Thể LoạI: Hướng dẫn thu nhập cố định

Công thức định giá trái phiếu

Công thức định giá trái phiếu

Công thức tính giá trái phiếu Công thức định giá trái phiếu về cơ bản là tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền có thể xảy ra trong tương lai, bao gồm các khoản thanh toán phiếu giảm giá và mệnh giá là số tiền mua lại khi đáo hạn. Tỷ lệ lãi suất được sử dụng để chiết khấu các dòng tiền trong tương lai
Công thức thời lượng

Công thức thời lượng

Công thức Thời lượng là gì? Công thức về thời hạn là thước đo độ nhạy cảm của trái phiếu đối với những thay đổi của lãi suất và nó được tính bằng cách lấy tổng của dòng tiền chiết khấu trong tương lai của trái phiếu và số năm tương ứng cho tổng của dòng tiền chiết khấu trong tương lai. Dòng tiền về cơ bản bao gồm thanh toán bằng phiếu giảm giá và thời gian đáo hạn vào cuối kỳ. Nó còn đ
Lợi nhuận cho người tệ nhất (YTW)

Lợi nhuận cho người tệ nhất (YTW)

Lợi nhuận để Tồi tệ nhất (YTW) là gì? Lợi tức xấu nhất (YTW) có thể được định nghĩa là lợi tức tối thiểu có thể nhận được trên một trái phiếu giả sử nhà phát hành không vỡ nợ đối với bất kỳ khoản thanh toán nào của nó. YTW đặc biệt có ý nghĩa đối với các trái phiếu mà nhà phát hành thực hiện các tùy chọ
Công thức lợi nhuận để trưởng thành

Công thức lợi nhuận để trưởng thành

Công thức tính YTM Công thức Lợi tức đến Ngày đáo hạn đề cập đến công thức được sử dụng để tính tổng lợi tức dự kiến ​​trên trái phiếu trong trường hợp trái phiếu được giữ cho đến khi đáo hạn và theo công thức Lợi tức đến ngày đáo hạn được tính bằng cách trừ đi giá trị hiện tại của chứng khoán. mệnh giá của chứng khoán, chia chúng cho số năm khi đáo hạn và cộng chúng với thanh toán bằng phiếu giảm giá và sau đó
Độ lồi của một trái phiếu

Độ lồi của một trái phiếu

Độ lồi của trái phiếu là gì? Độ lồi của trái phiếu là thước đo thể hiện mối quan hệ giữa giá trái phiếu và lợi tức trái phiếu, tức là sự thay đổi thời hạn của trái phiếu do sự thay đổi của lãi suất, giúp một công cụ quản lý rủi ro đo lường và quản lý danh mục đầu tư của trái phiếu. rủi ro lãi suất và rủi ro mất kỳ vọng Giải trình Như chúng ta đã biết giá trái phiếu và lợi tức có quan
Công thức tỷ lệ phiếu thưởng

Công thức tỷ lệ phiếu thưởng

Công thức tính tỷ lệ phiếu giảm giá Công thức lãi suất phiếu giảm giá được sử dụng cho mục đích tính lãi suất phiếu giảm giá của trái phiếu và theo công thức lãi suất phiếu giảm giá của trái phiếu sẽ được tính bằng cách chia tổng số tiền thanh toán phiếu thưởng hàng năm với mệnh giá của trái phiếu và nhân kết quả với 100. Thuật ngữ "lãi suất coupon" dùng để chỉ lãi suất mà người phát hành trái phiếu trả cho các trái chủ. Nói cá
Lợi tức hiện tại của một công thức trái phiếu

Lợi tức hiện tại của một công thức trái phiếu

Công thức tính lợi tức hiện tại của trái phiếu Công thức lợi tức hiện tại của một trái phiếu về cơ bản tính toán lợi tức của một trái phiếu dựa trên Giá thị trường, thay vì mệnh giá. Công thức tính năng suất hiện tại như sau: Lợi tức hiện tại của trái phiếu = Thanh toán phiếu giảm giá hàng năm / Giá thị trường hiện tại Các ví dụ Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel công thức trái phiếu lợi tức hiện tại này tại đây - Mẫu Excel công thức trái phiếu lợi tức hiện tại Ví dụ 1 Giả sử có hai Trái phiếu. Bond A & B. Các chi tiết như sau: Lợi tức hiện tại của Trái phiếu A & B sẽ được tính nh
DV01 (Thời lượng đô la)

DV01 (Thời lượng đô la)

DV01 (Dollar Duration) là gì? DV01 hoặc Giá trị đô la của 1 điểm cơ bản đo lường rủi ro lãi suất của trái phiếu hoặc danh mục trái phiếu bằng cách ước tính sự thay đổi giá tính theo đô la để phản ứng với sự thay đổi của lợi suất theo một điểm cơ bản (Một phần trăm bao gồm 100 điểm cơ bản). DV01 còn được gọi là Thời hạn Đô la của Trái phiếu và là nền tảng của tất cả các phân tích rủi
Lãi suất PIK

Lãi suất PIK

Định nghĩa lãi suất PIK Lãi suất PIK, còn được gọi là Thanh toán bằng hiện vật, là một lựa chọn để trả lãi cho chứng khoán ưu đãi hoặc công cụ nợ bằng hiện vật thay vì tiền mặt. Lãi suất PIK còn được gọi là khoản chi trả cổ tức cho các nhà đầu tư chứng khoán hoặc vốn cổ phần bằng hiện vật thay vì tiền mặt. Tùy chọn thanh toán bằng hiện vật rất hấp dẫn đối với các công ty không muốn trả tiền mặt trong giai đoạn đầ
Sự khác biệt giữa trái phiếu và nợ

Sự khác biệt giữa trái phiếu và nợ

Trái phiếu và trái phiếu đều là công cụ nợ có lãi suất cố định do các công ty và chính phủ phát hành, tuy nhiên trái phiếu thường được bảo đảm bằng Tài sản đảm bảo với lãi suất cạnh tranh thấp hơn và trái phiếu là công cụ nợ để huy động tài chính dài hạn và thường được các công ty đại chúng phát hành để chống lại chính phủ và các công ty trái phiếu. Trái phiếu so với Nợ Mọi tổ chức đều yêu cầu tài chính để thiết lập cũng như tồn tại hàng ngày. Các quỹ này có thể được
Thời lượng Macaulay

Thời lượng Macaulay

Macaulay Duration là gì? Macaulay Duration là khoảng thời gian mà nhà đầu tư thực hiện để thu hồi số tiền đã đầu tư của mình vào trái phiếu thông qua các phiếu giảm giá và hoàn trả gốc. Khoảng thời gian này là bình quân gia quyền của khoảng thời gian mà nhà đầu tư nên tiếp tục đầu tư vào chứng khoán để giá trị hiện tại của dòng tiền từ khoản đầu tư khớp với số tiền thanh toán cho trái phiếu. Macaulay Thời hạn là một yếu tố rất quan trọng cần xem xét trước khi mua một công cụ nợ. Nó có thể giúp các nhà đầu tư l
Lãi suất phiếu giảm giá so với lãi suất

