Biểu đồ hòa vốn (Ví dụ) | Làm thế nào để tạo biểu đồ phân tích hòa vốn?

Biểu đồ hòa vốn

Biểu đồ hòa vốn cho thấy mối quan hệ giữa chi phí và doanh thu và cho biết lãi và lỗ đối với các số lượng khác nhau trên biểu đồ để phân tích, trong đó đường ngang thể hiện số lượng bán hàng và đường thẳng đứng thể hiện tổng chi phí và tổng doanh thu và tại điểm giao nhau là điểm hòa vốn cho biết không có lãi và không bị lỗ với số lượng nhất định.

Trên trục tung, biểu đồ hòa vốn vẽ biểu đồ doanh thu, chi phí biến đổi và chi phí cố định của công ty và trên trục hoành, khối lượng được vẽ. Biểu đồ giúp mô tả khả năng thu được lợi nhuận của công ty với cơ cấu chi phí hiện tại.

Ví dụ sau về biểu đồ hòa vốn cung cấp phác thảo về loại biểu đồ hòa vốn phổ biến nhất hiện nay. Mỗi ví dụ về biểu đồ hòa vốn nêu chủ đề, lý do có liên quan và các nhận xét bổ sung nếu cần.

Thí dụ

Công ty TNHH Túi xách sản xuất và bán túi trên thị trường và muốn tiến hành phân tích hòa vốn hoạt động kinh doanh của mình. Kế toán phụ trách của công ty xác định rằng chi phí cố định của công ty bao gồm tiền lương của nhân viên, chi phí thuê nhà, thuế tài sản, v.v. sẽ giữ nguyên là 1.000.000 đô la. Chi phí biến đổi liên quan đến việc sản xuất một đơn vị túi sẽ là 20 đô la. Chiếc túi được bán trên thị trường với giá cao là 120 đô la. Hãy lập biểu đồ hòa vốn cho Company Bag Ltd.

Giải pháp:

Được,

 • Chi phí cố định: 1.000.000 đô la
 • Chi phí biến đổi: $ 20 mỗi đơn vị
 • Giá bán: $ 120 mỗi chiếc
 • Đóng góp trên mỗi đơn vị = Giá bán trên mỗi đơn vị - Chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị
 • Đóng góp cho mỗi đơn vị = $ 120 - $ 20
 • Đóng góp cho mỗi đơn vị = $ 100

Việc tính toán số lượng hòa vốn có thể được thực hiện như sau:

Số lượng hòa vốn = (Chi phí cố định / Đóng góp trên mỗi đơn vị)

Số lượng hòa vốn = (1.000.000 đô la / 100 đô la)

Số lượng hòa vốn = 10.000 đơn vị

Nó cho thấy rằng công ty Bag Ltd. sẽ được yêu cầu bán 10.000 đơn vị túi để đạt được mức hòa vốn với chi phí cố định, giá bán và chi phí biến đổi của túi đã cho.

Biểu diễn đồ họa của biểu đồ hòa vốn

Dưới đây là biểu đồ Hòa vốn cho ví dụ trên về bag ltd:

Để trình bày biểu đồ hòa vốn, tổng chi phí cố định, tổng chi phí biến đổi, tổng chi phí và tổng doanh thu sẽ được tính theo đơn vị cụ thể đã bán như sau

Tính toán các chi phí khác nhau cho Bag Ltd cho số lượng đơn vị khác nhau đã bán

Biểu đồ hòa vốn

Chi tiết
 • Trên trục X (ngang), số lượng đơn vị được hiển thị và trên trục Y (dọc), số tiền được hiển thị.
 • Đường màu xanh lam trong biểu đồ thể hiện tổng chi phí cố định lên tới $ 1000,000. Đường chi phí cố định là đường thẳng khi chi phí cố định không thay đổi bất kể số lượng đơn vị sản phẩm đã bán của công ty.
 • Đường màu xanh lá cây thể hiện doanh thu từ các sản phẩm đã bán. Ví dụ: bán 10.000 đơn vị túi sẽ tạo ra doanh thu 1.200.000 đô la (10.000 x 120 đô la) cho công ty và bán 8.000 đơn vị túi sẽ tạo ra doanh thu là 960.000 đô la (8.000 x 120 đô la).
 • Đường màu đỏ thể hiện tổng chi phí, tức là tổng chi phí cố định và chi phí biến đổi. Giống như trong trường hợp hiện tại, nếu một công ty bán 0 đơn vị, thì chi phí biến đổi của công ty sẽ là 0 đô la nhưng chi phí cố định cũng sẽ phát sinh trong trường hợp đó, do đó chi phí cố định sẽ là 1000.000 đô la làm cho tổng chi phí đến $ 1000,000. Bây giờ nếu một công ty bán 10.000 đơn vị, thì chi phí biến đổi của công ty sẽ là 200.000 đô la (10.000 x 20 đô la) và chi phí cố định sẽ là 1000.000 đô la làm cho tổng chi phí là 1.200.000 đô la.
 • Như đã tính toán ở trên, điểm hòa vốn của công ty là 10.000 đơn vị. Tại điểm hòa vốn, doanh thu của công ty sẽ là 1.200.000 đô la (10.000 x 120 đô la), chi phí biến đổi là 200.000 đô la (10.000 x 2) và chi phí cố định là 1.000.000 đô la, làm cho tổng chi phí là 1.200.000 đô la (200.000 đô la + $ 1.000.000).
Phân tích

Bây giờ, khi số lượng đơn vị bán ra vượt quá điểm hòa vốn 10.000 đơn vị so với mức công ty Bag Ltd. sẽ kiếm được lợi nhuận từ hàng hóa bán ra. Theo biểu đồ khi đường màu xanh lá cây của doanh thu lớn hơn đường màu đỏ của tổng chi phí sau khi 10.000 đơn vị được sản xuất và bán thì Bag Ltd. sẽ tạo ra lợi nhuận từ hàng hóa đã bán. Tương tự như vậy, trong trường hợp số lượng đơn vị bán được dưới 10.000 đơn vị, thì công ty Bag Ltd. sẽ bị lỗ. Theo biểu đồ, có 0-9.999 đơn vị được sản xuất và bán ra, đường màu đỏ nằm trên đường tổng doanh thu màu xanh lá cây mà công ty Bag Ltd. sẽ thua lỗ.

Phần kết luận

Biểu đồ hòa vốn, còn được gọi là biểu đồ Lợi nhuận theo khối lượng chi phí, là một biểu diễn đồ họa của các đơn vị bán hàng và doanh thu bằng đô la cần thiết để hòa vốn. Trên trục tung, biểu đồ vẽ biểu đồ doanh thu, chi phí biến đổi và chi phí cố định của công ty và trên trục hoành, khối lượng được vẽ.