quốc gia nơi tài khoản máy móc sẽ được ghi nợ và tài khoản tiền mặt sẽ được ghi có. Các ví dụ về ghi sổ nhật ký trong kế toán sau đây cung cấp sự hiểu biết về loại sổ nhật ký phổ biến nhất được các doanh nghiệp kinh doanh sử dụng trong các giao dịch tài chính hàng ngày của họ. Việc vượt qua các mục nhập nhật ký là rất cần thiết vì chúng cho phép tổ chức kinh doanh sắp xếp các giao dịch của họ thành
Làm thế nào để tính giá trị ròng của một công ty. Công thức | Các ví dụ hàng đầu

Làm thế nào để tính giá trị ròng của một công ty. Công thức | Các ví dụ hàng đầu

Giá trị ròng của công ty có thể được tính theo hai phương pháp, trong đó phương pháp thứ nhất là khấu trừ tổng nợ phải trả của công ty khỏi tổng tài sản và phương pháp thứ hai là bổ sung vốn cổ phần của công ty (cả vốn chủ sở hữu và ưu đãi) và các khoản dự trữ và thặng dư của công ty. Giá trị ròng của một công ty - Bạn có thể đã nghe về thuật ngữ này khá thường xuyên, phải không
Phương pháp số dư giảm dần hai lần

Phương pháp số dư giảm dần hai lần

Phương pháp số dư giảm dần hai lần là một trong những phương pháp tăng tốc được sử dụng để tính số tiền khấu hao sẽ được tính trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty và nó được tính bằng cách nhân Giá trị sổ sách của tài sản với Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng và 2 Phương pháp khấu hao số dư giảm dần hai lần Phương pháp số dư giảm dần hai lần là một dạng của phương pháp khấu hao nhanh, trong đó giá trị tài sản được khấu hao với tốc độ gấp đôi theo phương pháp đường thẳng. Vì khấu hao được thực hiện với tốc độ nhanh hơn (chính xác là hai lần) theo phương pháp đường th
Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là số tiền thuộc về chủ sở hữu của doanh nghiệp được thể hiện trên mặt vốn của bảng cân đối kế toán và các ví dụ bao gồm cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi, lợi nhuận giữ lại. lợi nhuận tích lũy, dự trữ chung và dự trữ khác, v.v. Vốn chủ sở hữu là gì? Tỷ lệ tổng giá trị tài sản của công ty mà chủ sở hữu có thể yêu cầu (đ
Sổ tiền mặt

Sổ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt là gì? Sổ quỹ là sổ ghi chép tất cả các khoản thu, chi tiền mặt bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng và các khoản tiền rút ra khỏi ngân hàng được ghi chép theo ngày giao dịch. Tất cả các giao dịch được ghi trên sổ quỹ tiền mặt đều có hai bên là ghi nợ và ghi có. Chênh lệch giữa tổng số dư bên Nợ và bên Có thể hiện số dư tiền mặt tại quỹ hoặc tài kh
Công thức thiện chí

Công thức thiện chí

Công thức lợi thế thương mại tính toán giá trị của lợi thế thương mại bằng cách lấy tổng giá mua trừ đi giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được của công ty; Giá trị hợp lý của các tài sản thuần có thể xác định được được tính bằng cách lấy tổng giá trị hợp lý của tất cả các tài sản đó trừ đi giá trị hợp lý của các khoản nợ thuần. Công thức thiện chí là gì? Thuật ngữ “lợi thế thương mại” dùng để chỉ tài sản vô hình chỉ phát huy tác dụng khi một công ty đang có kế
Chi phí cố định

Chi phí cố định

Định nghĩa chi phí cố định Chi phí cố định  đề cập đến chi phí hoặc chi phí không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự giảm hoặc tăng số lượng đơn vị sản xuất hoặc bán ra trong một thời gian ngắn hạn. Nói cách khác, nó là loại chi phí không phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh mà nó gắn liền với một khoảng thời gian. Nó có thể được coi là chi phí mà một công ty phải chịu bất kể mức độ hoạt động kinh doanh, có thể bao gồ
Tổng chi phí biến đổi

Tổng chi phí biến đổi

Định nghĩa về Tổng chi phí biến đổi Tổng chi phí biến đổi có thể được định nghĩa là tổng của tất cả các chi phí biến đổi sẽ thay đổi theo tỷ lệ với sản lượng hoặc sản xuất của các đơn vị và do đó giúp phân tích tổng chi phí và lợi nhuận của công ty. Nó có thể được tính bằng cách nhân số lượng đơn vị sản xuất với Chi phí biến đổi trên mỗi đơn
Công thức Tổng chi phí Trung bình

Công thức Tổng chi phí Trung bình

Công thức tính tổng chi phí trung bình Công thức tổng chi phí bình quân cho biết chi phí trên một đơn vị số lượng được sản xuất và được tính bằng cách lấy hai con số trong đó con số thứ nhất là tổng chi phí sản xuất và con số thứ hai là số lượng được sản xuất theo số lượng và sau đó tổng chi phí sản xuất chia cho tổng số lượng sản xuất theo số lượng. Nó đơn giản, và nó được tính bằng cách lấy tổng chi phí sản xuất chia cho số lượng hàng hóa được sản xuất. Tổng chi
Công thức Giá trị Sách

Công thức Giá trị Sách

Công thức tính giá trị sổ sách của một công ty Công thức Giá trị sổ sách tính toán tài sản ròng của công ty lấy bằng tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả. Ngoài ra, Giá trị sổ sách có thể được tính bằng tổng của Vốn chủ sở hữu cổ đông tổng thể của công ty. Nó có thể được định nghĩa là giá trị tài sản ròng của công ty hoặc của công ty có thể được
Tài khoản danh nghĩa

Tài khoản danh nghĩa

Tài khoản danh nghĩa là gì? Tài khoản Danh nghĩa là các tài khoản có liên quan và gắn liền với các khoản lỗ, chi phí, thu nhập hoặc lãi. Ví dụ bao gồm tài khoản mua hàng, tài khoản bán hàng, A / C tiền lương, A / C hoa hồng, v.v. Kết quả của tài khoản danh nghĩa là lãi hoặc lỗ, sau đó cuối cùng được chuyển sang tài khoản vốn. Tài khoản danh nghĩa là một tài khoản báo cáo thu nhập (chi phí, thu nhập, lỗ, lãi)
Phân tích dòng tiền mặt

Phân tích dòng tiền mặt

Phân tích dòng tiền là gì? Phân tích dòng tiền đề cập đến việc kiểm tra hoặc phân tích các dòng tiền khác nhau vào công ty và dòng tiền ra khỏi công ty trong kỳ được xem xét từ các hoạt động khác nhau bao gồm hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. IronMount Corp và BronzeMetal Corp (cả hai công ty giả định) đều có vị thế tiền
Sổ nhật ký khoản phải thu

