Tài sản hiện tại so với tài sản không dài hạn | 7 điểm khác biệt hàng đầu (với đồ họa thông tin)

Sự khác biệt giữa tài sản hiện tại và tài sản không dài hạn

Tài sản là nguồn lực cho một doanh nghiệp; Tài sản có hai loại là tài sản lưu động và tài sản dài hạn. Tài sản lưu động là những tài sản tương đương với tiền mặt hoặc sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt trong khoảng thời gian một năm. Tài sản dài hạn là những tài sản sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm và không tồn tại lâu dài.

Tài sản lưu động bao gồm tiền và các khoản tương đương, thường là mục hàng đầu tiên ở bên tài sản của bảng cân đối kế toán khi bảng cân đối kế toán được lập dựa trên tính thanh khoản. Các khoản tương đương tiền thường là các thương phiếu mà một công ty đầu tư, có tính thanh khoản như tiền mặt. Tài sản lưu động khác là các khoản phải thu, là khoản tiền mà công ty nợ từ những người mắc nợ mà họ đã bán hàng theo hình thức tín dụng.

Hàng tồn kho tài sản ngắn hạn đáng kể khác; bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần duy trì một mức tồn kho nhất định để vận hành kinh doanh, cả mức tồn kho cao và thấp đều không phải là mong muốn của một công ty. Các tài sản lưu động khác bao gồm thuế thu nhập hoãn lại và doanh thu trả trước.

PPE tạo thành phần chính của tài sản lưu hành cho một doanh nghiệp. Máy móc và thiết bị của nhà máy được báo cáo trên bảng cân đối kế toán theo giá trị ghi sổ, thường là chi phí mua lại tài sản cứng đó. Các công ty cũng khấu hao nhà máy và máy móc theo phương pháp đường thẳng hoặc phương pháp Giảm giá kép.

PP&E thuần được công ty báo cáo, PP&E gộp đã điều chỉnh theo khấu hao lũy kế. Tài sản dài hạn khác bao gồm các khoản đầu tư dài hạn, thuế thu nhập hoãn lại phải trả dài hạn, khấu hao lũy kế và phân bổ. Lợi thế thương mại là một ví dụ về tài sản vô hình. Tài sản vô hình được điều chỉnh để khấu hao chứ không phải khấu hao.

Đồ họa thông tin về tài sản hiện tại so với tài sản không hiện tại

Sự khác biệt chính

  • Tài sản lưu động là những tài sản tương đương với tiền mặt hoặc sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt trong khung thời gian một năm. Tài sản dài hạn hoặc tài sản dài hạn là những tài sản sẽ không chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm và không có bản chất ngắn hạn.
  • Danh sách tài sản lưu động bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho và doanh thu trả trước. Danh sách tài sản dài hạn bao gồm các khoản đầu tư dài hạn, tài sản nhà máy và thiết bị, lợi thế thương mại, khấu hao lũy kế và phân bổ, và thuế thu nhập hoãn lại dài hạn.
  • Tài sản lưu động khi bán được coi là lợi nhuận kinh doanh và phải chịu thuế doanh nghiệp. Mặt khác, bất cứ khi nào tài sản dài hạn được bán, tài sản đó được coi là lãi vốn và thuế thu nhập vốn được áp dụng trong trường hợp đó.
  • Tài sản lưu động nói chung không phải đánh giá lại, chỉ trong một số trường hợp hàng tồn kho có thể được đánh giá lại. Các tài sản dài hạn, như PP&E, cần được công ty đánh giá lại. Bất cứ khi nào giá trị thị trường của một tài sản hữu hình giảm so với giá trị ghi sổ của tài sản đó. Công ty cần đánh giá lại giá trị ghi sổ của tài sản đó và khoản chênh lệch được báo cáo là lỗ trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ đó.

Bảng so sánh

Nền tảng Tài sản lưu động Tài sản dài hạn
Định nghĩa Tài sản lưu động là những tài sản tương đương với tiền mặt hoặc sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt trong khung thời gian một năm. Tài sản dài hạn là những tài sản sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm và không tồn tại.
Mặt hàng Tài sản dòng bao gồm các mục hàng như tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho và doanh thu trả trước. Tài sản dài hạn bao gồm các khoản đầu tư dài hạn, tài sản nhà máy và thiết bị, lợi thế thương mại, khấu hao lũy kế và phân bổ, và tài sản thuế thu nhập hoãn lại dài hạn.
Thiên nhiên Tài sản lưu động là nguồn lực ngắn hạn của một công ty. Những tài sản này là nguồn lực dài hạn để vận hành doanh nghiệp.
Định giá Nói chung, tài sản lưu động được định giá trong bảng cân đối kế toán theo giá thị trường. Tài sản dài hạn được đánh giá trong số dư theo giá mua trừ đi khấu hao lũy kế. Đối với tài sản vô hình, chúng được định giá theo nguyên giá trừ khấu hao.
Thiện chí Không phải là một phần của tài sản hiện tại Tài sản dài hạn có thể được chia nhỏ thành tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Một tài sản vô hình phổ biến nhất là lợi thế thương mại, được tạo ra thông qua việc mua lại.
Tác động về thuế Việc bán tài sản lưu động dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Bán tài sản dài hạn dẫn đến lãi vốn và thuế thu nhập vốn được áp dụng trong trường hợp này.
Đánh giá lại Tài sản lưu động nói chung không phải đánh giá lại; chỉ trong một số trường hợp, hàng tồn kho có thể được đánh giá lại. Đánh giá lại PP&E là rất phổ biến trong trường hợp tài sản dài hạn. Bất cứ khi nào giá trị thị trường của một tài sản hữu hình giảm so với giá trị ghi sổ của tài sản đó. Công ty cần đánh giá lại giá trị sổ sách của tài sản đó và phần chênh lệch trong báo cáo lỗ trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ đó.

Phần kết luận

Tài sản là những nguồn lực cần thiết của một công ty để điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Tài sản lưu động và tài sản dài hạn kết hợp để tạo thành tổng tài sản theo yêu cầu của một công ty. Tài sản dài hạn được yêu cầu cho các mục đích kinh doanh lâu dài như máy móc thiết bị đất đai cần thiết cho hoạt động kinh doanh lâu dài.

Mặt khác, tài sản lưu động là nguồn lực cần thiết để vận hành các hoạt động hàng ngày của một doanh nghiệp. Tài sản lưu động thường được báo cáo trong bảng cân đối kế toán theo giá hiện tại hoặc thị trường. Mặt khác, tài sản lưu động được báo cáo trong bảng cân đối kế toán theo giá vốn mua lại đã điều chỉnh khấu hao / phân bổ, sẽ được đánh giá lại bất cứ khi nào giá thị trường giảm so với giá ghi sổ.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found