Lãi suất phiếu giảm giá so với lãi suất

Sự khác biệt giữa lãi suất phiếu giảm giá và lãi suất Một lãi suất đề cập đến tỷ lệ được tính trên mệnh giá của các ví dụ trái phiếu, nó là năng suất về bảo đảm thu nhập cố định mà chủ yếu bị ảnh hưởng bởi lãi suất bộ chính phủ và nó thường là bằng cách tổ chức phát hành trái phiếu trong khi quyết định lãi suất đề cập đến lãi suất mà người cho vay tính cho người đi vay, do người cho vay quyết định và nó bị chính phủ thao túng hoàn toàn tùy thuộc vào điều kiện thị trường Tỷ lệ phiếu giảm giá là gì? Lãi suất trái phiếu là tỷ lệ lãi suất được trả cho bảo đảm thu nhập cố định như trái phiếu. Khoả
Phân tích tín dụng

Phân tích tín dụng

Định nghĩa Phân tích Tín dụng Phân tích tín dụng là một quá trình đưa ra kết luận từ dữ liệu sẵn có (cả định lượng và định tính) về mức độ tín nhiệm của một đơn vị và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến nhu cầu nhận thức và rủi ro. Phân tích Tín dụng cũng liên quan đến việc xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro li
Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn nhà phân tích tín dụng

Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn nhà phân tích tín dụng

Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn nhà phân tích tín dụng hàng đầu Các nhà phân tích tín dụng hỗ trợ quản lý rủi ro tín dụng bằng cách đo lường mức độ tín nhiệm của cá nhân hoặc công ty. Các nhà phân tích tín dụng thường được tuyển dụng bởi các ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, cơ quan xếp hạng và Công ty đầu tư. Dưới đây là các câu hỏi phỏng vấn nhà phân tích tín dụng hàng đầu của chúng tôi. # 1 - Phân tích tí
Trái phiếu mang

Trái phiếu mang

Trái phiếu Bearer là gì? Trái phiếu không ghi tên là một loại trái phiếu được phát hành bởi một công ty, một tập đoàn hoặc chính phủ mà không có hồ sơ nào được lưu giữ về quyền sở hữu công cụ đó và bất kỳ ai có quyền lưu giữ công cụ đó đều là chủ sở hữu của công cụ đó. Ví dụ về trái phiếu Bearer Sau đây là các ví dụ về một trái phiếu không có tên Ví dụ 1 Hãy để
Công thức trái phiếu phiếu giảm giá

Công thức trái phiếu phiếu giảm giá

Công thức trái phiếu phiếu giảm giá là gì? Thuật ngữ “trái phiếu phiếu giảm giá” dùng để chỉ các trái phiếu trả phiếu thưởng là một tỷ lệ phần trăm danh nghĩa của mệnh giá hoặc số tiền gốc của trái phiếu. Công thức tính giá của trái phiếu này về cơ bản sử dụng giá trị hiện tại của các dòng tiền có thể xảy ra trong tương lai dưới hình thức thanh toán phiếu giảm giá và số tiền gốc là số tiền nhận được khi đáo hạn. Giá trị hiện tại được tính bằng cách chiết khấu dòng tiền sử dụng lợi tức đến ngày đáo hạn. Về mặt toán học, giá của một trái phiếu phiếu giảm giá
Phiếu giảm giá so với Lợi nhuận

Phiếu giảm giá so với Lợi nhuận

Sự khác biệt giữa Phiếu giảm giá và Lợi tức Phiếu giảm giá đề cập đến số tiền được nhà phát hành trái phiếu trả như lợi tức đầu tư cho người nắm giữ trái phiếu mà vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của giá mua trong khi lợi tức là lãi suất trên trái phiếu được tính trên cơ sở phiếu giảm giá. thanh toán trái phiếu cũng như giá thị trường hiện tại giả sử trái phiếu được giữ cho đến ngày đáo hạn và do đó t
Điểm cơ bản (BPS)

Điểm cơ bản (BPS)

Định nghĩa điểm cơ bản Điểm cơ bản (bps) trong tài chính là đơn vị nhỏ nhất để đo lường lợi tức trên trái phiếu, trái phiếu, chứng khoán có thu nhập cố định khác và báo giá lãi suất. Điểm cơ sở cũng được sử dụng để hiển thị một tỷ lệ phần trăm thay đổi nhỏ trong lãi suất, lợi tức của trái phiếu, v.v. Theo quan điểm của các nhà đầu tư, nhà giao dịch và nhà phân tích, 1 BPS bằng với mức biến thiên 0,01% và 1
Công thức quỹ chìm

Công thức quỹ chìm

Định nghĩa Công thức Quỹ chìm Quỹ chìm đề cập đến một quỹ được thành lập bởi công ty phát hành trái phiếu cụ thể để mua lại một phần xác định của đợt phát hành trái phiếu hoặc để bổ sung một tài sản lớn hoặc bất kỳ khoản chi tiêu vốn tương tự nào khác. Như vậy, công ty phát hành trái phiếu bắt buộc phải đóng góp một số tiền nhất định vào quỹ chìm m
Hối phiếu hối đoái so với Phiếu mua hàng

Hối phiếu hối đoái so với Phiếu mua hàng

Hối phiếu hối đoái so với sự khác biệt của phiếu phát hành Các công cụ thương lượng là một phần quan trọng trong việc thực hiện các giao dịch kinh doanh thông thường. Các công cụ này thực hiện một nhu cầu hoặc một lời hứa trả một số tiền nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Có ba loại công cụ chuyển nhượng - hối phiếu, kỳ phiếu và séc. Hối phiếu là một công cụ yê
Nhượng quyền cuộc gọi

Nhượng quyền cuộc gọi

Yield to Call là gì? Lợi tức để gọi là lợi tức đầu tư cho người nắm giữ thu nhập cố định nếu chứng khoán cơ bản tức là Trái phiếu có thể gọi được được giữ cho đến ngày gọi được xác định trước chứ không phải ngày đáo hạn. Khái niệm về lợi suất để gọi là điều mà mọi nhà đầu tư có thu nhập cố định sẽ nhận thức đ
Lan rộng tín dụng