Sổ nhật ký khoản phải thu

Khoản phải thu là số tiền mà công ty nợ khách hàng về việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ của mình và việc ghi sổ nhật ký để ghi nhận doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ đó được chuyển bằng cách ghi nợ tài khoản phải thu với khoản ghi có tương ứng vào tài khoản bán hàng. Tổng quan về Nhật ký tài khoản phải thu Các khoản phải thu là khoản tiền mà công t
Công thức Tổng tài sản

Công thức Tổng tài sản

Công thức Tổng tài sản là gì? Tài sản được định nghĩa là các nguồn lực thuộc sở hữu của công ty mà từ đó các lợi ích kinh tế trong tương lai dự kiến ​​sẽ được tạo ra. Tổng tài sản là tổng tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn, và tổng số này phải bằng tổng vốn chủ sở hữu và tổng nợ phải trả cộng lại. Công thức cho Tổng tài sản là: Tổng tài sản = Tài sản không dài hạn + Tài sản ngắn hạn Ghi chú: Tài sản lưu độn
Phiếu tiền mặt

Phiếu tiền mặt

Ý nghĩa bản ghi nhớ tiền mặt Bản ghi nhớ tiền mặt là một trong những tài liệu cho các giao dịch tiền mặt giữa người mua và người bán, và người bán chuẩn bị nó cho việc bán hàng bằng tiền mặt, và tài liệu này được cung cấp cho người mua khi mua hàng hóa. Nó là bằng chứng tài liệu cho tất cả các giao dịch bán hàng bằng tiền mặt của
Công thức cổ phiếu phổ biến

Công thức cổ phiếu phổ biến

Công thức Cổ phiếu Thông thường là gì? Cổ phiếu phổ thông là số lượng cổ phiếu của một công ty và được tìm thấy trong bảng cân đối kế toán. Các công ty báo cáo thông tin về cổ phiếu phổ thông của công ty điền vào cả 10q và 10k. Trong bảng cân đối kế toán, cổ phiếu phổ thông nằm trong phần vốn chủ sở hữ
Tài sản tài chính

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính là gì? Các tài sản tài chính có thể được định nghĩa là một tài sản đầu tư mà giá trị của nó có được từ một yêu cầu theo hợp đồng về những gì chúng đại diện. Đây là những tài sản có tính thanh khoản vì các nguồn lực kinh tế hoặc quyền sở hữu có thể được chuyển đổi thành một thứ có giá trị, chẳng hạn như tiền mặt. Chúng còn được gọi là công cụ tài chính hoặc chứng khoán. Chúng được sử dụng rộng rãi để tài trợ cho bất động sản và quyền sở
Ví dụ về số dư dùng thử

Ví dụ về số dư dùng thử

Số dư thử nghiệm là báo cáo kế toán có số dư cuối kỳ của các sổ cái khác nhau của công ty; Ví dụ: chi phí tiện ích trong một khoảng thời gian bao gồm các khoản thanh toán của bốn hóa đơn khác nhau trị giá 1.000 đô la, 3.000 đô la, 2.500 đô la và 1.500 đô la, vì vậy trong số dư thử nghiệm, một tài khoản chi phí tiện
Doanh thu so với Doanh số

Doanh thu so với Doanh số

Sự khác biệt chính giữa Doanh thu và Doanh số là Doanh thu đề cập đến tổng thu nhập được tạo ra bởi bất kỳ thực thể kinh doanh nào bằng cách bán hàng hóa của họ hoặc bằng cách cung cấp dịch vụ của họ, bao gồm cả thu nhập khác trong quá trình hoạt động bình thường của họ, trong khi doanh thu đề cập đến số tiền thu được từ công ty chống lại việc bán hàng hóa của họ hoặc bằng cách cung cấp dịch vụ của họ. Sự khác biệt giữa Doanh thu và Doanh số Mặc dù doanh thu và doanh số bán hàng được coi là giống nhau trong nhiều trường hợp, vẫn có
Tỷ lệ khấu hao

Tỷ lệ khấu hao

Tỷ lệ khấu hao là gì? Tỷ lệ khấu hao là tỷ lệ phần trăm mà tài sản bị khấu hao trong suốt thời gian sản xuất ước tính của tài sản đó. Nó cũng có thể được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm đầu tư dài hạn vào tài sản của một công ty mà công ty tuyên bố là chi phí được trừ thuế trong suốt thời gian hữu dụng của tài sản đó. Nó khác nhau đối với từng loại tài sản. Công thức tỷ lệ khấu hao Phương pháp khấu hao được sử dụng rộng rãi nhất
Công thức chi tiêu vốn (CAPEX)

Công thức chi tiêu vốn (CAPEX)

Công thức Chi tiêu Vốn (CAPEX) là gì? Công thức Chi tiêu vốn (Capex) tính toán tổng giá trị mua tài sản của công ty trong năm tài chính nhất định và có thể dễ dàng tìm thấy bằng cách cộng giá trị PP&E thực tăng trong năm vào chi phí khấu hao trong cùng năm. Nó có thể được biểu diễn như- Công thức CAPEX = Tăng ròng PP
Doanh thu hàng năm

Doanh thu hàng năm

Ý nghĩa doanh thu hàng năm Doanh thu hàng năm chủ yếu được gọi là doanh thu hàng năm hoặc doanh thu hàng năm của một nghề. Tuy nhiên, trong tài chính, doanh thu hàng năm thường được gọi là quỹ tương hỗ và quỹ giao dịch hối đoái (ETF), đo lường mức nắm giữ đầu tư hàng năm của nó để xác định mức độ hoạt động và sức khỏe của quỹ và cũng có thể giúp so sánh nó với các năm trước hoặc với các đối thủ cạnh tranh. Công thức Doanh thu Hàng năm Nó là một thuật ngữ đơn giản bao gồm những điều sau: Công thức Doanh thu Hàng năm = Tổng Doanh thu
Ví dụ về tài khoản sổ cái

Ví dụ về tài khoản sổ cái

Ví dụ về tài khoản sổ cái Ví dụ về tài khoản Sổ cái sau đây cung cấp sơ lược về các Sổ cái phổ biến nhất. Các tài khoản sổ cái là các bản ghi riêng biệt về các giao dịch kinh doanh do một đơn vị thực hiện được lập bằng cách sử dụng tham chiếu các bút toán hàng ngày và có liên quan đến một tài khoản cụ thể, có thể là tài sản hoặc nợ phải trả, vốn hoặc vốn chủ sở hữu, khoản mục chi phí, hoặc mục doanh thu. Về cơ bản, tài khoản sổ cái chứa thông tin về số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ của một tài khoản cụ thể và các điều chỉnh ghi nợ và ghi có đị
Chốt kho

Chốt kho

Cổ phiếu đóng cửa là gì? Kết thúc kho hoặc hàng tồn kho là số tiền mà một công ty vẫn còn trong tay vào cuối kỳ tài chính. Khoảng không quảng cáo này có thể bao gồm các sản phẩm đang được xử lý hoặc được sản xuất nhưng không được bán. Ở mức độ rộng, nó bao gồm nguyên vật liệu thô, sản phẩm dở dang và thành phẩm
Định dạng Báo cáo Kiểm toán

