Tỷ suất lợi nhuận đóng góp so với tỷ suất lợi nhuận gộp | 6 điểm khác biệt hàng đầu (với đồ họa thông tin)

Sự khác biệt chính giữa Biên đóng góp và Biên lợi nhuận gộp là Biên đóng góp là chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng của công ty và tổng chi phí biến đổi, giúp đo lường mức độ hiệu quả của công ty đang xử lý sản xuất và duy trì mức chi phí biến đổi thấp trong khi Công thức tỷ suất lợi nhuận gộp được sử dụng để biết tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty và được tính bằng cách chia lợi nhuận gộp cho doanh thu thuần của công ty.

Sự khác biệt giữa Đóng góp và Biên lợi nhuận gộp

Tỷ suất lợi nhuận gộp cho biết lợi nhuận của công ty, trong khi tỷ lệ đóng góp cho biết lợi nhuận được đóng góp bởi mỗi sản phẩm của công ty.

Biên lợi nhuận gộp là gì?

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp là doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán chia cho doanh thu. Giá vốn hàng bán chỉ bao gồm chi phí sản xuất, tức là chi phí cố định và giá thành sản phẩm khả biến.
  • Giá vốn hàng bán rất cụ thể vì nó chỉ bao gồm những chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hóa. Nó không bao gồm các chi phí hành chính khác như tiền lương, tiền thuê nhà.
  • Tỷ suất lợi nhuận gộp rất quan trọng vì nó đo lường khả năng sinh lời sơ bộ của một công ty trước khi trừ đi chi phí chung và sau đó tính thu nhập hoạt động và thu nhập ròng.

Chúng tôi có thể minh họa tỷ suất lợi nhuận gộp bằng cách sử dụng báo cáo thu nhập dưới đây:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ABC cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2017

Do đó, lợi nhuận gộp / tỷ suất lợi nhuận gộp là bước đầu tiên để phân tích số tiền bán hàng ban đầu trước khi chúng tôi khấu trừ các chi phí hoạt động khác như quảng cáo và các chi phí khác như thuế và lãi vay. Để tránh thua lỗ, tỷ suất lợi nhuận gộp cần phải cao để trang trải chi phí hoạt động.

Biên độ đóng góp là gì?

  • Biên lợi nhuận đóng góp là giá bán sản phẩm trừ đi chi phí biến đổi trên mỗi sản phẩm. Biên độ đóng góp có tính đến lợi nhuận riêng lẻ của từng sản phẩm. Chỉ chi phí biến đổi được sử dụng để tính Biên lợi nhuận đóng góp chứ không phải chi phí cố định liên quan đến sản xuất.
  • Biên lợi nhuận đóng góp cũng giúp phân tích điểm bán hàng hòa vốn, tức là điểm mà chúng ta có thể tạo ra lợi nhuận. Biên lợi nhuận đóng góp càng lớn, chúng ta càng có thể nhanh chóng tạo ra lợi nhuận vì số lượng bán mỗi sản phẩm càng lớn càng tốt để bù đắp chi phí cố định.
  • Chi phí cố định vẫn giữ nguyên bất kể doanh số bán của công ty. Ví dụ, tiền thuê nhà, tiền lương cố định của nhân viên, thuế. Tuy nhiên, chi phí biến đổi tỷ lệ thuận với doanh thu. Nó tăng lên khi doanh số bán hàng tăng lên và ngược lại. Ví dụ về chi phí biến đổi là hoa hồng bán hàng, có liên quan trực tiếp đến sản lượng bán hàng.

Thí dụ

Một công ty có Doanh thu thuần là 450.000 đô la trong năm 2016. Hàng tồn kho có cùng số lượng vào đầu năm và cuối năm. Giá vốn hàng bán của nó bao gồm $ 130,000 chi phí biến đổi và $ 200,000 chi phí cố định. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý của nó là 30.000 đô la chi phí biến đổi và 150.000 đô la chi phí cố định.

  • Biên lợi nhuận gộp của công ty là: Doanh thu thuần là 450.000 đô la trừ đi Giá vốn hàng bán là 330.000 đô la (Giá vốn hàng bán: 130.000 đô la + 200.000 đô la) cho Lợi nhuận gộp là 120.000 đô la (450.000 - 330.000 đô la). Lợi nhuận gộp hoặc Phần trăm lợi nhuận gộp là Lợi nhuận gộp của 120.000 đô la chia cho 450.000 đô la (doanh thu ròng), hay 26,66%.
  • Biên lợi nhuận đóng góp của công ty là: Doanh thu ròng 450.000 đô la trừ đi chi phí sản phẩm biến đổi là 130.000 đô la và chi phí biến đổi là 30.000 đô la cho Biên lợi nhuận đóng góp là (450.000-130.000-30.000 đô la) = 290.000 đô la. Tỷ lệ ký quỹ đóng góp là 64,4% ($ 290,000 chia cho $ 450,000).

Biên lợi nhuận đóng góp so với đồ họa thông tin biên lợi nhuận gộp

Bảng so sánh

Cơ sở so sánh  Biên lợi nhuận gộp Ký quỹ đóng góp
Ý nghĩa Đó là doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán. Đây là giá bán trừ đi tổng chi phí biến đổi, trong đó chi phí trực tiếp bao gồm nguyên vật liệu, nhân công và chi phí chung.
Tầm quan trọng Nó cho biết liệu doanh số bán hàng có đủ trang trải chi phí sản xuất hay không. Nó được sử dụng để quyết định giá cả. Tỷ suất lợi nhuận đóng góp thấp hoặc âm cho thấy dòng sản phẩm có thể không sinh lời.
Công thức = (Doanh thu - Giá vốn hàng bán) / doanh thu = (doanh số - chi phí biến đổi) / doanh thu
Xét về chỉ số lợi nhuận Nó hữu ích cho việc phân tích số liệu tổng lợi nhuận. Nó được sử dụng để phân tích số liệu lợi nhuận trên mỗi mặt hàng.
Xem xét chi phí biến đổi và chi phí cố định Nó bao gồm cả chi phí cố định và chi phí biến đổi liên quan đến việc sản xuất hàng hóa trong quá trình tính toán. Nó chỉ bao gồm các chi phí biến đổi trong quá trình tính toán.
Ứng dụng Nó được sử dụng để tính toán lịch sử hoặc dự đoán với giá trị bán hàng cụ thể. Nó rất hữu ích cho việc phân tích nhiều kịch bản.

Lời kết

Cả hai tỷ suất lợi nhuận này đều là tỷ suất sinh lời quan trọng. Các tỷ lệ này cho phép chúng tôi đưa ra quyết định tăng lợi nhuận bằng cách phân tích các yếu tố khác nhau như chọn dòng sản phẩm tốt nhất để đầu tư, phân tích chiến dịch tiếp thị mang lại nhiều lợi nhuận nhất và tối ưu hóa giá sản phẩm. Tỷ suất lợi nhuận gộp cho biết lợi nhuận của công ty, trong khi tỷ lệ đóng góp cho biết lợi nhuận được đóng góp bởi mỗi sản phẩm của công ty.

Các công ty có lợi nhuận gộp cao có lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác trong ngành. Tương tự, các công ty có tỷ suất đóng góp cao có thể trang trải chi phí sản xuất hàng hóa và vẫn để lại tỷ suất lợi nhuận. Tuy nhiên, nên so sánh tỷ suất đóng góp vì nó phụ thuộc phần lớn vào loại ngành vì một số ngành có thể có nhiều chi phí cố định cần trang trải hơn những ngành khác.