Công ty con (Ví dụ, Cấp độ) | Làm thế nào nó hoạt động?

Công ty con là gì?

Công ty con là công ty được kiểm soát bởi một công ty khác, còn được gọi là công ty mẹ hoặc công ty mẹ. Quyền kiểm soát được thực hiện thông qua việc sở hữu trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty con. Các công ty con do công ty kiểm soát thành lập hoặc mua lại. Trường hợp công ty mẹ nắm giữ 100% cổ phần có quyền biểu quyết thì cơ cấu công ty con được gọi là công ty con 100% vốn.

Các công ty con có pháp nhân riêng biệt với pháp nhân của công ty mẹ. Họ độc lập về các khoản nợ, thuế và quản trị. Như vậy, cơ cấu công ty con có thể khởi kiện và bị kiện riêng với công ty mẹ. Tuy nhiên, do sở hữu đa số, công ty mẹ có tiếng nói lớn trong việc bầu chọn hội đồng quản trị của công ty con và hoạt động của nó. Pháp nhân riêng biệt của công ty con có thể giúp công ty mẹ thu được lợi ích về thuế, theo dõi kết quả hoạt động của một đơn vị riêng biệt, tách biệt rủi ro công ty con khỏi công ty mẹ, chuẩn bị tài sản để bán, v.v.

Các cấp của Công ty con

Cấu trúc công ty mẹ-công ty con lớn hơn có thể bao gồm nhiều lớp công ty con, được gọi là công ty con cấp một, công ty con cấp hai, công ty con cấp ba, v.v.

Như thể hiện trong ví dụ về công ty con Hình 1, trong đó công ty trên cùng trong cấu trúc cấp không thuộc sở hữu của bất kỳ công ty nào khác, các công ty con do công ty này kiểm soát là công ty con cấp một. Trường hợp công ty con cấp một sở hữu hơn 50% cổ phần trong một tổ chức khác, thì tổ chức này được gọi là công ty con cấp hai, v.v.

Ví dụ về công ty con

Ví dụ về công ty con # 1 - Walt Disney

Công ty Walt Disney có hơn 50 công ty con. Danh sách một phần các công ty con được cung cấp bên dưới

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ ở đây

Công ty con Ví dụ # 2 - Nike Inc

Nike Inc có hơn 100 công ty con. Danh sách một phần của các công ty con được cung cấp bên dưới.

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các công ty con tại đây

Sự khác biệt với công ty liên kết và nắm giữ thụ động thiểu số

  • Công ty con là các tổ chức mà công ty mẹ hoặc công ty mẹ sở hữu trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết của mình.
  • Ngược lại, nếu công ty mẹ nắm giữ 20% -50% cổ phần có quyền biểu quyết của một công ty khác thì công ty đó được gọi là công ty liên kết.
  • Hơn nữa, khi công ty mẹ nắm giữ ít hơn 20% cổ phần của công ty khác, khoản đầu tư đó là khoản đầu tư thụ động thiểu số.

Trong trường hợp cơ cấu công ty con, báo cáo tài chính của công ty con được hợp nhất với báo cáo của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày cùng với kết quả độc lập trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty mẹ.

Đối với các khoản đầu tư thiểu số, khoản đầu tư được phân loại là khoản đầu tư tài chính vào phần tài sản của bảng cân đối kế toán của công ty mẹ trong khi cổ tức nhận được được thể hiện trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo doanh thu hoạt động tài chính.

Xử lý kế toán của công ty con

Báo cáo tài chính hợp nhất cần hợp nhất tất cả các công ty con của công ty mẹ. Tất cả số dư nội bộ, giao dịch, thu nhập và chi phí đều được loại bỏ trong quá trình hợp nhất. Phải có sự thống nhất trong chính sách kế toán đối với các giao dịch tương tự trong khi kết hợp các tài khoản.

  • Đối với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, 100% thu nhập và chi phí của công ty con được bao gồm. Bất kỳ khoản thu nhập ròng nào liên quan đến lợi ích không kiểm soát của cơ cấu công ty con đều được trừ vào thu nhập ròng hợp nhất để nhận được thu nhập ròng phân bổ cho công ty mẹ.
  • Tương tự, 100% tài sản và nợ phải trả của công ty con được đưa vào Bảng cân đối kế toán hợp nhất và lợi ích không kiểm soát của công ty con được ghi nhận thành một mục hàng riêng trong phần vốn chủ sở hữu, ghi nhãn là lợi ích không kiểm soát trong công ty con hoặc cổ đông thiểu số Quan tâm.
  • Giá mua của một công ty con được mua cao hơn giá trị hợp lý được báo cáo là Lợi thế thương mại trong bảng cân đối kế toán của Công ty mẹ và được phân loại là tài sản không xác định được.
  • Đối với quyền sở hữu lớn hơn 80%, công ty mẹ phải nộp tờ khai thuế tổng hợp.