Định dạng Báo cáo Kiểm toán

Định dạng Báo cáo Kiểm toán là định dạng chuẩn hóa do cơ quan hữu quan quy định, sử dụng kiểm toán viên độc lập do công ty chỉ định về vấn đề này, đưa ra quan điểm và nhận xét về tình hình tài chính của công ty cũng như kế toán nội bộ sau khi phân tích các tài liệu khác nhau của công ty. Định dạng của Báo cáo Đánh giá là gì? Báo cáo Kiểm toán là một báo cáo mô tả tình trạn
Mục nhập Nhật ký khấu hao

Mục nhập Nhật ký khấu hao

Sổ Nhật ký Khấu hao Sổ Nhật ký khấu hao là bút toán ghi giảm giá trị tài sản cố định do hao mòn bình thường, do sử dụng bình thường hoặc do thay đổi công nghệ, ... trong đó ghi nợ tài khoản khấu hao và ghi có tài khoản tài sản cố định tương ứng. Mục tiêu chính của bút toán chi phí khấu hao là tuân thủ nguyên tắc phù hợp.
Chi phí thuế thu nhập

Chi phí thuế thu nhập

Chi phí Thuế thu nhập trên Báo cáo thu nhập là gì? Chi phí thuế thu nhập là một loại chi phí mà mọi cá nhân hoặc tổ chức phải trả trên thu nhập mà họ thu được trong mỗi năm tài chính theo các chỉ tiêu quy định trong luật thuế thu nhập và nó dẫn đến việc chuyển tiền ra làm nghĩa vụ của thuế thu nhập được thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng cho chi cục thuế thu nhập. Đây là một loại trách nhiệm pháp lý đối với doanh nghiệp hoặc cá nhân. Đây là loại thuế do chính phủ đánh
Kiểm toán và Đảm bảo

Kiểm toán và Đảm bảo

Sự khác biệt cơ bản giữa Kiểm toán và Đảm bảo là Kiểm toán là việc kiểm tra có hệ thống sổ sách kế toán và các tài liệu khác của công ty để biết rằng báo cáo có thể hiện quan điểm trung thực và công bằng đối với các tổ chức hay không, trong khi đó, đảm bảo là quá trình trong đó các quy trình, thủ tục khác nhau và hoạt động của công ty được phân tích. Sự khác biệt giữa Kiểm toán và Đảm bảo Kiểm toán và đảm bảo là các quy trình được sử dụng để đánh giá hồ sơ tài c
Công thức chi phí sản xuất

Công thức chi phí sản xuất

Công thức tính toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất là một loại chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm, nhưng những chi phí đó sẽ gián tiếp liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm. Dưới đây là công thức được sử dụng để tính toán chi phí sản xuất, Công thức chi phí sản xuất = Chi phí khấu hao cho thiết bị được sử dụng trong sản xuất (+) Tiền thuê nhà xưởng (+) Tiền lương / Tiền lương của người quản lý sản xuất (+) Tiền lương / Tiền lương của nhân viên quản lý vật tư (+) Thuế tài sản trả cho một đơn vị sản xuất (+) Tiện ích của nhà máy LƯU Ý:  Danh sách trên k
Cổ phiếu đã phát hành so với Cổ phiếu chưa phát hành

Cổ phiếu đã phát hành so với Cổ phiếu chưa phát hành

Sự khác biệt chính giữa cổ phiếu đã phát hành và cổ phiếu đang lưu hành là Cổ phiếu phát hành là tổng số cổ phiếu được phát hành bởi công ty để gây quỹ. Trong khi đó, cổ phiếu đang lưu hành là cổ phiếu có sẵn cho các cổ đông tại một thời điểm nhất định sau khi loại trừ cổ phiếu được mua lại. Sự khác biệt giữa Cổ phiếu đã phát hành so với Cổ phiếu Đang lưu hành Cổ phiếu đã phát hành là cổ ph
Danh sách chi phí hoạt động

Danh sách chi phí hoạt động

Danh sách chi phí hoạt động Chi phí hoạt động của doanh nghiệp là những khoản chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh chính và danh mục chi phí này bao gồm chi phí sản xuất như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công, chi phí thuê nhà, tiền lương, tiền công trả cho nhân viên hành chính, chi phí khấu hao, chi phí điện thoại, chi phí đi lại. , chi phí xúc tiến bán hàng và các chi phí khác có tính chất thường xuyên. Các chi phí kh
Dự phòng Nợ khó đòi

Dự phòng Nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi là khoản dự phòng được lập để thể hiện tỷ lệ ước tính trên tổng số nợ khó đòi, khó đòi cần xử lý trong năm tới và chỉ đơn giản là khoản lỗ do nó được hạch toán vào tài khoản lãi lỗ của công ty dưới danh nghĩa điều khoản. Dự phòng cho các khoản Nợ khó đòiDự phòng phải thu khó đòi là tỷ lệ phần trăm ước tính trên t
Công thức chi phí cận biên

Công thức chi phí cận biên

Định nghĩa & Công thức Chi phí Biên Công thức chi phí cận biên giúp tính toán giá trị tăng hoặc giảm của tổng chi phí sản xuất của công ty trong thời kỳ đang xem xét nếu có sự thay đổi sản lượng thêm một đơn vị và nó được tính bằng cách chia thay đổi của chi phí cho sự thay đổi về số lượng. Chi phí cận biên là sự thay đổi của tổng chi phí sản xuất khi sản lượng thay đổi, tức là sự
Tài sản không hoạt động (NPA)

Tài sản không hoạt động (NPA)

Tài sản không hoạt động (NPA) là gì? Tài sản không hoạt động (NPA) đề cập đến việc phân loại các khoản cho vay và ứng trước trên sổ sách của một người cho vay (thường là ngân hàng) trong đó không có khoản thanh toán lãi và gốc đã được nhận và đã “quá hạn”. Trong hầu hết các trường hợp, nợ được phân loại là NPA khi các khoản thanh toán khoản v
Nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn là gì? Nợ ngắn hạn là các nghĩa vụ của công ty dự kiến ​​phải trả trong thời hạn một năm và bao gồm các khoản nợ phải trả như Các khoản phải trả, các khoản vay ngắn hạn, Lãi phải trả, Thấu chi ngân hàng và các khoản nợ ngắn hạn khác của công ty. Nợ ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán đề cập đến các khoản nợ hoặc nghĩa vụ mà một công t
Công thức khoảng không quảng cáo kết thúc

Công thức khoảng không quảng cáo kết thúc

Công thức tính khoảng không quảng cáo cuối kỳ Công thức Hàng tồn kho cuối kỳ tính giá trị của hàng hóa sẵn có để bán vào cuối kỳ kế toán. Thông thường, nó được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán theo giá thấp hơn hoặc theo giá trị thị trường của nó. Hàng tồn kho cuối kỳ = Hàng tồn kho đầu kỳ + Hàng mua -Chi phí hàng hóa đã bán (COG
Chi phí so với Chi tiêu