Lan rộng tín dụng

Chênh lệch tín dụng là gì? Chênh lệch tín dụng được định nghĩa là sự khác biệt về lợi suất của hai trái phiếu (hầu hết có thời hạn tương tự và chất lượng tín dụng khác nhau). Nếu Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm được giao dịch với lợi suất 5% và Trái phiếu Công ty 5 năm khác được giao dịch ở mức 6,5%, thì mức chênh lệch qua kho bạc sẽ là 150 điểm cơ bản (1,5%) Chênh lệch tín dụng ngày càng tăng có thể là một nguyên nhân đáng lo ngại vì nó có thể cho thấy người đi vay yêu cầu nguồn vốn lớn hơn và nhanh hơn (Trái phiếu Công ty trong ví dụ trên). Người ta nên hỗ trợ tình hình tài chính và mức độ
Giá trị ghi sổ của trái phiếu

Giá trị ghi sổ của trái phiếu

Giá trị Ghi sổ của Trái phiếu là gì? Giá trị ghi sổ của trái phiếu còn được gọi là giá trị ghi sổ hoặc giá trị ghi sổ của trái phiếu và nó không là gì khác ngoài tổng mệnh giá và phí bảo hiểm chưa phân bổ (nếu có) trừ đi chiết khấu chưa phân bổ (nếu có) của trái phiếu và số tiền này thường là được chiếu trên bảng cân đối kế toán của công ty phát hành. Người ta biết rằng giá trái phiếu luôn biến động vì chúng biến động hàng ngày. Do giá không đổi nên trái phiếu được giao
Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là gì? Rủi ro lãi suất được định nghĩa là rủi ro thay đổi giá trị của tài sản do sự biến động của lãi suất. Nó làm cho bảo mật được đề cập không có tính cạnh tranh hoặc làm tăng giá trị của nó. Mặc dù rủi ro được cho là phát sinh do một động thái bất ngờ, nhưng nhìn chung các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro giảm giá. Rủi ro này ảnh hưởng trực tiếp đến chủ sở hữu chứng khoán lãi suất cố định. Bất cứ khi nào lãi suất tăng, giá củ
Trái phiếu chiết khấu

Trái phiếu chiết khấu

Trái phiếu chiết khấu là gì? Trái phiếu chiết khấu được định nghĩa là trái phiếu được phát hành với giá thấp hơn mệnh giá của nó tại thời điểm phát hành; Nó cũng đề cập đến những trái phiếu có lãi suất coupon nhỏ hơn lãi suất thị trường và do đó được giao dịch ở mức thấp hơn mệnh giá của nó trên thị trường thứ cấp. Giả sử một trái phiếu được bán trên thị trường với giá 80 USD. Nhưng vào cuối ngày đáo hạn, trái phiếu đó trả 100 U
Giả thuyết

Giả thuyết

Giả thuyết là gì? Giả thuyết là một quá trình mà người cho vay nhận được một tài sản được đưa cho họ như một tài sản đảm bảo thế chấp và nó chủ yếu được thực hiện trong trường hợp tài sản có bản chất là di chuyển được với mục đích thiết lập phí bảo đảm thế chấp cho một khoản vay cụ thể . Giải trình Nó gần tương tự như thế chấp, nhưng có một ranh giới mỏng giữa Thế chấp và Giả thuyết. Theo giả thuyế
Nợ trực thuộc

Nợ trực thuộc

Nợ thứ cấp là gì? Trong trường hợp thanh lý một công ty, xếp hạng được cung cấp cho các khoản nợ khác nhau nhằm mục đích trả nợ, trong đó loại nợ được xếp sau tất cả các khoản nợ cấp cao và các khoản Nợ và khoản vay khác của công ty được gọi là nợ cấp dưới và những người đi vay thuộc loại đó nợ là các công ty lớn hơn hoặc các tổ chức kinh doanh. Giải trình Đó là một khái niệm thú vị trong trường hợp kinh doanh. Như tên cho thấy, khoản nợ phải chịu sự quản lý khi
Thời gian hiệu lực

Thời gian hiệu lực

Thời lượng hiệu quả là gì? Thời lượng hiệu quả đo lường thời gian bảo mật với các tùy chọn được nhúng và giúp đánh giá độ nhạy giá của chứng khoán kết hợp (trái phiếu và một quyền chọn) đối với sự thay đổi trong đường cong lợi suất chuẩn. Thời lượng hiệu lực xấp xỉ thời gian đã sửa đổi. Nhưng có một sự khác biệt trong mẫu số đ
Giấy tờ thương mại

Giấy tờ thương mại

Định nghĩa thương phiếu Thương phiếu được định nghĩa là một công cụ thị trường tiền tệ được sử dụng để thu được nguồn vốn ngắn hạn và thường ở dạng kỳ phiếu do các ngân hàng và tập đoàn cấp đầu tư phát hành. Hầu hết các thương phiếu đều dễ dàng xoay vòng bằng cách thanh toán cho đợt phát hành cũ từ việc thu được các đợt phát hành mới, do đó nó trở thành một nguồn tài trợ liên tục. Đầu tư vào các chứng khoán đó được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức và các cá nhân có giá trị ròng cao (HNI) trực tiếp & bởi những n
Hối phiếu | Ý nghĩa | Các ví dụ | đặc tính nổi bật

Hối phiếu | Ý nghĩa | Các ví dụ | đặc tính nổi bật

Hối phiếu là gì? Hối phiếu là công cụ chuyển nhượng có lệnh thanh toán một số tiền nhất định cho một người cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Hối phiếu được chủ nợ phát hành cho con nợ khi con nợ nợ tiền hàng hóa hoặc dịch vụ. Phần quan trọng nhất của hối phiếu đòi nợ là nó cần phải được con nợ chấp nhận trư
Tỷ lệ phiếu thưởng của một trái phiếu

Tỷ lệ phiếu thưởng của một trái phiếu

Tỷ lệ phiếu thưởng của một trái phiếu là gì? Lãi suất phiếu giảm giá chủ yếu được áp dụng cho trái phiếu và nó thường là ROI (lãi suất) được các nhà phát hành trái phiếu trả trên mệnh giá trái phiếu và nó cũng được sử dụng để tính toán số tiền hoàn trả được thực hiện bởi GIS (được đảm bảo an ninh thu nhập). Công thức Lãi suất coupon của một trái phiếu có thể được tính bằng cách lấy tổng các khoản thanh toán coupon h
Mất mặc định (LGD)

Mất mặc định (LGD)

Định nghĩa về mất mát do mặc định (LGD) LGD hoặc Lỗ mặc định cho trước là một tham số rất phổ biến được sử dụng cho mục đích tính toán vốn kinh tế, vốn điều tiết hoặc tổn thất dự kiến ​​và nó là số tiền ròng mà một tổ chức tài chính bị mất khi người đi vay không thanh toán EMI cho các khoản vay và cuối cùng trở thành người phá sản. Trong thời gian gần đây, các trường hợp mặc định đã tăng lên theo cấp số nhân. Thị trường dầu mỏ và hàng hóa chậm chạ
Các khoản nợ