Các công ty con hợp nhất và chưa hợp nhất

  • Theo quy định, công ty mẹ phải hợp nhất tất cả các khoản tài chính của công ty con. Tuy nhiên, các công ty con có thể vẫn chưa hợp nhất trong một số trường hợp hiếm hoi như khi cơ cấu công ty con đang phá sản trong đó công ty mẹ không thể kiểm soát hoạt động của công ty con.
  • Các công ty này được coi là khoản đầu tư vốn cổ phần và được ghi nhận giống như khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán của công ty mẹ.

Cơ cấu công ty con và các hình thức kết hợp kinh doanh khác

Hợp nhất kinh doanh có thể được phân loại là hợp nhất hoặc mua lại, hợp nhất và các đơn vị có mục đích đặc biệt.

Trong khi cơ cấu công ty con có bản sắc riêng và cơ cấu tổ chức hiện có ngay cả sau khi được công ty mẹ hoặc công ty mẹ mua lại, việc sáp nhập dẫn đến sự hấp thụ của công ty nhỏ hơn vào công ty lớn hơn đã mua nó, dẫn đến việc công ty hợp nhất không còn tồn tại . Hợp nhất là việc hình thành một công ty hoàn toàn mới thông qua sự kết hợp của hai công ty trong khi các thực thể có mục đích đặc biệt được tạo ra bởi công ty tài trợ cho một mục đích đặc biệt hoặc một dự án.

Các vấn đề về định giá trong Cross Holdings- EV / EBITDA

Các công ty có tỷ lệ nắm giữ chéo phải đối mặt với các vấn đề định giá như trong trường hợp ước tính EV / EBITDA. Khi một cổ phần nắm giữ được phân loại là cổ đông thiểu số, thu nhập từ hoạt động kinh doanh của công ty mẹ không phản ánh thu nhập của cổ đông thiểu số. Tuy nhiên, tử số của bội số bao gồm giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu, bao gồm giá trị của cổ đông thiểu số, do đó dẫn đến việc định giá quá cao cổ phiếu của công ty mẹ. Do đó, giá trị của cổ phiếu thiểu số phải được trừ đi để đạt được EV chính xác.

Trong trường hợp nắm giữ phần lớn như các công ty con, EBITDA bao gồm 100% thu nhập hoạt động kinh doanh của công ty con trong khi EV chỉ phản ánh phần nắm giữ thuộc về công ty. Điều này có thể giải thích sai lệch về bội số thấp có thể phân loại cổ phiếu của công ty mẹ là bị định giá thấp. Đối với các khoản nắm giữ hợp nhất, do đó, các điều chỉnh sẽ được yêu cầu để loại trừ giá trị và thu nhập hoạt động của phần nắm giữ khỏi tử số và mẫu số tương ứng.

Phần kết luận

Các doanh nghiệp đang phát triển thường thành lập các công ty con hoặc mua cổ phần kiểm soát trong các công ty hiện tại vì điều này mang lại cho họ lợi ích khi mở rộng kinh doanh với rủi ro tối thiểu. Mối quan hệ công ty mẹ - công ty con giúp khóa các khoản nợ phải trả và các khoản tín dụng của cơ cấu công ty con, giữ an toàn cho tài sản của công ty mẹ. Cũng có thể có những hợp lực cụ thể khác mang lại lợi ích cho các bậc cha mẹ, ví dụ, tăng lợi ích về thuế, rủi ro đa dạng hoặc các tài sản như thu nhập, thiết bị hoặc tài sản. Đến lượt mình, công ty con được hưởng lợi từ danh tiếng thương hiệu của công ty mẹ và / hoặc các nguồn lực quý giá.

Mặc dù hai công ty được coi là pháp nhân riêng biệt cho mục đích trách nhiệm pháp lý, nhưng chúng được coi là một thực thể duy nhất để báo cáo tài chính. Trong trường hợp tỷ lệ nắm giữ> 80%, công ty mẹ có thể thu được các lợi ích có giá trị về thuế và bù đắp lợi nhuận của một doanh nghiệp với lỗ của một doanh nghiệp khác.

Chi phí pháp lý liên quan đến việc mua lại các công ty con thường ít hơn chi phí hợp nhất. Hơn nữa, việc mua lại các công ty con trên đất nước ngoài dẫn đến lợi ích về thuế ngoài việc nới lỏng các điều kiện kinh doanh với các quốc gia ít hợp tác hơn. Điều này giúp tăng thị phần và đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua lợi thế quy mô.