TIME trong Excel (Công thức, Ví dụ) | Cách sử dụng hàm TIME trong Excel

Công thức TIME trong Excel

Time là một hàm bảng tính thời gian trong excel được sử dụng để tính thời gian từ các đối số do người dùng cung cấp, các đối số có định dạng sau lần lượt là giờ, phút và giây, phạm vi đầu vào cho giờ có thể từ 0-23 và cho phút là 0-59 và tương tự cho giây và phương pháp sử dụng hàm này như sau = Thời gian (Giờ, Phút, Giây).

Giải trình

Công thức của TIME chấp nhận các tham số và đối số sau:

 • giờ - Đây có thể là bất kỳ số nào trong khoảng từ 0 đến 32767, đại diện cho giờ. Điểm cần lưu ý cho đối số này là nếu giá trị giờ lớn hơn 23, thì nó sẽ được chia cho 24. Phần còn lại của phép chia sẽ được sử dụng làm giá trị giờ. Để hiểu rõ hơn, TIME (24,0,0) sẽ bằng TIME (0,0,0), TIME (25,0,0) có nghĩa là TIME (1,0,0) và TIME (26,0,0 ) sẽ bằng TIME (2,0,0), v.v.
 • phút - Đây có thể là bất kỳ số nào từ 0 đến 32767, đại diện cho phút. Đối với đối số này, bạn cần lưu ý rằng nếu giá trị phút lớn hơn 59, thì cứ sau 60 phút sẽ cộng thêm 1 giờ vào giá trị giờ hiện có. Để hiểu rõ hơn, TIME (0,60,0) sẽ bằng TIME (1,0,0) và TIME (0,120,0) sẽ bằng TIME (2,0,0), v.v.
 • thứ hai - Đây có thể là bất kỳ số nào trong khoảng từ 0 đến 32767, đại diện cho số thứ hai. Đối với đối số này, bạn cần lưu ý rằng, nếu giá trị thứ hai vượt quá 59, thì cứ sau 60 giây sẽ cộng thêm 1 phút vào giá trị phút hiện có. Để hiểu rõ hơn, TIME (0,0,60) sẽ bằng TIME (0,1,0) và TIME (0,0,120) sẽ bằng TIME (0,2,0), v.v.

Giá trị trả lại của Công thức TIME:

Giá trị trả về sẽ là một giá trị số từ 0 đến 0,999988426, đại diện cho một bảng chấm công cụ thể.

Ghi chú sử dụng

 • TIME trong trang tính excel được sử dụng để tạo ngày ở định dạng số sê-ri từ các thành phần giờ, phút và giây mà bạn chỉ định.
 • Tờ TIME được sử dụng để tạo thời gian hợp lệ nếu bạn có các giá trị của các thành phần trên riêng biệt. Ví dụ: TIME (3,0,0,) bằng 3 giờ, TIME (0,3,0) bằng 3 phút, TIME (0,0,3) bằng 3 giây và TIME (8 , 30,0) tương đương với 8,5 giờ.
 • Khi bạn có thời gian hợp lệ, bạn có thể dễ dàng định dạng nó theo yêu cầu của mình.

Làm thế nào để mở hàm TIME trong Excel?

 1. Bạn chỉ cần nhập công thức TIME mong muốn vào ô bắt buộc để đạt được giá trị trả về trên đối số.
 2. Bạn có thể mở hộp thoại công thức TIME theo cách thủ công trong bảng tính và nhập các giá trị lôgic để đạt được giá trị trả về.
 3. Hãy xem ảnh chụp màn hình bên dưới để xem tùy chọn Công thức của TIME trong Hàm Ngày & Giờ trong menu Excel.

Làm thế nào để sử dụng TIME trong Trang tính Excel?

Hãy xem các ví dụ dưới đây về TIME trong Trang tính Excel. Các ví dụ về Hàm thời gian này sẽ giúp bạn khám phá cách sử dụng hàm TIME trong Excel và làm cho khái niệm về hàm TIME rõ ràng hơn.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Hàm TIME này tại đây - Mẫu Excel Hàm TIME

Trong ảnh chụp màn hình ở trên, bạn có thể thấy rằng 3 cột đã được bao gồm, tức là D, E và F. Các cột này có các định dạng khác nhau hiển thị kết quả được tạo từ hàm TIME. Hãy xem xét những điểm sau để hiểu rõ hơn.

 • Các ô của Cột D được định dạng với định dạng Chung để kết quả từ hàm TIME ở dạng giá trị thập phân được hiển thị.
 • Các ô của cột E được định dạng với định dạng mặc định h: mm AM / PM. Đây là cách excel tự động định dạng kết quả khi bạn nhập công thức TIME.
 • Các ô của Cột F được định dạng với định dạng tùy chỉnh h: mm: ss AM / PM. Điều này sẽ giúp bạn xem đầy đủ giờ, phút và giây.

Bây giờ, dựa trên bảng tính Excel ở trên, chúng ta hãy xem xét tám ví dụ và xem hàm TIME trả về dựa trên cú pháp của hàm Thời gian.

Lưu ý- Bạn phải nhập Công thức của TIME trong tất cả các ô của ba cột D, E và F để đạt được kết quả.

Hãy xem xét các ảnh chụp màn hình dưới đây của các ví dụ trên để hiểu rõ ràng.

Ví dụ 1

Ví dụ số 2

Ví dụ # 3

Ví dụ # 4

Ví dụ số 5

Ví dụ # 6

Ví dụ # 7

Ví dụ # 8

Lỗi hàm TIME trong Excel

Nếu bạn gặp bất kỳ loại lỗi nào từ hàm TIME, đó có thể là bất kỳ lỗi nào sau đây.

#NUM! - Loại lỗi này xảy ra nếu đối số do bạn cung cấp đang đánh giá thời gian âm, ví dụ: nếu giờ được cung cấp nhỏ hơn 0.

#GIÁ TRỊ! - Loại lỗi này xảy ra nếu bất kỳ đối số nào do bạn cung cấp không phải là số.

Những điều cần ghi nhớ

 • TIME trên Excel cho phép bạn tạo thời gian với các thành phần giờ, phút và giây riêng lẻ.
 • TIME trên Excel được phân loại theo Hàm NGÀY & GIỜ.
 • TIME sẽ trả về giá trị thập phân từ 0 đến 0,999988426 cho giá trị giờ, phút và giá trị thứ hai.
 • Sau khi sử dụng TIME trên Excel, khi bạn có thời gian hợp lệ, bạn có thể dễ dàng định dạng nó theo yêu cầu của mình.