Chi tiêu Doanh thu hoãn lại (Định nghĩa, Ví dụ)

Chi tiêu Doanh thu hoãn lại là gì?

Chi phí doanh thu hoãn lại là khoản chi phát sinh trong kỳ kế toán hiện tại nhưng lợi ích của nó được phát sinh trong các kỳ kế toán sau hoặc trong tương lai. Khoản chi này có thể được xóa sổ trong cùng năm tài chính hoặc trong khoảng thời gian vài năm.

Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Trong trường hợp của một công ty khởi nghiệp, công ty đầu tư rất nhiều vào tiếp thị và quảng cáo ngay từ đầu. Họ làm điều này để chiếm được một số vị trí trên thị trường và giữa các đối thủ cạnh tranh. Khoản chi này, được thực hiện ngay từ đầu, sẽ thu được lợi ích trong vài năm.

Ví dụ về Chi tiêu Doanh thu hoãn lại

 • Chi phí trả trước: Doanh nghiệp đầu tư đáng kể vào một số hoạt động nhất định như hoạt động xúc tiến bán hàng - lợi ích sẽ phát sinh trong số kỳ kế toán, nhưng khoản chi này được phát sinh trong cùng một năm. Khoản chi này sẽ được xóa sổ theo số kỳ.
 • Tổn thất đặc biệt: Khoản chi liên quan đến những tổn thất đặc biệt, chẳng hạn như động đất, lũ lụt, hoặc những tổn thất không lường trước được do mất mát hoặc tịch thu tài sản.
 • Dịch vụ được cung cấp: Vì chi phí cho các dịch vụ được cung cấp không thể chỉ được phân bổ cho một năm và cũng không có tài sản nào được tạo ra từ khoản chi tiêu đó — ví dụ, chi phí nghiên cứu và phát triển cho công ty.
 • Tài sản hư cấu: Tài sản hư cấu trong các trường hợp có lợi ích thu được trong một thời gian dài.

Đặc trưng

 • Chi tiêu được đặc trưng bởi doanh thu và các tính năng của nó.
 • Lợi ích của khoản chi tiêu được tích lũy trong hơn một năm của một kỳ kế toán.
 • Khoản chi phí này là rất lớn vì nó là khoản đầu tư một lần cho doanh nghiệp và do đó được hoãn lại trong một kỳ, nhiều hơn một kỳ kế toán.
 • Những khoản này tích lũy trong những năm tới, một phần hoặc toàn bộ.

Sự khác biệt giữa Chi tiêu vốn và Chi tiêu Doanh thu hoãn lại

 • CAPEX được xóa sổ bằng cách sử dụng chi phí khấu hao. Tuy nhiên, trong trường hợp thu chi hoãn lại thì sẽ được xóa sổ trong vòng 3 đến 5 năm tiếp theo kể từ năm phát sinh.
 • Lợi ích từ chi tiêu vốn tích lũy trong một thời gian dài hơn trong doanh nghiệp, từ 10 năm trở lên. Mặt khác, lợi ích từ chi tiêu doanh thu hoãn lại có thể thu được trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm kinh doanh.
 • Chi phí vốn được phát sinh, giúp tạo ra tài sản. Vì khoản đầu tư được thực hiện giúp tạo ra tài sản, chúng có thể được tạo ra thành tiền mặt khi và theo yêu cầu của doanh nghiệp. Các khoản chi thu này chủ yếu phát sinh từ các hoạt động xúc tiến bán hàng và quảng cáo, do đó không được quy đổi thành tiền mặt.
 • Chi tiêu vốn được thực hiện đối với bất kỳ khoản đầu tư nào, điều này làm tăng khả năng thu nhập của doanh nghiệp. Nó có thể có nghĩa là mua một tài sản cho doanh nghiệp như mua nhà máy, máy móc, tòa nhà, bản quyền, v.v. Mặt khác, chi thu có nghĩa là đầu tư để duy trì khả năng thu nhập của doanh nghiệp. Công ty sẽ thu được lợi nhuận từ khoản chi thu này trong suốt một kỳ kế toán đến khoảng 3 đến 5 năm.