Ví dụ về báo cáo thu nhập giữ lại (có giải thích)

Ví dụ về Báo cáo thu nhập giữ lại

Báo cáo lợi nhuận giữ lại cho biết lợi nhuận giữ lại đã thay đổi như thế nào trong kỳ tài chính. Báo cáo tài chính này cung cấp số dư đầu kỳ của lợi nhuận giữ lại, số dư cuối kỳ và các thông tin khác cần thiết để đối chiếu. Hãy xem một số ví dụ về Báo cáo thu nhập giữ lại. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nhiều tình huống / biến thể trong các ví dụ này, nhưng xin lưu ý rằng những tình huống này không hoàn toàn đầy đủ và bạn có thể gặp những tình huống khác với những tình huống được đưa ra trong các ví dụ dưới đây. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằng lý luận và khái niệm cốt lõi đằng sau báo cáo lợi nhuận giữ lại vẫn giữ nguyên.

4 Ví dụ Thực tế Hàng đầu về Báo cáo Thu nhập Giữ lại

Dưới đây là các ví dụ về báo cáo lợi nhuận giữ lại.

Bạn có thể tải xuống Ví dụ về Mẫu Excel Báo cáo Thu nhập Giữ lại này tại đây - Ví dụ về Mẫu Excel Báo cáo Thu nhập Giữ lại

Ví dụ # 1 - KMP Limited

KMP Limited đã báo cáo Thu nhập ròng là $ 84000 cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 20X8. Thu nhập giữ lại vào ngày 1 tháng 1 năm 20X8 là $ 47000. Công ty không trả bất kỳ khoản cổ tức nào trong năm 20X8.

Do đó, báo cáo lợi nhuận giữ lại sẽ là:

Phép tính:

Thu nhập giữ lại vào ngày 31 tháng 12 năm 20X8 = Thu nhập giữ lại vào ngày 1 tháng 1 năm 20X8 + Thu nhập ròng - Cổ tức đã trả

= 47000 + 84000 - 0

= $ 131,000

Ví dụ # 2 - ChocoZa

Bạn đã thành lập một công ty sô cô la tự làm có tên ChocoZa vào năm 20X6. Thu nhập ròng (Lỗ ròng) và cổ tức được trả như dưới đây cho các năm 20X6-20X9.

Thu nhập giữ lại (Thâm hụt tích lũy) cho cả bốn năm được tính như sau:

Thu nhập giữ lại cho Năm 20X6

 • Năm 20X6: Thu nhập giữ lại (Thâm hụt lũy kế) = Thu nhập giữ lại đầu năm + Thu nhập ròng (Lỗ ròng) - Cổ tức
 • = 0 - 90000 - 0
 • = -90.000

Chúng tôi có thâm hụt lũy kế là -90.000 trong năm 20X6. (Xin lưu ý rằng kết quả âm cho thu nhập giữ lại có nghĩa là Thâm hụt tích lũy)

Thu nhập giữ lại cho Năm 20X7

 

 • Năm 20X7: Thu nhập giữ lại (Thâm hụt lũy kế) = Thu nhập giữ lại đầu năm + Thu nhập ròng (Lỗ ròng) - Cổ tức
 • = -90000 - 40000 - 0
 • = -13000

Chúng tôi có mức thâm hụt lũy kế là -130.000 trong năm 20X7

Thu nhập giữ lại cho Năm 20X8

 • Năm 20X8: Thu nhập giữ lại (Thâm hụt lũy kế) = Thu nhập giữ lại đầu năm + Thu nhập ròng (Lỗ ròng) - Cổ tức
 • = -130,000 + 135000 - 0
 • = 5000

Chúng tôi đã giữ lại thu nhập $ 5000 trong năm 20X8

Thu nhập giữ lại cho Năm 20X9

 • Năm 20X9: Thu nhập giữ lại (Thâm hụt lũy kế) = Thu nhập giữ lại đầu năm + Thu nhập ròng (Lỗ ròng) - Cổ tức
 • = 5000 + 210000 - 30000
 • = 185000

Do đó, chúng tôi có thu nhập giữ lại là $ 185,00 trong năm 20X9

Lợi nhuận để lại và khấu hao lũy kế được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Ví dụ # 3 - Dee Private Limited

* Ví dụ này thảo luận về tình huống công ty trả cổ tức bằng tiền mặt

Dee Private Limited có thu nhập ròng là 260.000 đô la cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 20X8. Ngoài ra, lợi nhuận giữ lại vào đầu năm là 70.000 đô la. Công ty có 10000 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Công ty trả cổ tức $ 1 cho mỗi cổ phiếu của mình.

Do đó, thu nhập giữ lại có thể được tính như sau:

Phép tính:

 • Thu nhập giữ lại vào ngày 31 tháng 12 năm 20X8 = Thu nhập giữ lại đầu năm + Thu nhập ròng - Cổ tức tiền mặt đã trả
 • = 260000 + 70000 - (10000 * 1 đô la)
 • = 260000 + 70000 - 10000
 • = 320000

Ví dụ # 4 - Supreme Ltd

* Ví dụ này thảo luận về tình huống công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu

Supreme Ltd đã có lợi nhuận giữ lại là $ 38000 vào ngày 1 tháng 1 năm 20X5. Công ty đã báo cáo thu nhập ròng là $ 164000 trong năm. Công ty, đang xem xét thu nhập ròng tốt trong năm, đã quyết định trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho 10000 cổ phiếu phổ thông khi cổ phiếu đang giao dịch ở mức 14 đô la / cổ phiếu trên thị trường.

Do đó, thu nhập giữ lại có thể được tính như sau:

Phép tính:

 • Thu nhập giữ lại vào ngày 31 tháng 12 năm 20X5 = Thu nhập giữ lại vào ngày 1 tháng 1 năm 20X5 + Thu nhập ròng - Cổ tức bằng cổ phiếu được trả
 • = 38000 + 164000 - (0,10 * 10000 * 14)
 • = 38000 + 164000 -14000
 • = $ 188,000

Phần kết luận

Chúng ta phải nhớ rằng lợi nhuận giữ lại giúp chúng ta đánh giá số thu nhập ròng còn lại của một công ty sau khi cổ tức (tiền mặt / cổ phiếu) được trả cho các cổ đông. Bản thân sự hiểu biết này sẽ giúp chúng tôi giải thích và trình bày báo cáo lợi nhuận giữ lại rất trực quan.