Các khoản nợ

Debenture Ý nghĩa Một khoản nợ thường được định nghĩa là một công cụ nợ không có bảo đảm (không có tài sản thế chấp) có thời gian đáo hạn từ trung hạn đến dài hạn. Nó thường được các tổ chức doanh nghiệp và chính phủ sử dụng để vay tiền với lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi, sau đó góp phần vào cấu trúc vốn của tổ chức. Tuy nhiên, nó khác với vốn cổ phần. Cách thức hoạt động của giấy ghi nợ ít nhiều giống với trái phiếu. Thuật ngữ này được
Quỹ chìm

Quỹ chìm

Quỹ chìm là gì? Các quỹ chìm không gì khác ngoài một quỹ hoặc chỉ đơn thuần là một phần của chứng khoán ưu đãi hoặc trái phiếu được các công ty trích lập theo định kỳ để trả dần nợ hoặc thay thế một tài sản lãng phí vào một ngày sau đó và chúng hoạt động như một công cụ tuyệt vời cho phép tổ chức để hoàn thành các mục tiêu và mục tiêu đã định trước. Giải trình Nếu bạn đã từng thấy một công ty phát hành trái phiếu, bạn có thể đã biết về dự phòng quỹ chìm. Để hiểu điều này
Thời lượng đã sửa đổi

Thời lượng đã sửa đổi

Thời lượng sửa đổi là gì? Thời hạn sửa đổi cho nhà đầu tư biết giá của trái phiếu sẽ thay đổi bao nhiêu khi lợi tức của nó thay đổi. Vì thế giới trái phiếu phức tạp hơn thế giới chứng khoán, điều quan trọng là nhà đầu tư phải biết thời hạn sửa đổi của trái phiếu. Để đơn giản tính toán thời hạn sửa đổi của trái phiếu, trước tiên nhà đầu tư cần tính thêm một điề
Thỏa thuận mua lại ngược

Thỏa thuận mua lại ngược

Thỏa thuận mua lại ngược (Reverse Repo) là gì? Thỏa thuận Mua lại Đảo ngược còn được gọi là mua lại ngược lại nhằm thực hiện một thỏa thuận giữa người mua và người bán nêu rõ rằng những người mua chứng khoán đã mua bất kỳ loại chứng khoán hoặc tài sản nào có quyền bán chúng với giá cao hơn trong tương lai tức là người bán phải chấp nhận mức giá cao hơn trong tương lai. Giải thích về Reverse Repo Trong một thỏa thuận mua lại ngược, thường có hai bên tham gia. Một phần của việc thực hi
Phiếu giảm giá trái phiếu

Phiếu giảm giá trái phiếu

Phiếu giảm giá trái phiếu là gì? Trái phiếu phiếu giảm giá còn được gọi là trái phiếu Bearer là một loại trái phiếu bao gồm các khoản thanh toán lãi suất cố định, là phiếu lãi hàng năm của trái phiếu kể từ ngày phát hành trái phiếu cho đến khi trái phiếu đáo hạn hoặc ngày chuyển nhượng mà người nắm giữ trái phiếu phiếu giảm giá nhận được. khoản thanh toán lãi cố định cụ thể trên cơ sở định kỳ được tính bằng cách nhân lãi suất coupon với giá trị dan
Giấy chứng nhận tiền gửi (CD)

Giấy chứng nhận tiền gửi (CD)

Định nghĩa chứng chỉ tiền gửi Chứng chỉ tiền gửi (CD) là một công cụ thị trường tiền tệ do ngân hàng phát hành để huy động vốn từ thị trường tiền tệ thứ cấp. Nó được phát hành trong một thời hạn cụ thể cho một lượng tiền cố định với lãi suất cố định. Đó là sự sắp xếp giữa người gửi tiền và ngân hàng. CD được phát hành dưới dạng phi vật liệu hóa. Số
Công thức lợi tức tương đương trái phiếu

Công thức lợi tức tương đương trái phiếu

Công thức tính lợi tức tương đương trái phiếu (BEY) Công thức được sử dụng để tính lợi suất tương đương trái phiếu bằng cách xác định sự khác biệt giữa giá trị danh nghĩa hoặc mệnh giá và giá mua của trái phiếu và các kết quả này phải được chia cho giá của nó và các kết quả này phải được nhân thêm với 365 và sau đó chia cho các ngày còn lại cho đến ngày đáo hạn. Một nhà đầu tư cần biết công thức lợi suất tương đương trái phiếu. Nó cho phép nhà đầu tư tính toán lợi tức hàng năm của
Rủi ro tái đầu tư

Rủi ro tái đầu tư

Rủi ro tái đầu tư là gì? Rủi ro tái đầu tư là một loại rủi ro tài chính liên quan đến khả năng đầu tư dòng tiền của trái phiếu với tỷ lệ thấp hơn tỷ suất sinh lợi kỳ vọng được giả định tại thời điểm mua trái phiếu. Rủi ro tái đầu tư cao đối với trái phiếu có kỳ hạn dài và phiếu giảm giá cao. Nó khác với Rủi ro lãi suất như thế nào? Bất kỳ thay đổi bất lợi hoặc bất lợi nào trong số liệu thống kê
Khế ước trái phiếu

Khế ước trái phiếu

Định nghĩa thụt lề trái phiếu Bond Indenture, còn được gọi là giải quyết trái phiếu, là một văn bản pháp lý cốt lõi hoạt động như một hợp đồng giữa công ty phát hành trái phiếu và trái chủ và bao gồm tất cả các chi tiết liên quan đến trái phiếu, như chi tiết về đợt phát hành, mục đích phát hành, nghĩa vụ của tổ chức phát hành. của trái phiếu & quyền của trái chủ. Theo Đạo luật ủy thác ủy thác năm 1939 , bất kỳ trái phiếu nào
Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng

Định nghĩa rủi ro tín dụng Rủi ro Tín dụng là xác suất xảy ra tổn thất do người đi vay không trả được khoản vay hoặc không đáp ứng được các nghĩa vụ nợ. Nói cách khác, nó đề cập đến khả năng người cho vay hoặc chủ nợ có thể không nhận được thành phần gốc và lãi của khoản nợ, dẫn đến dòng tiền bị gián đoạn và tăng chi phí thu nợ. Hơn nữa, nó cũng bao gồm các rủi ro tương tự khác, chẳng hạn như rủi ro mà công ty phát hành trái phiếu có thể không t
Thanh toán bằng trái phiếu loại