Chi phí so với Chi tiêu

Sự khác biệt chính giữa Chi phí so với Chi tiêu là Chi phí đề cập đến số tiền mà tổ chức kinh doanh chi cho các hoạt động liên tục của doanh nghiệp để đảm bảo tạo ra doanh thu, trong khi, chi phí đề cập đến số tiền mà tổ chức kinh doanh chi cho mục đích mua tài sản cố định hoặc để tăng giá trị tài sản cố định. Sự khác biệt giữa Chi phí và Chi tiêu Chi phí so với Chi tiêu - Nói một cách đơn giản, chi phí là
Ví dụ về chi phí cố định

Ví dụ về chi phí cố định

Ví dụ về chi phí cố định Chi phí cố định là những chi phí mà công ty phát sinh trong kỳ kế toán đang được xem xét phải trả cho dù có hoạt động sản xuất hay hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp hay không và các ví dụ trong đó bao gồm tiền thuê phải trả, tiền lương phải trả, chi phí lãi vay và các tiện ích khác phải trả. Ví dụ sau đây cung cấp một phác thảo về các chi phí cố định phổ biến nhất. Mỗi ví dụ nêu chủ đ
Công thức khấu hao

Công thức khấu hao

Công thức tính chi phí khấu hao Công thức Chi phí khấu hao được sử dụng để tìm ra bao nhiêu giá trị tài sản có thể được khấu trừ như một khoản chi phí thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Khấu hao có thể được định nghĩa là sự giảm giá trị của tài sản do hao mòn trong một khoảng thời gian. Đây là một khoản chi phí không dùng tiền mặt hình thành nên một phần của báo cáo lãi và lỗ. V
Doanh thu so với Lợi nhuận

Doanh thu so với Lợi nhuận

Sự khác biệt giữa Doanh thu và Lợi nhuận Sự khác biệt chính giữa Doanh thu và Lợi nhuận là Doanh thu đề cập đến thu nhập được tạo ra bởi bất kỳ thực thể kinh doanh nào bằng cách bán hàng hóa của họ hoặc bằng cách cung cấp dịch vụ của họ trong một kỳ kế toán trong quá trình hoạt động bình thường trong khi  Lợi nhuận là số tiền mà công ty thực hiện sau trừ các chi phí ra khỏi tổng doanh thu. Nếu doanh thu là tập hợp con, thì lợi nhuận sẽ là tập hợp con. Khi một công ty không tạo ra doanh thu, không có vấn đ
Tính toán EBIT

Tính toán EBIT

Làm thế nào để tính EBIT? EBIT là thước đo khả năng sinh lời của một công ty. Việc tính EBIT được thực hiện bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động. EBIT cho thấy lợi nhuận hoạt động của công ty Nó không khấu trừ các chi phí liên quan đến các khoản thanh toán lãi suất hoặc thuế. Công thức EBIT Công thức số 1 - Công thức Báo cáo Thu nhập Thu nhập trước lãi vay
Mục nhật ký tín dụng mua hàng

Mục nhật ký tín dụng mua hàng

Mục nhập Nhật ký Tín dụng Mua hàng là gì? Sổ nhật ký tín dụng mua hàng là bút toán được công ty chuyển vào nhật ký mua hàng vào ngày công ty mua bất kỳ hàng tồn kho nào từ bên thứ ba theo điều kiện tín dụng, nơi tài khoản mua hàng sẽ được ghi nợ. Tài khoản chủ nợ hoặc tài khoản phải trả sẽ được ghi có trong sổ kế toán
Phương pháp dòng tiền trực tiếp so với gián tiếp

Phương pháp dòng tiền trực tiếp so với gián tiếp

Trực tiếp và gián tiếp là hai phương pháp khác nhau được sử dụng để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty với sự khác biệt chủ yếu liên quan đến luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, trong trường hợp phương pháp lưu chuyển tiền trực tiếp thay đổi trong việc thu tiền và chi tiền. được báo cáo bằng luồng tiền từ phần hoạt động kinh doanh trong khi trong trường hợp phương
Chi phí chính

Chi phí chính

Chi phí chính là gì? Chi phí cơ bản là chi phí trực tiếp phát sinh trong quá trình sản xuất một sản phẩm và thường bao gồm chi phí sản xuất hàng hoá trực tiếp bao gồm chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp. Nó là một phần thiết yếu của tổng chi phí sản xuất. Định giá và định giá hiệu quả của hàng hoá chủ yếu được xác định trên cơ sở củ
Định dạng báo cáo lãi và lỗ

Định dạng báo cáo lãi và lỗ

Định dạng báo cáo lãi lỗ (P / L) Định dạng Báo cáo Lợi nhuận và Lỗ sau đây cung cấp một phác thảo về Báo cáo Thu nhập phổ biến nhất. Không thể cung cấp một tập hợp đầy đủ các ví dụ giải quyết mọi biến thể trong mọi tình huống vì có hàng nghìn định dạng Báo cáo lãi và lỗ như vậy dựa trên địa lý, chính sách kế toán, v.v. Báo cáo thu nhập và Tài khoản P&L được sử dụng thay thế cho nhau. Nó còn được gọi là báo cáo hoạt động,
Báo cáo thu nhập nhiều bước

Báo cáo thu nhập nhiều bước

Báo cáo thu nhập đa bước là báo cáo thu nhập của công ty tách tổng doanh thu hoạt động của công ty với doanh thu ngoài hoạt động và tổng chi phí hoạt động của công ty với chi phí ngoài hoạt động, do đó tách tổng doanh thu và chi phí của một thời kỳ cụ thể thành hai danh mục con khác nhau tức là hoạt động và không hoạt động. Báo cáo thu nhập nhiều bước là gì? Báo cáo Thu nhập Đa bước là một báo cáo phân biệt giữa c
Mục nhập Nhật ký Chi phí đã Tích lũy

Mục nhập Nhật ký Chi phí đã Tích lũy

Nhập Nhật ký cho Chi phí Phải trả Sổ Nhật ký chi phí phải trả là bút toán ghi sổ các khoản chi phí phát sinh trong một kỳ kế toán của công ty nhưng chưa thực sự thanh toán trong kỳ kế toán đó, trong đó tài khoản chi phí sẽ được ghi có và tài khoản công nợ phải trả sẽ được ghi có. Chi phí phải trả là khoản chi phí đã phát sinh nhưng không được thanh toán. Thuật n
Báo cáo thu nhập chiếu lệ

Báo cáo thu nhập chiếu lệ

Báo cáo thu nhập chiếu lệ là gì? Báo cáo thu nhập theo quy ước (còn được gọi là lãi và lỗ theo quy ước) có nghĩa là báo cáo thu nhập đã điều chỉnh sẽ trông như thế nào khi một số giả định nhất định như các khoản mục không lặp lại, chi phí tái cơ cấu, v.v. bị loại trừ hoặc nếu một đơn vị thua lỗ bị ngừng hoạt động. Khi được sử dụng tro
Báo cáo thu nhập ký quỹ đóng góp

