Công thức Tỷ lệ Hiệu quả | Tính toán từng bước

Tỷ lệ Hiệu quả là gì?

Tỷ lệ hiệu quả là thước đo mức độ hiệu quả của một công ty quản lý tài sản và nợ phải trả và bao gồm các công thức như vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay các khoản phải thu và vòng quay các khoản phải trả.

Tỷ số vòng quay tài sản đo lường khả năng sử dụng hiệu quả tài sản của một tổ chức để tạo ra doanh thu.

Tỷ lệ vòng quay tài sản = Doanh thu / Tổng tài sản bình quân.

Tỷ số vòng quay hàng tồn kho cho biết số lần tổng số hàng tồn kho đã được bán trong một thời kỳ.

Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân.

Hệ số vòng quay các khoản phải thu hay vòng quay các khoản nợ là số lần tổ chức thu được các khoản phải thu trong một thời kỳ.

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu = Doanh số Có / Tài khoản Trung bình Phải thu

Tốc độ mà một công ty thanh toán cho các nhà cung cấp của mình được đo bằng hệ số vòng quay các khoản phải trả.

Tỷ lệ vòng quay tài khoản phải trả = Mua hàng của nhà cung cấp / Tài khoản trung bình phải trả

Giải thích Công thức Tỷ lệ Hiệu quả

# 1 - Tỷ lệ vòng quay tài sản

Để tính toán tỷ số vòng quay tài sản, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tính doanh số.

Bước 2: Tính tổng tài sản bình quân theo công thức.

Tổng tài sản trung bình = Tổng tài sản mở + Tổng tài sản cuối kỳ / 2

Bước 3: Tính hệ số vòng quay tài sản theo công thức.

Tỷ lệ vòng quay tài sản = Doanh thu / Tổng tài sản bình quân

# 2 - Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho

Để tính toán tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tính giá vốn hàng bán.

Bước 2: Tính lượng hàng tồn kho trung bình theo công thức.

Khoảng không quảng cáo trung bình = Khoảng không quảng cáo mở đầu + Khoảng không quảng cáo kết thúc / 2

Bước 3: Tính hệ số vòng quay hàng tồn kho theo công thức.

Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho trung bình

# 3 - Tỷ số vòng quay các khoản phải thu

Để tính được hệ số vòng quay các khoản phải thu, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tính tổng doanh số tín dụng.

Bước 2: Tính bình quân các khoản phải thu theo công thức.

Các khoản trung bình phải thu = Mở tài khoản phải thu + Đóng tài khoản phải thu / 2

Bước 3: Tính hệ số vòng quay các khoản phải thu theo công thức.

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu = Doanh số Có / Tài khoản Trung bình Phải thu

# 4 - Tỷ lệ Doanh thu Phải trả Tài khoản

Để tính hệ số vòng quay các khoản phải trả, cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tính toán các giao dịch mua của nhà cung cấp.

Bước 2: Tính bình quân các khoản phải trả theo công thức.

Tài khoản trung bình phải trả = Mở tài khoản phải trả + Đóng tài khoản phải trả / 2

Bước 3: Tính hệ số vòng quay các khoản phải trả theo công thức.

Tỷ lệ vòng quay tài khoản phải trả = Mua hàng của nhà cung cấp / Tài khoản trung bình phải trả

Ví dụ về Công thức Tỷ lệ Hiệu quả (với Mẫu Excel)

Dưới đây là các ví dụ để tính toán công thức tỷ lệ hiệu quả.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Công thức Tỷ lệ Hiệu quả này tại đây - Mẫu Excel Công thức Tỷ lệ Hiệu quả

Ví dụ 1

Rudolf Inc. cung cấp cho bạn những thông tin sau về công ty:

Tính Tỷ số vòng quay tài sản và Tỷ số vòng quay hàng tồn kho từ dữ liệu trên.

Giải pháp:

Tính toán Tỷ lệ Vòng quay Tài sản sẽ là: 

Tỷ lệ vòng quay tài sản = 50000/10000

Tỷ lệ luân chuyển tài sản = 5

Tính toán Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho sẽ là: 

Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho = 30000/6000

Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho = 5

Tỷ lệ vòng quay tài sản là 5 và tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho là 5.