Thanh toán bằng trái phiếu loại

Định nghĩa Thanh toán bằng hình thức (PIK) Trường hợp người phát hành trái phiếu trả lãi bằng cách phát hành thêm trái phiếu thay vì trả bằng tiền mặt, thì được gọi là thanh toán bằng trái phiếu hiện vật, do đó không phải trả lãi cho đến khi trái phiếu đáo hạn và tổng số lãi được trả tại thời điểm đáo hạn và do đó nó giảm bớt gánh nặng thanh toán bằng tiền mặt của người phát hành nợ hoặc trái phiếu. Giải trình Cấu trúc vốn của một công ty không có gì là thiếu một cái bàn cờ. Có nhiều phương thức tài trợ khác nhau để phù hợp với t
Chứng khoán bảo đảm bằng tài sản (RMBS, CMBS, CDO)

Chứng khoán bảo đảm bằng tài sản (RMBS, CMBS, CDO)

Chứng khoán dựa vào tài sản  Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, đã có một dư luận lớn về một số chứng khoán tài chính phức tạp được gọi là CDO, CMBS và RMBS và cách chúng đóng vai trò lớn trong việc hình thành cuộc khủng hoảng. Các chứng khoán này được gọi là Chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản (
Trái phiếu thế chấp

Trái phiếu thế chấp

Ý nghĩa trái phiếu thế chấp Trái phiếu thế chấp đề cập đến một trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư được hỗ trợ bởi một nhóm các khoản thế chấp được đảm bảo bằng tài sản thế chấp là bất động sản (nhà ở hoặc thương mại) và do đó, khiến người vay phải trả một loạt khoản thanh toán được xác định trước, nếu thất bại có thể dẫn đến việc bán hoặc tịch thu của nội dung. Các nhà đầu tư nhận được một khoản thanh toán hàng tháng bao gồm cả tiền lãi cũng như số tiền gốc khi người đi vay trả lãi và trả nợ đã vay tiền
Trái phiếu trẻ em

Trái phiếu trẻ em

Trái phiếu trẻ em là gì? Trái phiếu con được định nghĩa là công cụ nợ được phát hành với mệnh giá nhỏ (thường là mệnh giá $ 25 so với mệnh giá $ 1000 thông thường của trái phiếu) và hầu hết là không có bảo đảm và có thể giao dịch trên các sàn giao dịch. Các chứng khoán có thu nhập cố định này thu hút sự ưa thích của các Nhà đầu tư Bá
Công cụ thương lượng

Công cụ thương lượng

Công cụ Thương lượng là gì? Công cụ chuyển nhượng là một loại chứng từ đảm bảo việc thanh toán một số tiền cụ thể vào một thời điểm nhất định hoặc theo yêu cầu và tên của người thanh toán thường được đề cập trên chứng từ và các loại phổ biến nhất của nó là séc, kỳ phiếu, hối phiếu, biên lai của khách hàng, đơn đặt hàng, v.v. Giải thích ngắn gọn Công cụ Thương lượng nói chung là một văn bản đã ký có thể tự do chuyển nhượng về bản chất và một
Tăng cường tín dụng

Tăng cường tín dụng

Tăng cường tín dụng là gì? Tăng cường tín dụng là một chiến lược được các công ty áp dụng, trong đó họ thực hiện các biện pháp nội bộ và bên ngoài khác nhau để cải thiện mức độ tín nhiệm của mình, với mục đích chính là thu được các điều khoản tốt hơn để trả nợ và cũng làm giảm rủi ro cho các nhà đầu tư của các sản phẩm có cấu trúc cụ thể trên thị trường tài chính. Các tổ chức hoặc Nhà phát hành chủ yếu tham gia vào các chiến lược nâng cao tín dụng để giảm lãi suất cần phải trả cho bảo đảm cụ thể
Trái phiếu không lãi suất

Trái phiếu không lãi suất

Zero Coupon Bond là gì? Trái phiếu Zero-Coupon (Còn được gọi là Trái phiếu chiết khấu thuần túy hoặc Trái phiếu Tích lũy) đề cập đến những trái phiếu được phát hành với mức chiết khấu so với mệnh giá của nó và không phải trả lãi định kỳ, không giống như trái phiếu có phiếu lãi thông thường. Nói cách khác, khoản thanh toán lãi suất ngụ ý hàng năm của nó được bao gồm trong mệnh giá
Chứng khoán có thể chuyển đổi

Chứng khoán có thể chuyển đổi

Chứng khoán có thể chuyển đổi là gì? Chứng khoán chuyển đổi là chứng khoán hoặc khoản đầu tư (cổ phiếu ưu đãi hoặc trái phiếu chuyển đổi) có thể rất dễ dàng chuyển đổi thành một dạng khác như cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông của một tổ chức và chúng thường được phát hành bởi các tổ chức nhằm mục đích huy động tiền và trong hầu hết các trường hợp, thực thể có tất cả các quyền để xác định thời điểm thực sự chuyển đổi diễn ra. Các loại và thành phần của chứng khoán có thể chuyển đổi Các loại chứng khoán chuyển đổi khác nhau # 1 - Trái phiếu có thể chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi là
Phương pháp lãi suất hiệu quả

Phương pháp lãi suất hiệu quả

Phương pháp Lãi suất Hiệu quả là gì? Phương pháp lãi suất hiệu quả được sử dụng để phân bổ chi phí lãi vay trong suốt vòng đời của các công cụ tài chính với sự trợ giúp của lãi suất chuẩn và tỷ giá thị trường của công cụ tài chính với mục đích đạt đến mệnh giá của công cụ được bán theo chiết khấu hoặc phí bảo hiểm bằng cách tích lũy và phân bổ chi phí lãi vay theo giá trị ghi sổ của công cụ tài chính tương ứng trên cơ sở có hệ thống và nhất quán. Khi lãi suất thị trường cao hơn lãi suất trái phiếu, trái phiếu ghi nợ được bán với giá chiết khấu vì người mua sẵn sàng trả giá thấp hơn giá thị trư
Quy trình xếp hạng tín dụng

Quy trình xếp hạng tín dụng

Quy trình xếp hạng tín dụng Quy trình xếp hạng tín dụng là quy trình trong đó cơ quan xếp hạng tín dụng (tốt nhất là bên thứ ba) lấy thông tin chi tiết về trái phiếu, cổ phiếu, chứng khoán hoặc công ty và phân tích nó để xếp hạng chúng sao cho mọi người khác có thể sử dụng các xếp hạng đó để sử dụng chúng làm đầu tư. . Nói cách khác, đó là sự đánh giá khả năng hoàn trả các nghĩa vụ tài chính của người đi vay và mức
Độ dốc của đường cong lợi nhuận, Lý thuyết, Biểu đồ, Phân tích (Hướng dẫn đầy đủ)

Độ dốc của đường cong lợi nhuận, Lý thuyết, Biểu đồ, Phân tích (Hướng dẫn đầy đủ)

Đường cong năng suất Đường cong Y ield là một trong những thước đo cơ bản nhất của tác động lên nền kinh tế do các yếu tố khác nhau và cũng là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Có thể bởi vì cá nhân tôi hơi sâu về mối quan hệ, mặc dù vậy, không nhiều người sẽ đồng ý với phần thứ hai. Nhưng chắc chắn rằng các đường cong lợi suất chỉ ra nhiều điều về một nền kinh tế và đôi khi là tìn
Trái phiếu quỹ chìm là gì?

