Tích lũy vs Trì hoãn | 6 điểm khác biệt tốt nhất (với đồ họa thông tin)

Sự khác biệt giữa Tích lũy và Trì hoãn

Một số khái niệm kế toán thường được sử dụng trong nguyên tắc ghi nhận doanh thu và chi phí cho bất kỳ công ty nào. Đây là các bút toán điều chỉnh, được gọi là kế toán dồn tích và hoãn lại, được các doanh nghiệp sử dụng thường xuyên để điều chỉnh sổ sách kế toán nhằm phản ánh bức tranh thực tế của công ty.

Khoản phải trả và khoản hoãn lại là một phần của các loại bút toán điều chỉnh kế toán có độ trễ về thời gian trong việc báo cáo và thực hiện thu nhập và chi phí. Tích lũy xảy ra trước khi thanh toán, hoặc nhận và hoãn lại xảy ra sau khi thanh toán hoặc nhận. Những điều này thường liên quan đến thu và chi.

Accrual là gì?

 • Tích lũy một khoản chi phí là việc báo cáo khoản chi phí đó và các khoản nợ phải trả có liên quan trong kỳ phát sinh Chi phí phải trả. Ví dụ, chi phí nước đến hạn thanh toán vào tháng 12 nhưng đến tháng 1 mới nhận được khoản thanh toán.
 • Tương tự, dồn tích doanh thu đề cập đến việc báo cáo khoản thu đó và khoản phải thu có liên quan trong kỳ tích lũy doanh thu. Khoảng thời gian đó là trước khi nhận được tiền mặt của doanh thu đó. Ví dụ, lãi suất đầu tư trái phiếu vào tháng 12, nhưng tiền mặt sẽ không đến tháng 3 năm sau.
 • Ví dụ về kế toán dồn tích bao gồm những điều sau đây.
  • Chi phí lãi vay và thu nhập lãi vay
  • khi một công ty cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trước khi nhận tiền mặt
  • khi một công ty tạo ra một khoản chi phí tiền lương trước khi trả cho nhân viên bằng tiền mặt

Trì hoãn là gì?

 • Trì hoãn một khoản chi phí là việc thanh toán một khoản chi phí được thực hiện trong một kỳ, nhưng việc báo cáo khoản chi phí đó được thực hiện trong một số kỳ khác.
 • Doanh thu hoãn lại đôi khi còn được gọi là doanh thu chưa thực hiện, tức là công ty chưa kiếm được. Công ty nợ hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng, nhưng tiền mặt đã được nhận trước.
 • Ví dụ: Công ty XYZ nhận được 10.000 đô la cho một dịch vụ mà công ty sẽ cung cấp trong mười tháng từ tháng 1 đến tháng 12. Nhưng tiền mặt đã được công ty nhận trước. Trong trường hợp đó, kế toán nên hoãn 9.000 đô la từ sổ sách kế toán sang tài khoản nợ phải trả được gọi là "Doanh thu chưa thực hiện" và chỉ nên ghi nhận 1.000 đô la là doanh thu cho kỳ đó. Số tiền còn lại nên được điều chỉnh hàng tháng và phải được khấu trừ vào Doanh thu chưa thực hiện hàng tháng vì công ty cho khách hàng của họ sẽ cung cấp dịch vụ.
 • Ví dụ về Trì hoãn (Chi phí)
  • Bảo hiểm
  • Thuê
  • Nguồn cung cấp
  • Trang thiết bị

Đồ họa thông tin dồn dập và trì hoãn

Ở đây chúng tôi cung cấp cho bạn 6 điểm khác biệt hàng đầu giữa Trả trước và Trả chậm

Tích lũy so với Trì hoãn - Sự khác biệt chính

Sự khác biệt chính giữa Tích lũy và Trì hoãn như sau:

 • Mục nhập dồn tích doanh thu được doanh nghiệp thông qua để ghi sổ tất cả doanh thu cùng một lúc. Hoãn thu nhập thường đề cập đến sự dàn trải của doanh thu theo thời gian. Điều tương tự cũng xảy ra với các chi phí
 • Khi một doanh nghiệp vượt qua một bút toán dồn tích điều chỉnh, nó sẽ dẫn đến việc nhận và chi tiền mặt. Hoãn là việc ghi nhận các khoản thu và chi sau khi giao dịch tiền mặt thực tế đã xảy ra
 • Việc hoãn doanh thu dẫn đến việc tạo ra một khoản nợ phải trả vì trong hầu hết các trường hợp được coi là doanh thu chưa thực hiện. Mặt khác, doanh thu dồn tích dẫn đến việc tạo ra tài sản chủ yếu ở dạng các khoản phải thu
 • Một ví dụ về doanh thu trả chậm là ngành bảo hiểm, nơi khách hàng thường trả trước tiền. Trong khi đó, doanh thu dồn tích là phổ biến trong ngành dịch vụ

Chênh lệch Đối đầu Tích lũy so với Trì hoãn

Bây giờ chúng ta hãy xem xét sự khác biệt đối đầu giữa Accrual và Deferral

Tích lũy Trì hoãn
Tích lũy xảy ra trước một khoản thanh toán hoặc biên lai. Trì hoãn xảy ra sau khi thanh toán hoặc nhận hàng.
Chi phí phải trả đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán. Chi phí hoãn lại đã được thanh toán nhưng chưa phát sinh.
Tích lũy liên quan đến khoản trả trước hoặc một khoản chi phí hoặc doanh thu dẫn đến nhận hoặc chi tiền mặt Việc trì hoãn dẫn đến việc trì hoãn một khoản chi phí hoặc doanh thu, dẫn đến việc đặt số tiền đó vào tài khoản nợ hoặc tài sản.
Accrual là phát sinh các chi phí và kiếm doanh thu mà không phải trả hoặc nhận tiền mặt. Trì hoãn là việc thanh toán hoặc nhận trước tiền mặt mà không phát sinh chi phí hoặc thu được doanh thu.
Phương pháp dồn tích dẫn đến tăng doanh thu và giảm chi phí. Phương pháp hoãn lại dẫn đến giảm doanh thu và tăng chi phí.
Mục tiêu cuối cùng của hệ thống dồn tích là ghi nhận doanh thu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trước khi tiền được nhận. Mục tiêu cuối cùng là giảm tài khoản ghi nợ và ghi có vào tài khoản doanh thu.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found