Báo cáo thu nhập ký quỹ đóng góp

Báo cáo thu nhập ký quỹ đóng góp là gì? Báo cáo thu nhập tỷ lệ đóng góp đề cập đến báo cáo thể hiện số tiền đóng góp đến sau khi trừ đi tất cả các chi phí có tính chất thay đổi từ tổng doanh thu và các chi phí cố định khác được khấu trừ từ khoản đóng góp để thu được lãi / lỗ ròng của đơn vị kinh doanh. . Đây là một định dạng đặc biệt của báo cáo thu nhập nhằm tách biệt các chi phí biến đổi và cố định liên q
Công thức lợi nhuận gộp

Công thức lợi nhuận gộp

Công thức tính lợi nhuận gộp Công thức lợi nhuận gộp được tính bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán cho doanh thu thuần, trong đó Doanh thu thuần được tính bằng cách trừ đi tất cả lợi nhuận bán hàng, chiết khấu và các khoản phụ cấp từ Doanh thu gộp và Giá vốn hàng bán (COGS) được tính bằng cách trừ đi kho cuối kỳ từ tổng số lượng hàng mở và các giao dịch mua được thực hiện trong kỳ. Lợi nhuận gộp là lợi nhuận mà doanh nghiệp tạo ra bằng cách bán hàng hoá của mình cho người tiêu dùng và sau khi trừ đi các
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền từ Hoạt động (Hoạt động kinh doanh) là gì? Lưu chuyển tiền từ Hoạt động kinh doanh là phần đầu tiên trong ba phần của báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện các luồng tiền vào và ra từ hoạt động kinh doanh chính trong một năm kế toán; Hoạt động Hoạt động bao gồm tiền mặt nhận được từ Bán hàng, chi phí tiền mặt trả cho chi phí trực tiếp cũng như thanh toán được thực hiện để tài trợ vốn lưu động. Quan trọng nhất - Tải xuống Dòng tiền từ Hoạt động Mẫu Excel Tải xuống các ví dụ Excel để tính toán giám đốc tài chính bằng phương p
Tạp chí phổ thông

Tạp chí phổ thông

Nhật ký chung là gì? Nhật ký chung là sổ nhật ký của công ty, trong đó ghi chép ban đầu của tất cả các giao dịch được thực hiện mà không được ghi vào bất kỳ nhật ký chuyên môn nào do công ty duy trì như nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng, nhật ký tiền mặt, v.v. Bất cứ khi nào một sự kiện xảy ra, hoặc một giao dịch xảy ra, nó sẽ ghi
Công thức Tỷ lệ Chi phí Định trước

Công thức Tỷ lệ Chi phí Định trước

Công thức tính tỷ lệ chi phí được xác định trước Tỷ lệ chi phí được xác định trước là tỷ lệ đó, sẽ được sử dụng để tính toán ước tính cho các dự án chưa bắt đầu cho các chi phí chung. Nó sẽ liên quan đến việc tính toán một chi phí đã biết (như chi phí Nhân công) và sau đó áp dụng một tỷ lệ chi phí (đã được xác định trước) cho chi phí này để dự tính một chi phí không xác định (là số tiền chung). Công thức để tính Tỷ lệ chi phí được xác định trước được trình bày như sau Tỷ lệ chi phí được xác định trước = Chi phí O / H sản xuất ước tín
Doanh thu gia tăng

Doanh thu gia tăng

Doanh thu gia tăng là giá trị doanh thu bổ sung của công ty trong thời kỳ đang được xem xét nếu có sự thay đổi về số lượng bán hàng trong công ty và doanh thu gia tăng được tính bằng cách chia thay đổi trong doanh thu của một thời kỳ cụ thể cho sự thay đổi về số lượng. đã bán. Định nghĩa Doanh thu Gia tăng Doanh thu gia tăng đề cập đến doan
Cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động

Cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động

Thuê tài chính và thuê hoạt động là các phương pháp kế toán khác nhau đối với hợp đồng thuê tài chính, trong trường hợp Thuê tài chính, tất cả rủi ro và phần thưởng liên quan đến tài sản đang được xem xét sẽ được chuyển cho bên thuê trong khi trong trường hợp Thuê hoạt động, tất cả rủi ro và phần thưởng liên quan đến tài sản theo sự cân nhắc vẫn thuộc về bên cho thuê. Sự khác biệt giữa hợp đồng thuê tài chính so với hợp đồng thuê hoạt động Hợp đồng thuê nhà là một khái niệm thiết y
Tối đa hóa tài sản và tối đa hóa lợi nhuận

Tối đa hóa tài sản và tối đa hóa lợi nhuận

Sự khác biệt chính giữa Sự giàu có và Tối đa hóa lợi nhuận là Tối đa hóa sự giàu có là mục tiêu dài hạn của công ty nhằm tăng giá trị cổ phiếu của công ty, do đó làm tăng sự giàu có của cổ đông để đạt được vị trí dẫn đầu trên thị trường, trong khi tối đa hóa lợi nhuận là tăng khả năng thu được lợi nhuận trong ngắn hạn để công ty tồn tại và phát triển trong thị trường cạnh tranh hiện có. Sự khác biệt giữa sự giàu có và tối đa hóa lợi nhuận Tối đa hóa sự giàu có bao gồm một tập hợp các hoạt động quản lý các nguồn tài chín
Công thức khoảng không quảng cáo trung bình

Công thức khoảng không quảng cáo trung bình

Công thức tính toán hàng tồn kho trung bình Công thức Hàng tồn kho Trung bình được sử dụng để tính giá trị trung bình của Hàng tồn kho tại một thời điểm nhất định bằng cách lấy giá trị trung bình của Hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ kế toán. Nó giúp ban quản lý nắm được Hàng tồn kho mà doanh nghiệp cần nắm giữ trong q
Khấu hao lũy kế

Khấu hao lũy kế

Khấu hao lũy kế là gì? Khấu hao lũy kế của tài sản là số khấu hao lũy kế đã được tính vào tài sản kể từ ngày mua cho đến ngày báo cáo. Đây là một tài khoản đối chiếu, là khoản chênh lệch giữa giá mua của tài sản và giá trị ghi sổ của nó trên bảng cân đối kế toán và dễ dàng có sẵn dưới dạng một mục hàng trong phần tài sản cố định trong bảng cân đối kế toán. Công thức khấu hao lũy kế Việc tính toán được thực hiện bằng cách cộng chi phí khấu hao được tính trong thời kỳ hiện tại với k
Biên lai vốn so với Biên lai doanh thu | 8 điểm khác biệt hàng đầu

Biên lai vốn so với Biên lai doanh thu | 8 điểm khác biệt hàng đầu

Sự khác biệt cơ bản giữa Phiếu thu vốn so với Phiếu thu là khoản thu vốn là khoản thu không định kỳ tạo ra trách nhiệm của công ty hoặc làm giảm tài sản của công ty trong khi biên lai doanh thu là khoản thu có tính chất định kỳ và được báo cáo trong báo cáo của thu nhập của công ty. Sự khác biệt giữa Phiếu thu vốn và Phiếu thu Các khoản thu chỉ là mặt đối lập
Các loại tài sản