Trái phiếu quỹ chìm là gì?

Định nghĩa trái phiếu quỹ chìm Trái phiếu quỹ chìm được định nghĩa là trái phiếu trong đó công ty phát hành trái phiếu đặc biệt giữ một số tiền xác định để hoàn trả cho người nắm giữ trái phiếu vào ngày đáo hạn hoặc các ngày xác định trước. Về cơ bản, nó là một trái phiếu do tổ chức phát hành thực hiện để làm tài sản thế chấ
Bullet Bond

Bullet Bond

Bullet Bond là gì? Trái phiếu Bullet (còn được gọi là Trái phiếu Thẳng) là trái phiếu tiêu chuẩn thực hiện thanh toán lãi suất định kỳ và hoàn trả số tiền gốc khi trái phiếu đáo hạn và không chứa bất kỳ tính năng kỳ lạ nào như tính năng gọi hoặc tính năng đặt, v.v. Những trái phiếu này không phải là ' t tiền gốc được phân bổ và số tiền gốc của
Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm

Trái phiếu đặc biệt là gì? Trái phiếu đặc biệt được định nghĩa là một công cụ tài chính được giao dịch ở mức phí bảo hiểm tức là ở mức giá cao hơn mệnh giá của nó. Trái phiếu được giao dịch ở mức phí bảo hiểm nếu lãi suất coupon của nó cao hơn lãi suất hiện hành trên thị trường hoặc nếu công ty phát hành có mức độ tín nhiệm cao. Ví dụ, trái phiếu X được phát hành với mệnh giá 100 đô la và lãi suất coupon là 5% với thời hạn 10 năm. Lãi suất trên
Dim Sum Trái phiếu

Dim Sum Trái phiếu

Trái phiếu Dim Sum là gì? Trái phiếu Dim Sum là công cụ nợ cố định được sử dụng bằng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc thay vì nội tệ và khá phổ biến ở Hồng Kông. Những điều này khá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quan tâm đến việc nắm giữ các khoản nợ bằng đồng nhân dân tệ nhưng không thể thực hiện được do các quy định về nợ nội địa của Trung Quốc ngày càng tăng. Những trái phiếu này có thể được bán bởi các tổ chức trong nước cũng như ngoài nước bao gồm các tập đoàn, tổ chức tài chính và chính
Công thức trái phiếu

Công thức trái phiếu

Công thức trái phiếu là gì? Công thức trái phiếu đề cập đến công thức được sử dụng để tính giá trị hợp lý của trái phiếu đang được xem xét và theo công thức, giá trị của trái phiếu được tính bằng cách cộng giá trị hiện tại của tất cả các khoản thanh toán phiếu mua hàng của trái phiếu sau khi chiết khấu theo mức chiết khấu thích hợp lãi suất và giá trị hiện tại của mệnh giá trái phiếu được tính bằng cách làm giảm mệnh giá của Trái phiếu bằng tổng của 1 cộng với lãi suất chiết khấu hoặc lợi tức khi đáo hạn tăng lên số lũy thừa của các kỳ. Ở đâu, C n là phiếu mua hàng trên trái phiếu P n
Dải kho bạc

Dải kho bạc

Dải Kho bạc là gì? Trái phiếu kho bạc là các sản phẩm thu nhập cố định tương tự như trái phiếu nhưng được bán chiết khấu và đáo hạn theo mệnh giá, rất giống trái phiếu không phiếu giảm giá với một khoản chênh lệch mà chúng được chính phủ hỗ trợ và do đó hầu như không có rủi ro tín dụng. Các ví dụ STRIPS là từ viết tắt của Giao dịch Riêng biệt của Lãi suất đã Đăng ký và Tiền gốc
Nợ có thể chuyển đổi

Nợ có thể chuyển đổi

Nợ có thể chuyển đổi là gì? Nợ có thể chuyển đổi, còn được gọi là Trái phiếu có thể chuyển đổi là một loại công cụ nợ có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu vốn chủ sở hữu tại một thời điểm tiếp theo. Đây là bảo mật kết hợp vì nó chứa cả các tính năng nợ và vốn chủ sở hữu và cung cấp thêm lợi thế cho chủ sở hữu. Tương tự như một trái phiếu thông thường, khoản nợ chuyển đổi được công ty phát hành với lãi suất coupon (lãi suất) và thời gian
Trái phiếu đảm bảo

Trái phiếu đảm bảo

Ý nghĩa trái phiếu đảm bảo Trái phiếu đảm bảo là trái phiếu được bảo lãnh bởi một tổ chức khác (thường là ngân hàng, công ty con hoặc công ty bảo hiểm) trong trường hợp người phát hành trái phiếu không trả được nợ do đóng cửa hoặc mất khả năng thanh toán. Đơn vị đảm bảo trái phiếu được gọi là Người bảo lãnh. Phí bảo hiểm được trả phụ thuộc
Quỹ chìm trái phiếu

Quỹ chìm trái phiếu

Quỹ chìm trái phiếu là gì? Quỹ giảm giá trái phiếu chỉ đơn thuần là một quỹ được công ty trích lập nhằm mục đích thanh toán trái phiếu hoặc nghĩa vụ nợ trong tương lai và nó được thành lập để cho phép công ty đóng góp vào quỹ trong nhiều năm cho đến khi trái phiếu đáo hạn. ngày. Giải trình Về cơ bản, nó là một Tài khoản Ký quỹ được duy trì bởi công ty với
Tiền giấy

Tiền giấy

Định nghĩa tiền giấy Tiền giấy là một đấu thầu hợp pháp do ngân hàng phát hành và được thanh toán theo yêu cầu cho người mang mà không có bất kỳ lãi suất nào và được chấp nhận như tiền. Tiền giấy có thể được các bên sử dụng để thanh toán các khoản nợ và được sử dụng trong nhiều giao dịch tài chính diễn ra trên khắp thế giới mỗi ngày. Ban đầu, những đồ vật như vàng hoặc bạc được mọi người sử dụng để thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ nhận đượ
Hạng đầu tư

