Công thức trung bình | Làm thế nào để tính toán trung bình? (Từng bước một)

Công thức tính trung bình

Trung bình là giá trị được sử dụng để đại diện cho tập hợp các giá trị của dữ liệu như là giá trị trung bình được tính toán từ toàn bộ dữ liệu và công thức này được tính bằng cách cộng tất cả các giá trị của tập đã cho, được biểu thị bằng tổng của X và chia nó cho số các giá trị đã cho trong tập ký hiệu là N.

Trung bình = (a 1 + a 2 +…. + A n ) / n

  • nơi một i = quan sát thứ i
  • n = Số lần quan sát

Giải trình

Việc tính toán giá trị trung bình có thể được tính bằng cách sử dụng các bước sau:

  • Bước 1: Đầu tiên, xác định quan sát và chúng được ký hiệu là 1 , a 2 ,… .., a n tương ứng với quan sát thứ nhất, quan sát thứ 2,…., Quan sát thứ n.
  • Bước 2: Tiếp theo, xác định số lượng quan sát và nó được ký hiệu là n.
  • Bước 3: Cuối cùng, giá trị trung bình được tính bằng cách cộng tất cả các quan sát và sau đó chia kết quả cho số quan sát như hình dưới đây.

Trung bình = (a 1 + a 2 +…. + A n ) / n

Các ví dụ

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Công thức Trung bình này tại đây - Mẫu Excel Công thức Trung bình

Ví dụ 1

Chúng ta hãy lấy một ví dụ về John, người đã đăng ký chương trình tốt nghiệp về khoa học môi trường. Khóa học cấp bằng ba năm được chia thành sáu học kỳ và tỷ lệ phần trăm trung bình cuối cùng được tính toán trên cơ sở tỷ lệ phần trăm đạt được trong tất cả các học kỳ. Tính tỷ lệ phần trăm cuối cùng của John dựa trên số điểm sau đây của anh ta:

Dưới đây là dữ liệu được cung cấp để tính toán tỷ lệ phần trăm trung bình.

Được,

a 1 = 79%, a 2 = 81%, a 3 = 74%, a 4 = 70%, a 5 = 82%, a 6 = 85%, n = 6

Sử dụng thông tin trên, cách tính giá trị trung bình sẽ như sau,

  •   Trung bình = (79% + 81% + 74% + 70% + 82% + 85%) / 6

Trung bình sẽ là -

  • Trung bình = 78,50%

Do đó, David đạt tỷ lệ phần trăm cuối cùng là 78,5% trong chương trình tốt nghiệp.

Sử dụng

Như tên gọi "trung bình" gợi ý, nó đề cập đến điểm trung tâm giữa một tập hợp các quan sát và khi nó được sử dụng trong lĩnh vực toán học, nó đại diện cho con số thường là trung bình của một nhóm số. Thuật ngữ này thường được sử dụng để biểu thị một số là đại diện cho một nhóm người hoặc sự vật. Nó rất quan trọng vì nó giúp tóm tắt một số lượng lớn dữ liệu thành một giá trị duy nhất và nó cũng chỉ ra rằng có một số điểm không nhất quán xung quanh giá trị duy nhất trong dữ liệu gốc, điều này tạo thành một phần rất quan trọng của lý thuyết xu hướng trung tâm.