Ví dụ số 2

Kế toán trưởng của Alister Inc. cung cấp một số thông tin về hoạt động kinh doanh trong năm 2018:

Tính giá trị sau giả sử có 360 ngày trong một năm:

  1. Hệ số vòng quay khoản phải thu và số ngày nợ.
  2. Tỷ số vòng quay khoản phải trả.

Giải pháp:

Tính toán các khoản trung bình phải thu sẽ là: 

Tài khoản trung bình phải thu = (8000 + 12000) / 2

Tài khoản trung bình phải thu = $ 10.000

Tính toán Tỷ số vòng quay các khoản phải thu sẽ là: 

Hệ số vòng quay khoản phải thu = 60000/10000

Hệ số vòng quay khoản phải thu = 6

Số ngày ghi nợ = 360/6 = 60 ngày

Hệ số vòng quay các khoản phải thu là 6 và số ngày mắc nợ là 60.

Tính toán các tài khoản trung bình phải trả sẽ là:

Tài khoản trung bình phải trả = (6000 + 10000) / 2

Tài khoản trung bình phải trả = $ 8.000

Tính toán các tài khoản Tỷ lệ doanh thu phải trả sẽ là -

Tỷ lệ vòng quay khoản phải trả = 30000/8000

Tỷ lệ vòng quay các khoản phải trả = 3,75

Tỷ số vòng quay các khoản phải trả là 3,75.

Ví dụ # 3

Baseline Inc. cung cấp cho bạn thông tin tài chính sau cho năm 2018:

Tính các hệ số hiệu suất sau:

  1. Tỉ lệ quay vòng tài sản
  2. Tỷ lệ luân chuyển hàng tồn kho
  3. Hệ số vòng quay các khoản phải thu
  4. Tỷ lệ vòng quay khoản phải trả

Giải pháp:

Tính toán Tỷ lệ Vòng quay Tài sản sẽ là:

Tỷ lệ vòng quay tài sản = 6000/10000

Tỷ lệ vòng quay tài sản = 0,6

Tính toán Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho sẽ là:

Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho = 5000/1000

Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho = 5

Tính toán Tỷ số vòng quay các khoản phải thu sẽ là:

Hệ số vòng quay khoản phải thu = 6000/2000

Hệ số vòng quay khoản phải thu = 3

Tính toán các tài khoản Tỷ lệ doanh thu phải trả sẽ là -

Tỷ lệ vòng quay khoản phải trả = 3000/600

Tỷ lệ vòng quay khoản phải trả = 5

Ví dụ # 4

George Inc. đã có thông tin tài chính sau đây vào năm 2017:

Tất cả các doanh số bán hàng là tín dụng. Tìm hiểu các tỷ lệ sau:

  1. Tỉ lệ quay vòng tài sản
  2. Tỷ lệ luân chuyển hàng tồn kho
  3. Tỷ số vòng quay các khoản phải thu

Giải pháp:

Bước 1: Để tính hệ số vòng quay tài sản sử dụng công thức trên.

Tỷ lệ vòng quay tài sản = 20000/10000

Tỷ lệ Vòng quay Tài sản sẽ là -

Tỷ lệ luân chuyển tài sản = 2

Bước 2: Để tính hệ số vòng quay hàng tồn kho, sử dụng công thức trên.

Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho = 15000/3000

Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho sẽ là -

Tỷ lệ Vòng quay Hàng tồn kho = 5

Bước 3: Để tính hệ số vòng quay các khoản phải thu, sử dụng công thức trên.

Hệ số vòng quay khoản phải thu = 20000/2000

Tỷ số vòng quay các khoản phải thu sẽ là -

Hệ số vòng quay khoản phải thu = 10

Do đó, Tỷ số vòng quay tài sản là 2. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho là 5. Tỷ số vòng quay các khoản phải thu là 10.

Mức độ liên quan và sử dụng

Tỷ lệ hiệu quả là đặc trưng của ngành. Nó ngụ ý rằng một số ngành nhất định có tỷ lệ cao hơn do bản chất của ngành.

Tỷ số vòng quay tài sản càng cao thì càng tốt cho một công ty vì nó cho thấy rằng công ty đó có hiệu quả trong việc tạo ra doanh thu. Hệ số vòng quay các khoản nợ cho biết hiệu quả mà một công ty biến các khoản phải thu thành tiền mặt. Với sự trợ giúp của tỷ lệ vòng quay con nợ, ngày con nợ có thể được tính toán. Ngày ghi nợ cho biết số ngày trung bình mà một doanh nghiệp cần để thu nợ. Số ngày mắc nợ cao chứng tỏ hệ thống thu hồi nợ của công ty kém.

Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho cho biết một công ty có thể di chuyển hàng tồn kho của mình nhanh như thế nào. Hệ số vòng quay các khoản phải trả cho biết số lần một công ty thanh toán cho các nhà cung cấp của mình trong một thời kỳ cụ thể.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found