Các loại tài sản

Các loại tài sản trong kế toán Tài sản là nguồn lực thuộc sở hữu của các cá nhân hoặc công ty hoặc chính phủ được kỳ vọng sẽ tạo ra các dòng tiền trong tương lai trong một thời gian dài. Nhìn chung, có ba hình thức phân phối tài sản - 1) dựa trên Khả năng chuyển đổi (Tài sản hiện tại và không dài hạn), 2) Tồn tại vật chất (Tài sản hữu hình và vô hình), và 3) Sử dụng (Tài sản hoạt động và phi kinh doanh). Loại tài sản dựa trên khả năng chuyển đổi Phân loại tài sản dựa trên mức độ dễ dàng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt.
Công thức vốn chủ sở hữu

Công thức vốn chủ sở hữu

Công thức tính Tổng vốn chủ sở hữu của một công ty Công thức vốn chủ sở hữu nói rằng tổng giá trị vốn chủ sở hữu của công ty bằng tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả. Ở đây tổng tài sản đề cập đến tài sản hiện có tại một thời điểm cụ thể và tổng nợ phải trả có nghĩa là nợ phải trả trong cùng một khoảng thời gian. Vốn chủ sở hữu còn được gọi là vốn chủ sở hữu của cổ đông và dễ dàng có sẵn như một mục hàng trong bảng cân đối kế toán. Chúng
Tài sản lưu động

Tài sản lưu động

Định nghĩa tài sản hiện tại Tài sản lưu động dự kiến ​​sẽ được tiêu thụ, bán hoặc chuyển đổi thành tiền mặt trong một năm hoặc trong chu kỳ hoạt động, tùy theo thời gian nào dài hơn. Chúng thường được trình bày theo thứ tự tính thanh khoản trên bảng cân đối kế toán và bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản trả trước và tài sản ngắn hạn khác. Danh sách tài sản hiện tại Nó bao gồm những điều sau: Tiền và các khoản tương đương tiền Chứng khoán thị trường Khoản phải t
Báo cáo thu nhập toàn diện

Báo cáo thu nhập toàn diện

Báo cáo Thu nhập Toàn diện là gì? Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp là báo cáo trình bày chi tiết về doanh thu, thu nhập, chi phí hoặc khoản lỗ của công ty mà công ty chưa thực hiện được khi công ty lập báo cáo tài chính của kỳ kế toán và báo cáo này được trình bày sau khi thu nhập ròng báo cáo thu nhập của công ty. Chúng tôi lưu ý ở trên rằng Colgate đã báo cáo Thu nhập ròng là 2,596 triệu đô la vào nă
Tài sản lưu động

Tài sản lưu động

Tài sản lưu động là gì? Tài sản lưu động là tài sản của doanh nghiệp có thể được chuyển đổi thành tiền mặt trong một khoảng thời gian ngắn và bao gồm các tài sản như tiền mặt, chứng khoán thị trường và các công cụ thị trường tiền tệ và chúng được thể hiện trên phần tài sản của bảng cân đối kế toán của công ty. . Nói một cách dễ hiểu, những tài sản này có thể được chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng, với ảnh hưởng khôn
Sự khác biệt giữa Dòng tiền và Dòng tiền

Sự khác biệt giữa Dòng tiền và Dòng tiền

Sự khác biệt giữa dòng tiền và dòng tiền Dòng tiền là tổng thể tiền được tạo ra bởi công ty trong một kỳ kế toán cụ thể và được tính bằng tổng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động tài chính và dòng tiền từ hoạt động đầu tư, trong khi dòng tiền của công ty ghi nhận chuyển động của tiền vào và tiền ra từ công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Dòng tiền và dòng quỹ là những báo cáo hoàn toàn khác nhau có phạm vi khác nhau và phục vụ các mục đích khác nhau. Báo c
Nợ phải trả tài chính | Định nghĩa, Loại, Tỷ lệ, Ví dụ

Nợ phải trả tài chính | Định nghĩa, Loại, Tỷ lệ, Ví dụ

Nợ phải trả tài chính Nợ phải trả tài chính cho doanh nghiệp giống như thẻ tín dụng cho một cá nhân. Chúng tiện dụng theo nghĩa là công ty có thể sử dụng “tiền của người khác” để tài trợ cho các hoạt động liên quan đến kinh doanh của mình trong một khoảng thời gian nào đó, chỉ kéo dài khi khoản nợ phải trả đến hạn. Tuy nhiên, người ta cần lưu ý rằng các khoản nợ phải trả tài chính quá lớn có thể làm giảm giá trị củ
Chi phí chung

Chi phí chung

Chi phí trên không là gì? Chi phí chung là những chi phí không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất và do đó được coi là chi phí gián tiếp phải trả ngay cả khi không sản xuất; và các ví dụ bao gồm tiền thuê phải trả, tiền điện nước phải trả, tiền bảo hiểm phải trả, tiền lương phải trả cho nhân viên văn phòng, đồ dùng văn phòng, v.v. Chi phí chung đề cập đến chi phí nguyên vật liệu gián tiếp, lao động gián tiếp và chi phí hoạt động k
Tài khoản Phải trả so với Ghi chú Phải trả

Tài khoản Phải trả so với Ghi chú Phải trả

Sự khác biệt cơ bản giữa Khoản phải trả và Khoản phải trả là Khoản phải trả là số tiền mà công ty nợ nhà cung cấp khi bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được sử dụng trong khi các khoản phải trả là lời hứa bằng văn bản cho một khoản tiền cụ thể vào một tương lai xác định ngày hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu ghi chú. Sự khác biệt giữa tài khoản phải trả so với tài khoản phải trả Nợ ngắn hạn là nghĩa vụ tài chính mà mọi doanh n
Thủ tục kiểm tra

Thủ tục kiểm tra

Thủ tục Kiểm toán là gì? Thủ tục kiểm toán là các bước được kiểm toán viên thực hiện để thu thập tất cả các thông tin về chất lượng tài chính do công ty cung cấp, giúp họ đưa ra ý kiến ​​về báo cáo tài chính liệu chúng có phản ánh đúng quan điểm và công bằng về tình hình tài chính của tổ chức hay không. Chúng được xác định và áp dụng ở giai đoạn lập kế hoạch của cuộc đánh giá sau khi xác định mục tiêu, p
Số dư giảm dần Phương pháp khấu hao

Số dư giảm dần Phương pháp khấu hao

Phương pháp Số dư Giảm dần là gì? Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần còn được gọi là phương pháp số dư giảm dần khi tài sản được khấu hao với tốc độ cao hơn trong những năm đầu tiên so với những năm tiếp theo. Theo phương pháp này, tỷ lệ khấu hao không đổi được áp dụng cho giá trị sổ sách (giảm dần) của một tài sản mỗi năm. Phương pháp này dẫn đến khấu hao nhanh hơn và dẫn đến giá trị khấu hao cao hơn trong những năm đầu của vòng đời t
Công thức tài sản ròng