Hạng đầu tư

Định nghĩa hạng đầu tư Hạng đầu tư là xếp hạng trái phiếu, tín phiếu và ghi chú có thu nhập cố định của các cơ quan xếp hạng tín dụng như Standard and Poor's (S&P), Fitch và Moody's, cho thấy rủi ro vỡ nợ thấp. Xếp hạng xác định mức độ tín nhiệm của các công ty dựa trên sức mạnh tài chính và cấu trúc, dữ liệu quá khứ và tiềm năng tăng trưởng của họ. Các công ty có mức nợ tốt, khả năng trả nợ, khả năng thu nhập tốt và tăng trưởng sẽ được xếp hạng tín nhiệm tốt
Trái phiếu nối tiếp

Trái phiếu nối tiếp

Định nghĩa trái phiếu nối tiếp Trái phiếu nối tiếp, không giống như trái phiếu viên đạn hoặc trái phiếu có kỳ hạn hoàn trả toàn bộ tiền gốc tại thời điểm đáo hạn, hoàn trả nó theo từng đợt đều đặn, tức là toàn bộ đợt phát hành bao gồm nhiều chứng khoán hoặc CUSIP có kỳ hạn khác nhau và mỗi CUSIP như vậy hoặc một loạt số CUSIP đáo hạn vào một thời điểm khác theo lịch trình hoàn trả được quy định trong hợp đồng trái phiếu. Nói chung, các dự án này được cấp bởi chính quyền trung ương, tiểu bang hoặc thành phố trực thuộc trung ương để tài trợ cho các dự án công trình cô
Thỏa thuận mua lại

Thỏa thuận mua lại

Định nghĩa về Thỏa thuận mua lại (Repo) Thỏa thuận mua lại còn được gọi là RP hoặc repo là một loại vay ngắn hạn thường được sử dụng bởi các cá nhân kinh doanh chứng khoán chính phủ và một thỏa thuận như vậy có thể xảy ra giữa nhiều bên và nó có thể được phân thành ba loại- repo phân phối chuyên biệt, repo tạm giữ và repo của bên thứ ba. Giải trình Thời gian đáo hạn cho một hợp đồng mua lại có thể từ qua đêm đến một năm. Các thỏa thuận mua l
Xếp hạng trái phiếu

Xếp hạng trái phiếu

Xếp hạng trái phiếu là gì? Xếp hạng Trái phiếu đề cập đến việc phân loại chứng khoán thu nhập cố định do các cơ quan được chỉ định cung cấp, giúp các nhà đầu tư xác định tiềm năng tương lai của chứng khoán. Tất cả các khía cạnh về tình hình tài chính của công ty phát hành đều được nghiên cứu, bao gồm cả triển vọng tăng trưởng và các hành động sắp tới của công ty, và chỉ sau đó xếp hạng mới được xác định. Xếp hạng hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá sức mạnh và sự ổn định của công ty phát hành. Xếp hạng thấp hơn cho thấy đầu tư rủi ro nhưng lợi nhuận cao hơ
Lợi tức đến hạn (YTM)

Lợi tức đến hạn (YTM)

Định nghĩa lợi nhuận đến kỳ hạn Lợi tức đến ngày đáo hạn (YTM) là lợi tức kỳ vọng đối với một trái phiếu mà nhà đầu tư sẽ nhận được nếu nó được giữ cho đến ngày đáo hạn của trái phiếu. Nói cách khác, nó đề cập đến lợi nhuận mà một trái phiếu sẽ nhận được khi xem xét tất cả các khoản thanh toán được thực hiện đúng hạn trong suốt vòng đời của trái phiếu. Lợi tức mua lại hoặc Lợi tức ghi sổ là các thuật ngữ khác được sử dụng để đề cập đến lợi tức khi đáo hạn. Nó bằng giá trị hiện tại của trái phi
Trái phiếu quốc tế

Trái phiếu quốc tế

Trái phiếu quốc tế là gì? Trái phiếu quốc tế là công cụ nợ do một công ty không phải trong nước phát hành nhằm huy động tiền từ các nhà đầu tư quốc tế và thường được mệnh giá bằng đồng tiền của quốc gia phát hành với mục tiêu chính là thu hút nhiều nhà đầu tư trên quy mô lớn. Các loại trái phiếu quốc tế # 1 - Eurobond Loại trái phiếu quốc tế đầu tiên chỉ đơn giản
Đường cong năng suất khởi động

Đường cong năng suất khởi động

Bootstrapping Yield Curve là gì? Bootstrapping là một phương pháp để xây dựng một đường cong lợi nhuận không có phiếu giảm giá. Các ví dụ khởi động sau cung cấp tổng quan về cách đường cong lợi nhuận được xây dựng. Mặc dù, không phải mọi biến thể đều có thể giải thích được vì có nhiều phương pháp trong bootstrapping vì sự khác biệt trong các quy ước được sử dụng. 3 ví dụ hàng đầu về đường cong lợi nhuận khởi động trong Excel Sau đây là các ví dụ về đường cong lợi nhuận
Chỉ số ABS và MBS

Chỉ số ABS và MBS

Chứng khoán bảo đảm bằng tài sản và chứng khoán thế chấp là gì? Khi thị trường tăng trưởng sâu hơn, các chỉ số khác nhau được tạo ra về hoạt động và tốc độ thay đổi của tài sản, cũng hữu ích để xác định giá trị của một công cụ phái sinh, có 2 loại, chỉ số chứng khoán được hỗ trợ bằng tài sản (ABS) thể hiện hoạt động của thị trường của Thị trường ABS được tính bằng giá trị trung bình có trọng số của danh mục đầu tư ABS trong khi chỉ số Chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp (MBS) cho thấy biến động của thị trường MBS là giá trị bình quân gia quyền của trái phiếu và kỳ phiếu chỉ được đảm bảo bằn
Tín phiếu Kho bạc so với Trái phiếu

Tín phiếu Kho bạc so với Trái phiếu

Sự khác biệt giữa Tín phiếu Kho bạc và Trái phiếu Tín phiếu kho bạc là công cụ nợ do ngân hàng trung ương thay mặt chính phủ phát hành với thời hạn dưới một năm và những công cụ này có khả năng rủi ro vỡ nợ không đáng kể trong khi Trái phiếu được phát hành với thời hạn hơn hoặc bằng hai năm và những trái phiếu này có thể hoặc là không có rủi ro mặc định tùy thuộc vào loại của nó. Tín phiếu kho bạc là giấy nợ do chính phủ hoặc các tập đoàn phát hành để huy động tiền và có thời hạn dưới một năm và thườ
Rủi ro khi trả trước

Rủi ro khi trả trước

Rủi ro Trả trước là gì? Rủi ro Trả trước đề cập đến rủi ro mất tất cả các khoản thanh toán lãi suất đến hạn đối với một khoản vay thế chấp hoặc bảo đảm thu nhập cố định do Bên vay trả nợ gốc trước hạn. Trả trước Rủi ro dẫn đến mất khả năng thanh toán Lãi suất và các nghĩa vụ cho vay được Bên vay hoàn thành sớm. Rủi ro này liên quan nhiều nhất đến Khoản vay Thế chấp thường có thời hạn dài hơn từ 15-30 năm và từ góc độ người đi
Rủi ro trái phiếu

