Chi phí Hoạt động (Định nghĩa, Công thức) | Tính toán OPEX

Định nghĩa chi phí hoạt động

Chi phí Hoạt động (OPEX) là chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh bình thường và không bao gồm các chi phí như giá vốn hàng bán liên quan trực tiếp đến sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Chúng dễ dàng có sẵn trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cùng với các chi phí khác được trừ vào thu nhập hoạt động để xác định lợi nhuận ròng.

Sau đây là một số Chi phí Hoạt động phổ biến -

 • Bán chi phí quản lý và bán hàng chung (SG&A) - Đây thường được coi là "chi phí chung". Danh mục SG&A bao gồm các chi phí như hoa hồng bán hàng, quảng cáo, tài liệu khuyến mại, tiền thuê nhà, tiện ích, điện thoại, nghiên cứu và tiếp thị.
 • Chi phí Quản lý - Nó cũng bao gồm các chi phí như chi phí quản lý & bồi thường nhân viên và nhiều chi phí khác không thuộc giá vốn hàng bán. Loại chi phí này được ghi nhận là chi phí hoạt động trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì trên thực tế không thể hoạt động kinh doanh chính mà không phát sinh các chi phí này.
 • Chi phí nhân công, Chi phí chung của nhà máy, v.v. - Chi phí này cũng có thể bao gồm các chi phí được gọi là COGS (giá vốn hàng bán) và loại bao gồm chi phí hàng tồn kho, chi phí vận chuyển hàng hóa, chi phí nhân công, chi phí chung của nhà máy, v.v.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có một số chi phí khác không được đưa vào tính toán của OPEX vì nó được coi là không liên quan đến hoạt động cốt lõi của công ty. Loại chi phí này bao gồm các chi phí như chi phí lãi vay hoặc các chi phí đi vay khác, quyết toán một lần, điều chỉnh kế toán, thuế đã nộp, v.v.

Các ví dụ

Chúng ta hãy lấy một ví dụ về báo cáo thu nhập của một công ty có tên là XYZ Ltd để minh họa cách OPEX được khấu trừ từ doanh thu thuần khi xác định lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng. Tất cả số tiền được hiển thị trong bảng dưới đây là hàng triệu.

Đối với việc tính toán Lợi nhuận ròng trước tiên, chúng tôi sẽ tính các giá trị sau.

Giá vốn hàng bán

 • COGS = ($ 50 + $ 20) triệu
 • Giá vốn hàng bán = 70 triệu đô la

Chi phi hoạt động

Công thức Chi phí Hoạt động = Hoa hồng bán hàng + Tiền thuê + Tiện ích + Khấu hao

 •  = ($ 10 + $ 5 + $ 5 + $ 8) triệu
 • = 28 triệu đô la

Thu nhập hoạt động

Hiện tại, Thu nhập hoạt động = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán - Hoạt động kinh doanh

 • Thu nhập hoạt động = ($ 125 - $ 70 - $ 28) triệu
 • Thu nhập hoạt động = 27 triệu đô la

Lợi nhuận ròng

Cuối cùng, Lợi nhuận ròng = Thu nhập hoạt động - Chi phí lãi vay - Thuế đã nộp

 • Lợi nhuận ròng = ($ 27 - $ 6 - $ 2) triệu
 • Lợi nhuận ròng = 19 triệu đô la

Mức độ liên quan và việc sử dụng OPEX

Cần phải hiểu khái niệm chi phí này vì nó là một thành phần quan trọng trong việc tính toán lợi nhuận hoạt động, sau đó được sử dụng để tính lợi nhuận ròng, một lần nữa là yếu tố quan trọng trong việc đánh giá hoạt động tài chính của một công ty. Quy tắc ngón tay cái nói rằng OPEX của một công ty càng thấp thì công ty đó càng có lợi nhuận.

Công thức tính lợi nhuận ròng (theo cách làm phổ biến) được đưa ra dưới đây,

Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận hoạt động - Các khoản thuế đã nộp - Chi phí lãi vay

Ở đâu,

Lợi nhuận hoạt động = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán - Hoạt động kinh doanh

Cần lưu ý rằng một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí này, bao gồm chiến lược định giá (không đầy đủ), giá nguyên vật liệu, chi phí lao động, v.v. Tuy nhiên, những chi phí này là một phần của các quyết định hàng ngày mà người quản lý đưa ra, và như hiệu quả tài chính dựa trên OPEX có thể được coi là thước đo cho sự linh hoạt và năng lực của nhà quản lý, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Mặc dù nó được coi là thước đo hiệu quả hoạt động tài chính, nhưng cần lưu ý rằng nó thay đổi giữa các ngành, tức là một số ngành có xu hướng có chi phí hoạt động cao hơn các ngành khác. Do đó, sẽ có ý nghĩa hơn nếu so sánh chi phí này giữa các công ty trong cùng ngành, do đó việc chỉ định chi phí “cao” hoặc “thấp” nên được thực hiện trong bối cảnh đó.

Một điều thú vị khác về việc kiểm soát nó là tìm ra số dư phù hợp, điều này có thể khó khăn, nhưng một khi đạt được, nó có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Có một số ví dụ cho thấy công ty đã thành công trong việc giảm OPEX để đạt được lợi thế cạnh tranh, điều này cuối cùng đã dẫn đến tăng thu nhập. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc giảm các chi phí này cũng có thể dẫn đến ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của sản phẩm hoặc chất lượng hoạt động, điều này có thể làm giảm uy tín của công ty về lâu dài.

Các điều khoản quan trọng khác liên quan đến OPEX

Dưới đây là một số điều khoản liên quan đến chi phí này.

# 1 - Tỷ lệ chi phí hoạt động

Nó là một thước đo được sử dụng để đánh giá phần nào của thu nhập được sử dụng để thực hiện một quy trình bình thường của doanh nghiệp. Nó được tính bằng cách chia OPEX của công ty cho tổng doanh thu hoặc doanh thu thuần của nó, sau đó được sử dụng để so sánh giữa các công ty trong cùng ngành. Về mặt toán học, nó được biểu diễn dưới dạng,

Tỷ lệ chi phí hoạt động = OPEX / Doanh thu thuần

# 2 - Lợi nhuận hoạt động

Lợi nhuận hoạt động là thước đo hiệu quả hoạt động tài chính của một công ty và ghi nhận số lợi nhuận được tạo ra từ hoạt động kinh doanh. Nó được tính bằng cách khấu trừ OPEX, chẳng hạn như tiền lương, khấu hao và giá vốn hàng bán, khỏi doanh thu hoặc doanh thu thuần. Thu nhập hoạt động cũng có thể được tính từ lợi nhuận gộp của một công ty bằng cách trừ đi tất cả OPEX. Lợi nhuận gộp tương đương với doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán. Về mặt toán học, nó được biểu diễn dưới dạng,

Lợi nhuận hoạt động = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán - Hoạt động

hoặc là

Lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận gộp - OPEX

Ở đâu,

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found