Công thức tài sản ròng

Công thức tính toán tài sản ròng Tài sản ròng có thể được định nghĩa là tổng tài sản của một tổ chức hoặc công ty, trừ đi tổng nợ phải trả của nó. Số lượng tài sản ròng có thể được tính bằng vốn cổ đông của một doanh nghiệp. Một trong những cách dễ nhất để tính toán tài sản ròng là sử dụng công thức dưới đây.
Công thức chi phí sản xuất

Công thức chi phí sản xuất

Công thức chi phí sản xuất là gì? Công thức chi phí sản xuất bao gồm các chi phí mà doanh nghiệp hoặc một công ty phải chịu để tạo ra thành phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ cụ thể và thường bao gồm chi phí lao động trực tiếp, chi phí chung, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu. Các chi phí sản xuất phải phù hợp trực tiếp với việc tạo ra doanh thu của doanh nghiệp
Chi phí hoạt động (OPEX)

Chi phí hoạt động (OPEX)

Định nghĩa chi phí hoạt động Chi phí Hoạt động (OPEX) là chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh bình thường và không bao gồm các chi phí như giá vốn hàng bán liên quan trực tiếp đến sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Chúng dễ dàng có sẵn trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cùng với các chi phí khác được trừ vào thu nhập hoạt động để xác định lợi nhuận ròng. Sau đây là một số Chi phí Hoạt động phổ biến - Bán chi phí quản lý và bán hàng chung (SG&A) - Đây thườ
Công thức bán hàng ròng

Công thức bán hàng ròng

Công thức tính toán doanh thu ròng của một công ty Công thức doanh thu thuần được sử dụng để tính toán doanh thu thuần của công ty bao gồm lợi nhuận, chiết khấu và các khoản phụ cấp khác trong đó công thức doanh thu thuần là tổng doanh thu bán hàng được tạo ra trừ đi lợi nhuận bán hàng, chiết khấu được phép cho khách hàng và các khoản phụ cấp. Doanh thu ròng = Tổng doanh thu - Doanh thu bán hàng - Phụ cấp - Giảm giá Giải trình Công thứ
EOQ (Số lượng đặt hàng kinh tế)

EOQ (Số lượng đặt hàng kinh tế)

EOQ là gì? EOQ là viết tắt của số lượng đặt hàng kinh tế và nó giúp tìm ra khối lượng sản xuất hoặc đặt hàng mà công ty nên thêm vào với mục tiêu giảm thiểu chi phí nắm giữ và chi phí đặt hàng. Công thức EOQ Chúng ta hãy xem xét các thành phần quan trọng của EOQ và công thức của nó - # 1 - Chi phí nắm giữ Chi phí nắm giữ là chi phí của việc giữ hàng tồn kho trong kho. Đó là chi phí trực tiếp cần được tính toán để tìm ra cơ hội tốt nhất cho dù là lưu trữ hàng tồn kho hay t
Công thức dòng tiền hoạt động

Công thức dòng tiền hoạt động

Công thức tính dòng tiền hoạt động (OCF) Công thức Dòng tiền Hoạt động biểu thị dòng tiền được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp sau khi trừ đi các chi phí hoạt động và giúp phân tích mô hình kinh doanh của công ty mạnh mẽ và bền vững như thế nào. Dòng tiền hoạt động (OCF) là thước đo lượng tiền mặt mà một doanh nghiệp tạo ra t
Tài sản cố định ròng

Tài sản cố định ròng

Tài sản cố định ròng là gì? Tài sản cố định thuần là giá trị còn lại của tài sản cố định và được tính bằng tổng giá thanh toán của tất cả tài sản cố định tại thời điểm mua trừ đi tổng số khấu hao đã tính từ thời điểm mua tài sản. Nếu khấu hao lũy kế của tài sản là lớn, có nghĩa là tài sản có tuổi đời cao và công ty đã
Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn là gì? Tài sản dài hạn về cơ bản là tài sản dài hạn được mua với mục đích sử dụng vào kinh doanh và lợi ích của chúng có khả năng tích lũy trong một số năm. Các Tài sản này tiết lộ thông tin về các hoạt động đầu tư của một công ty và có thể là Hữu hình hoặc Vô hình. Ví dụ bao gồm Tài sản cố định như Tài sản, Nhà máy, Thiết bị, Đất đai & Tòa nhà, Đầu tư dài h
Giá vốn hàng bán Sổ nhật ký (COGS)

Giá vốn hàng bán Sổ nhật ký (COGS)

Sổ Nhật ký Giá vốn Hàng bán (COGS) Các bút toán Giá vốn hàng bán sau đây cung cấp sơ lược về giá vốn hàng bán phổ biến nhất. Hàng tồn kho là hàng hóa đã sẵn sàng để bán và được thể hiện dưới dạng Tài sản trong Bảng cân đối kế toán. Khi hàng tồn kho đó được bán, nó trở thành Chi phí và chúng tôi gọi chi phí đó
Tài khoản phải thu so với Tài khoản phải trả

Tài khoản phải thu so với Tài khoản phải trả

Sự khác biệt giữa các khoản phải thu và các khoản phải trả Khoản phải thu là số tiền công ty nợ khách hàng để bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trong khi khoản phải trả là số tiền công ty nợ nhà cung cấp khi bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được cung cấp. Trong kinh doanh, bạn cần mua hàng bằng hình thức tín dụng, và bạn cũng cần bán hà
Lương phải trả

Lương phải trả

Tiền lương phải trả đề cập đến trách nhiệm của công ty đối với người lao động đối với số tiền lương của một thời kỳ đã đến hạn nhưng công ty chưa trả cho họ và nó được thể hiện trong số dư của công ty thuộc trách nhiệm của người đứng đầu. Định nghĩa lương phải trả Tiền lương phải trả có thể được ghi vào sổ nhật ký trả lương dùng để
Nợ phải trả trong kế toán

Nợ phải trả trong kế toán

Nợ phải trả Ý nghĩa Nợ phải trả trong Kế toán là nghĩa vụ tài chính của công ty do hậu quả của bất kỳ sự kiện nào trong quá khứ có ràng buộc về mặt pháp lý và phải trả cho đơn vị khác, việc giải quyết đòi hỏi phải sử dụng các nguồn lực có giá trị khác nhau của công ty và những sự kiện này được thể hiện trong số dư của công ty. Nợ phải trả là một tài khoản mà công ty lưu giữ tất cả các hồ sơ của mình như các khoản nợ, nghĩa vụ, thuế thu nh
Tài sản so với Nợ phải trả

Tài sản so với Nợ phải trả

Sự khác biệt cơ bản giữa Tài sản và Nợ phải trả là Tài sản là bất kỳ thứ gì thuộc sở hữu của công ty để mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai, trong khi đó, nợ phải trả là thứ mà công ty có nghĩa vụ thanh toán trong tương lai. Sự khác biệt giữa Tài sản và Nợ phải trả Tài sản và nợ phải trả là nhữ
Công thức tài sản hiện tại

