Công thức lá chắn thuế | Tính toán từng bước với các ví dụ

 Công thức tính toán lá chắn thuế (Khấu hao và lãi vay)

Thuật ngữ “Tax Shield” đề cập đến khoản khấu trừ được phép tính trên thu nhập chịu thuế mà cuối cùng dẫn đến việc giảm các khoản thuế phải nộp cho chính phủ. Công thức cho lá chắn thuế rất đơn giản và nó được tính trước tiên bằng cách cộng các chi phí được khấu trừ thuế khác nhau và sau đó nhân kết quả với thuế suất.

Về mặt toán học, nó được biểu diễn dưới dạng,

Công thức Lá chắn Thuế = Tổng các Chi phí Được khấu trừ Thuế * Thuế suất

Mặc dù lá chắn thuế có thể được yêu cầu cho một khoản đóng góp từ thiện, chi phí y tế, v.v., nó chủ yếu được sử dụng cho chi phí lãi vay và chi phí khấu hao trong trường hợp của một công ty. Lá chắn thuế có thể được thể hiện cụ thể dưới dạng chi phí được trừ thuế.

Việc tính toán lá chắn thuế lãi suất có thể được tính bằng cách nhân nợ trung bình, chi phí nợ và thuế suất như hình dưới đây,

Công thức Lá chắn Thuế lãi suất = Nợ trung bình * Chi phí nợ * Thuế suất.

Việc tính toán lá chắn thuế khấu hao có thể được tính theo chi phí khấu hao và thuế suất như hình dưới đây,

Công thức Lá chắn Thuế khấu hao = Chi phí khấu hao * Thuế suất

Tính toán Lá chắn thuế (Từng bước)

Lá chắn thuế có thể được tính bằng cách sử dụng các bước sau:

  • Bước 1: Đầu tiên, tập hợp tất cả các chi phí được trừ thuế, chẳng hạn như chi phí lãi vay, chi phí khấu hao, đóng góp từ thiện, chi phí y tế, v.v., từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một công ty. Cộng tất cả các khoản chi phí đó để tính ra tổng của tất cả các khoản chi phí được trừ thuế.
  • Bước 2: Tiếp theo, thuế suất áp dụng cho công ty được xác định, mức thuế này phụ thuộc vào khu vực tài phán.
  • Bước 3: Cuối cùng, lá chắn thuế được tính bằng cách nhân tổng chi phí được trừ thuế và thuế suất áp dụng, như minh họa ở trên.

Các ví dụ

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Công thức Tax Shield này tại đây - Mẫu Excel Công thức Tax Shield

Ví dụ 1

Chúng ta hãy xem xét một ví dụ về một công ty XYZ Ltd, đang kinh doanh sản xuất cao su tổng hợp. Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gần đây của XYZ Ltd cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2018, thông tin sau đây có sẵn. Thực hiện tính toán của Tax Shield mà công ty được hưởng.

Dựa trên thông tin, hãy tính toán lá chắn thuế mà công ty được hưởng.

Sau đây là Tổng chi phí được khấu trừ thuế,

Do đó, cách tính của Tax Shield như sau,

  • Công thức lá chắn thuế = (10.000 đô la + 18.000 đô la + 2.000 đô la) * 40%

Lá chắn thuế sẽ -

Lá chắn thuế = 12.000 đô la

Do đó, XYZ Ltd được hưởng lá chắn Thuế là 12.000 đô la trong năm 2018.

Ví dụ số 2

Chúng ta hãy lấy ví dụ về một công ty khác, PQR Ltd., đang có kế hoạch mua thiết bị trị giá 30.000 đô la phải trả thành 3 đợt hàng năm bằng nhau và lãi suất được tính là 10%. Công ty cũng có thể mua thiết bị trên cơ sở cho thuê với giá 15.000 đô la mỗi năm phải trả vào cuối mỗi năm trong 3 năm. Nguyên giá của thiết bị sẽ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng là 33,3%. Thuế suất áp dụng là 35%. Xác định phương án nào khả thi hơn cho công ty. Mua Thiết bị khi Nợ hoặc Mua Thiết bị khi Cho thuê.

Lựa chọn thứ nhất (Mua Thiết bị khi Nợ)

Hoàn trả hàng năm = Giá thiết bị * Lãi suất * [(1 + Lãi suất) Không. năm] / [(1 + Lãi suất) Không. trong năm -1]

= 30.000 đô la * 10% * [(1 + 10%) 3] ÷ [(1 + 10%) 3 -1] = 12.063 đô la

Dòng tiền trong năm 1 = Trả nợ hàng năm - Lá chắn thuế khấu hao - Lá chắn thuế lãi vay

= 12.063 đô la - 30.000 đô la * 33,3% * 35% - 30.000 đô la * 10% * 35% = 7.513 đô la

Dòng tiền ra trong năm 2 = 12.063 đô la - 30.000 đô la * 33,3% * 35% - (30.000 đô la - 12.063 đô la + 3.000 đô la) * 10% * 35%

= $ 7,83

Dòng tiền ra trong năm 3 = 12.063 đô la - 30.000 đô la * 33,3% * 35% - (20.937 đô la - 12.063 đô la + 2.094 đô la) * 10% * 35%

= 8.180 đô la

PV của chi phí mua lại @ 10% = 7,513 đô la / (1 + 10%) + 7,831 đô la / (1 + 10%) 2 + 8,180 đô la / (1 + 10%) 3

= $ 19.447

Lựa chọn thứ 2 (Mua thiết bị khi cho thuê)

Ngân lưu hàng năm sau lá chắn thuế = 15.000 đô la * (1 - 35%) <>

= $ 9,750

PV của chi phí mua lại @ 10% = 9.750 đô la / (1 + 10%) + 9.750 đô la / (1 + 10%) 2 + 9.750 đô la / (1 + 10%) 3

 = 24.247 đô la

Do đó, tùy chọn thứ nhất tốt hơn vì nó cung cấp chi phí mua lại thấp hơn.

Máy tính lá chắn thuế

Bạn có thể sử dụng công cụ tính lá chắn thuế sau đây.

Tổng chi phí được khấu trừ thuế
Thuế suất
Công thức lá chắn thuế
 

Công thức lá chắn thuế = Tổng chi phí được khấu trừ thuế x Thuế suất
0 x 0 = 0

Mức độ liên quan và sử dụng

Lá chắn thuế là một khía cạnh rất quan trọng đối với kế toán doanh nghiệp vì đây là số tiền mà công ty có thể tiết kiệm khi thanh toán thuế thu nhập bằng cách sử dụng các khoản chi phí được khấu trừ khác nhau và khoản tiết kiệm này cuối cùng sẽ bổ sung vào lợi nhuận của công ty. Tiết kiệm từ lá chắn thuế càng cao thì lợi nhuận tiền mặt của công ty càng cao. Mức độ của lá chắn thuế khác nhau giữa các quốc gia, và do đó, lợi ích của họ cũng khác nhau dựa trên mức thuế tổng thể.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found