CORREL trong Excel | Cách sử dụng hàm CORRELATION (với các ví dụ)

CORREL trong Excel

Hàm CORREL được phân loại là hàm thống kê trong Excel. Công thức CORREL trong Excel được sử dụng để tìm ra hệ số tương quan giữa hai biến. Nó trả về hệ số tương quan của mảng 1 và mảng 2.

Bạn có thể sử dụng hệ số tương quan để xác định mối quan hệ giữa hai thuộc tính.

Ví dụ - Mối tương quan giữa một cổ phiếu cụ thể và chỉ số thị trường.

Công thức CORREL trong Excel

Công thức CORREL trong Excel có hai tham số bắt buộc là array1, array2.

Các thông số bắt buộc:

  • array1 : Yêu cầu một tập hợp các biến độc lập.
  • array2 : Nó là một tập hợp các biến phụ thuộc.

Nhận xét

Công thức hệ số tương quan là:

ở đâu và là trung bình của mẫu và được tính bằng trung bình (mảng1) và trung bình (mảng2).

Nếu giá trị của hệ số tương quan r gần với +1, nó cho thấy mối tương quan thuận mạnh mẽ và nếu r gần với -1, nó cho thấy mối tương quan âm mạnh mẽ.

Làm thế nào để sử dụng Hàm CORREL trong Excel?

Hàm CORREL trong Excel rất đơn giản và dễ sử dụng. Hãy hiểu hoạt động của CORREL bằng một số ví dụ. Hàm CORREL trong Excel có thể được sử dụng như hàm trang tính và hàm VBA.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Hàm CORREL này tại đây - Mẫu Excel Hàm CORREL

Hàm CORREL như hàm trang tính.

Ví dụ 1

Trong ví dụ đầu tiên, chúng ta hãy xem xét hai tập dữ liệu Data1 và Data2 như được hiển thị trong bảng dưới đây.

= CORREL (B4: B22, C4: C22) = 0,6642909

Ví dụ số 2

Trong ví dụ này, chúng tôi coi tập dữ liệu về các thay đổi hàng tuần của cổ phiếu A là dữ liệu 1 và SP 500 thay đổi hàng tuần như dữ liệu 2 hiển thị trong bảng bên dưới. Bây giờ hãy tính hàm hệ số tương quan bằng cách sử dụng công thức CORREL trong excel, = CORREL (F3: F23, G3: G23) và đầu ra sẽ là- 0,89011522.

Ví dụ # 3

Trong ví dụ này, chúng ta đang lấy một mối tương quan thuận hoàn hảo, chẳng hạn, khi xem xét một giá trị của biến X tăng theo giá trị của biến và giá trị của biến X giảm khi giá trị của biến Y giảm như được hiển thị trong bảng dưới đây.

Ví dụ # 4

Ở đây chúng tôi xem xét một ví dụ về mối tương quan âm hoàn hảo. Khi giá trị của biến X tăng khi giá trị của biến Z giảm và khi giá trị của biến X giảm, giá trị của biến Z tăng lên như thể hiện trong ví dụ dưới đây.

Hàm CORREL trong Excel có thể được sử dụng như một hàm VBA.

Hãy xem xét một tập dữ liệu trong excel bắt đầu từ A2.

Chức năng phụ CORREL ()

Dim r As Double

Dim ra As Range

Dim rb As Range

Đặt ra = Range (“A2”, Range (“A2”). End (xlDown)) // ra lưu trữ các phạm vi từ A2 đến mục nhập cuối cùng trong cột A.

Đặt rb = ra.Offset (, 1) // rb lưu các giá trị mảng từ C2 đến tất cả các giá trị trong cột C.

r = Application.WorksheetFunction.correl (ra, rb) // Giá trị hàm tương quan được lưu trong biến r.

MsgBox r // in đầu ra trong Hộp thư.

Kết thúc Sub

Những điều cần ghi nhớ 

  • Lỗi # N / A - (CORREL) Hàm tương quan trong Excel thông qua lỗi # N / A nếu các mảng đã cho có độ dài khác nhau. Có nghĩa là, nếu array1 và array2 chứa số lượng điểm dữ liệu khác nhau, CORREL sẽ trả về giá trị lỗi # N / A.
  • Lỗi # DIV / 0 - Hàm tương quan trong Excel thông qua lỗi # DIV / 0 nếu một trong các mảng đã cho (mảng1, mảng2) trống hoặc nếu độ lệch chuẩn excel của các giá trị bằng 0.

Nếu đối số tham chiếu hoặc mảng được cung cấp chứa văn bản / chuỗi, giá trị lôgic hoặc giá trị trống thì những giá trị đó sẽ tự động bị bỏ qua.

  • (CORREL) Hàm tương quan trong Excel bao gồm giá trị 0 trong phép tính của nó.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found