Công thức tài sản hiện tại

Công thức Tài sản Hiện tại là gì? Công thức tính tài sản lưu động bằng cách cộng tất cả các tài sản từ bảng cân đối kế toán có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong khoảng thời gian từ một năm trở xuống. Tài sản lưu động chủ yếu bao gồm tiền, tiền mặt và các khoản tương đương, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chứng khoán bán được, chi phí trả trước, v.v. Cộng tất cả những thứ này lại với nhau, cùng với các tài sản lưu động khác, có thể giúp nhà phân tích hiểu được tính tha
EBITDA so với Thu nhập hoạt động

EBITDA so với Thu nhập hoạt động

EBITDA so với chênh lệch thu nhập hoạt động EBITDA so với Thu nhập hoạt động - Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) thường được sử dụng để tìm lợi nhuận của công ty. EBITDA là một chỉ số được sử dụng để đưa ra phân tích so sánh cho các công ty khác nhau. Đây là một trong những công cụ tài chính quan trọng được sử dụng để đánh giá các
Phương pháp giá trị ghi xuống

Phương pháp giá trị ghi xuống

Phương pháp Giá trị Viết xuống là gì? Phương pháp giá trị ghi giảm là một kỹ thuật khấu hao áp dụng một tỷ lệ khấu hao không đổi cho giá trị sổ sách ròng của tài sản mỗi năm, do đó ghi nhận nhiều chi phí khấu hao hơn trong những năm đầu của vòng đời tài sản và khấu hao ít hơn trong những năm sau của vòng đời. của nội dung. Tóm lại, phương pháp này đẩy nhanh việc ghi nhận chi phí khấu hao một cách có hệ th
Cổ tức ưu đãi

Cổ tức ưu đãi

Cổ tức ưu đãi là gì? Cổ tức ưu đãi là số cổ tức phải trả trên cổ phiếu ưu đãi cho công ty từ lợi nhuận mà công ty thu được và các cổ đông ưu đãi được ưu tiên nhận cổ tức đó so với cổ phiếu phổ thông, nghĩa là trước tiên công ty phải hoàn thành trách nhiệm của cổ phiếu ưu đãi. cổ tức trước khi hoàn trả bất kỳ trách nhiệm nào về cổ tức phải trả cho người sở hữu cổ phiếu ưu đãi.
Bên cho thuê và Bên thuê

Bên cho thuê và Bên thuê

Sự khác biệt giữa Bên cho thuê và Bên thuê Người cho thuê đề cập đến người sở hữu tài sản và cho phép người khác, được gọi là người thuê, sử dụng tài sản của họ bằng cách nhận lại tiền thuê định kỳ trong khi người đi thuê đề cập đến người sử dụng tài sản thuộc sở hữu của người khác, được gọi là người cho thuê, trong một khoảng thời gian nhất định bằng cách trả một số tiền thuê định kỳ theo các điều khoản của thỏa thuận. Bên cho thuê là chủ sở hữu tài sản, không sử dụng vào mục đích riêng; mặt khác, bên thuê mua tạm thời tài sản và sử dụng vào mục đích riêng. Quá trình cho thuê r
Giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm

Định nghĩa chi phí sản phẩm Giá thành sản phẩm là tất cả các chi phí mà công ty phải chịu để tạo ra sản phẩm của công ty hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng và chi phí này được thể hiện trong báo cáo tài chính của công ty cho kỳ mà chúng trở thành bộ phận giá vốn của hàng hoá được bán bởi công ty. Ví dụ về Giá thành sản phẩm chủ yếu bao gồm các chi phí sau: - Vật liệu trực tiếp (DM) L
Sự khác biệt giữa giá cả và chi phí

Sự khác biệt giữa giá cả và chi phí

Chênh lệch giá so với chi phí Sự khác biệt cơ bản giữa chi phí và giá cả là chi phí là số chi phí mà doanh nghiệp phải trả về vật liệu, lao động, bán hàng và tiện ích và cho các hoạt động kinh doanh khác, trong khi giá cả là số tiền doanh nghiệp tính từ khách hàng để cung cấp hàng hóa và dịch vụ của họ cho người định giá và người định giá phải trả số tiền đã thỏa thuận như vậy để có được hàng hóa hoặc dịch vụ. Giá và Chi phí là những thuật ngữ thường xuyên được sử dụng và đề cập trong bối cảnh doanh thu, tức là doanh số bán hàng. Chúng được sử
Doanh thu so với Doanh thu

Doanh thu so với Doanh thu

Sự khác biệt chính giữa Doanh thu so với Doanh thu là Doanh thu đề cập đến thu nhập được tạo ra bởi bất kỳ thực thể kinh doanh nào bằng cách bán hàng hóa của họ hoặc bằng cách cung cấp dịch vụ của họ trong quá trình hoạt động bình thường, trong khi Doanh thu đề cập đến số lần công ty kiếm được doanh thu bằng cách sử dụng tài sản mà nó đã mua hoặc tạo ra trong doanh nghiệp. Sự khác biệt giữa Doanh thu và Doanh thu Doanh thu và Doanh thu thường được sử dụng thay thế cho nhau và trong
Ví dụ về Nợ dài hạn

Ví dụ về Nợ dài hạn

Ví dụ về trách nhiệm dài hạn Nợ dài hạn đề cập đến các khoản nợ phải trả hoặc các nghĩa vụ tài chính của công ty mà công ty phải trả sau thời hạn một năm tới và các ví dụ trong đó bao gồm phần dài hạn của trái phiếu phải trả, doanh thu trả chậm, các khoản vay dài hạn, dài hạn. một phần của các khoản tiền gửi, thuế thu nhập hoãn lại phải trả, v.v. Hãy xem xét ví dụ về t
Chi phí lặt vặt

Chi phí lặt vặt

Chi phí tạp vụ là gì? Chi phí tạp vụ, còn được gọi là chi phí linh tinh, là các chi phí phát sinh của công ty trong kỳ kế toán đang được xem xét, thường có giá trị nhỏ và không quan trọng được đề cập riêng lẻ trong tài khoản sổ cái riêng và do đó được gộp chung lại với nhau. dưới một đầu. Nói một cách dễ hiểu, chi phí tạp vụ là những chi phí được thực hiện
Cổ phiếu đặc biệt

Cổ phiếu đặc biệt

Tài khoản trả phí chia sẻ là gì? Phí bảo hiểm cổ phiếu là chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá của cổ phiếu và còn được gọi là phí bảo hiểm chứng khoán. Cổ phiếu được cho là được phát hành với giá cao hơn khi giá phát hành của cổ phiếu lớn hơn mệnh giá hoặc mệnh giá của nó. Phí bảo hiểm này sau đó được ghi có vào tài khoản thặng dư vốn cổ phần của công ty. Nó phát sin