Rủi ro trái phiếu

Rủi ro trái phiếu là gì? Trái phiếu như một công cụ đầu tư được coi là phần lớn an toàn. Tuy nhiên, không có khoản đầu tư nào là không có rủi ro. Trên thực tế, các nhà đầu tư, những người chấp nhận rủi ro lớn hơn, tích lũy lợi nhuận lớn hơn, và ngược lại. Các nhà đầu tư không thích rủi ro cảm thấy bất an trong những khoảng thời gian suy g
Trái phiếu Yankee

Trái phiếu Yankee

Định nghĩa trái phiếu Yankee Trái phiếu Yankee là trái phiếu được phát hành bởi các tổ chức nước ngoài như ngân hàng nước ngoài hoặc các tổ chức tài chính nước ngoài và được phát hành và giao dịch tại Hoa Kỳ bằng đồng đô la Mỹ. Những trái phiếu này được điều chỉnh bởi Đạo luật Chứng khoán 1933 và rất
Rủi ro tín dụng trong ngân hàng

Rủi ro tín dụng trong ngân hàng

Rủi ro tín dụng trong ngân hàng là gì? Rủi ro tín dụng là rủi ro người đi vay không trả được nợ hoặc không thanh toán hoặc không tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng. Doanh thu của các ngân hàng chủ yếu đến từ lãi cho vay và theo đó, các khoản cho vay tạo thành một nguồn rủi ro tín dụng chính. Các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro tín dụng từ các công cụ tài chính như chấp n
Thu nhập cố định

Thu nhập cố định

Định nghĩa chứng khoán thu nhập cố định Thu nhập cố định được định nghĩa là một loại công cụ tài chính trong đó người phát hành công cụ đó (người đi vay) có nghĩa vụ thanh toán cố định vào những ngày cố định cho người cho vay và do đó thuật ngữ thu nhập 'cố định' được sử dụng. Chứng khoán thu nhập cố định được tài trợ bằng nợ khi người vay trả lãi đúng hạn (hàng tháng, hàng
Ví dụ về rủi ro tín dụng

Ví dụ về rủi ro tín dụng

Ví dụ về rủi ro tín dụng Ví dụ về Rủi ro Tín dụng sau đây cung cấp một sơ lược về Rủi ro Tín dụng phổ biến nhất. Không thể cung cấp một tập hợp đầy đủ các ví dụ giải quyết mọi biến thể trong mọi tình huống vì có hàng ngàn Rủi ro như vậy. Rủi ro tín dụng là rủi ro mất mát đối với một khoản nợ xảy ra khi người đi vay không h
Rủi ro cuộc gọi

Rủi ro cuộc gọi

Định nghĩa rủi ro cuộc gọi Rủi ro cuộc gọi là rủi ro mà trái phiếu, một nhà đầu tư đã đầu tư vào, sẽ được nhà phát hành mua lại trước ngày đáo hạn, do đó làm tăng rủi ro cho nhà đầu tư vì họ sẽ phải tái đầu tư số tiền đã mua lại với tỷ lệ thấp hơn nhiều hoặc trong một kịch bản thị trường đầu tư không thuận lợi. Các thành phần của rủi ro cuộc gọi Rủi ro cuộc gọi như đã giải thích trước đó khiến nhà đầu tư gặp phải một môi trườn
Đường cong lợi suất bình thường

Đường cong lợi suất bình thường

Đường cong lợi suất bình thường là gì? Đường cong lợi suất thông thường hoặc Đường cong lợi suất dương phát sinh khi các công cụ nợ có thời hạn dài hơn mang lại lợi suất cao hơn so với công cụ nợ có thời hạn ngắn hơn mang rủi ro tín dụng và chất lượng tín dụng tương tự. Đường cong lợi suất là dương (dốc lên) bởi vì nhà đầu tư đòi hỏi nhiều tiền hơn để khóa tiề
Thời lượng

Thời lượng

Thời lượng là gì? Thời hạn là một thước đo rủi ro được sử dụng bởi những người tham gia thị trường để đo lường độ nhạy lãi suất của một công cụ nợ, ví dụ như Trái phiếu. Nó cho biết mức độ nhạy cảm của một trái phiếu đối với sự thay đổi của lãi suất. Phép đo này có thể được sử dụng để so sánh độ nhạy của trái phiếu có kỳ hạn khác nhau. Có ba cách khác n
Giao ước Nợ

Giao ước Nợ

Giao ước Nợ là gì? Các giao ước nợ là các thỏa thuận hoặc lời hứa chính thức được thực hiện giữa các bên khác nhau như chủ nợ, nhà cung cấp, nhà cung cấp, cổ đông, nhà đầu tư, v.v. và một công ty nêu các giới hạn về tỷ lệ tài chính như tỷ lệ đòn bẩy, tỷ lệ vốn lưu động, tỷ lệ chi trả cổ tức, v.v. con nợ phải kiềm chế để không vi phạm. Lý tưởng nhất là khi người cho vay cho người vay tiền thì họ đã k
Cơ cấu kỳ hạn

Cơ cấu kỳ hạn

Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất là gì? Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất có thể được định nghĩa là biểu diễn đồ họa mô tả mối quan hệ giữa lãi suất (hoặc lợi tức trên một trái phiếu) và một loạt các kỳ hạn khác nhau. Bản thân đồ thị được gọi là “đường cong lợi nhuận”. Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất đóng một phần quan trọng trong bất kỳ nền kinh tế nào bằng cách dự đoán quỹ đạo
Trái phiếu đại lý

Trái phiếu đại lý

Định nghĩa trái phiếu đại lý Trái phiếu đại lý là trái phiếu do cơ quan chính phủ phát hành và có xu hướng tương đối lỏng hơn so với các trái phiếu khác. Tuy nhiên, chúng thường kém thanh khoản hơn kho bạc và không có sự đảm bảo đầy đủ của liên bang. Trái phiếu đại lý cung cấp lãi suất cao hơn so với trái phiếu kho bạc trong k
Trái phiếu công ty

Trái phiếu công ty

Trái phiếu công ty là gì? Trái phiếu Doanh nghiệp là loại chứng khoán có thu nhập cố định do các công ty phát hành với các khoản thanh toán cố định được hứa hẹn sẽ trả theo cách thức định kỳ. Các khoản thanh toán cố định này lại được tách thành hai thành phần cụ thể là phiếu thưởng và mệnh giá hoặc mệnh giá. Khi một trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi tổ chức, tổ chức chấp nhận số tiền cố định từ cá