IF VÀ trong Excel | Làm thế nào để sử dụng hàm IF AND trong Excel?

IF AND trong công thức Excel

Nếu Và trong excel là hai hàm khác nhau nhất thường được lồng vào nhau, trong một hàm If đơn giản, chúng ta chỉ có thể kiểm tra một tiêu chí duy nhất nhưng nếu chúng ta sử dụng hàm AND logic, chúng ta có thể kiểm tra nhiều hơn một tiêu chí và đưa ra kết quả dựa trên tiêu chí , chúng được sử dụng như sau = IF (Điều kiện 1 VÀ Điều kiện 2, Giá trị nếu đúng, Giá trị nếu Sai).

Giải thích

Việc sử dụng công thức IF AND được áp dụng rộng rãi vì sự kết hợp của hai hàm logic cho phép người dùng đánh giá nhiều điều kiện bằng cách sử dụng hàm AND và dựa trên kết quả của hàm AND, hàm IF trả về giá trị đúng hoặc sai tương ứng. Công thức IF trong excel là công thức logic được sử dụng để kiểm tra và so sánh điều kiện được biểu thị với giá trị mong đợi bằng cách trả về kết quả mong muốn nếu điều kiện là TRUE hoặc FALSE.

Mặt khác, hàm AND còn được gọi là hàm logic, công thức này được sử dụng để kiểm tra nhiều tiêu chí, trong đó nó trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện được đề cập đều được thỏa mãn hoặc trả về FALSE nếu một trong hai tiêu chí là sai. Hàm AND cũng có thể được sử dụng với công thức IF để trả về kết quả mong muốn.

Cú pháp

Làm thế nào để sử dụng công thức IF VÀ trong Excel? (với các ví dụ)

Bạn có thể tải xuống Mẫu IF AND Formula Excel này tại đây - IF AND Formula Excel Template

Ví dụ 1

Hãy xem xét bảng sau để hiểu hoạt động của hàm IF AND.

Bảng có phân tích so sánh cho các căn hộ được thực hiện trên cơ sở tuổi của tòa nhà và loại hình xã hội. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng sự kết hợp của toán tử nhỏ hơn bằng toán tử excel và hàm bằng với hàm văn bản trong điều kiện được minh họa cho hàm IF AND.

Chức năng được sử dụng để thực hiện kiểm tra là

= IF (AND (B2 <= 2, C2 = ”Gated”), ”Cân nhắc”, ””)

Dưới đây là ảnh chụp màn hình của điều kiện được áp dụng cho bảng để thực hiện đánh giá.

Nhấn Enter để có câu trả lời.

Kéo công thức để tìm câu trả lời cho tất cả các căn hộ.

Giải thích : - Dựa vào ví dụ trên, chúng ta hãy thực hiện kiểm tra để đánh giá các căn hộ cho ô B2 nhỏ hơn và bằng 2 năm và loại hình xã hội là cộng đồng giám sát. Vì vậy, hàm IF AND sẽ thực hiện một trong những điều sau: -

 • Nếu cả hai đối số được nhập trong hàm AND là TRUE thì hàm IF sẽ đánh dấu căn hộ được xem xét.
 • Nếu một trong hai đối số được tìm thấy là FALSE hoặc cả hai đối số được nhập trong hàm AND là FALSE thì hàm IF sẽ trả về một chuỗi trống.

Ví dụ số 2

Hàm IF AND cũng có thể thực hiện các phép tính dựa trên việc liệu hàm AND là TRUE hay FALSE ngoài việc chỉ trả về các chuỗi văn bản được xác định trước.

Chúng ta hãy xem xét bảng dữ liệu dưới đây để hiểu cách tiếp cận này để tính toán mức tăng của nhân viên dựa trên số lượng đơn đặt hàng đã nhận và hiệu suất làm các tham số cho điều kiện AND.

= IF (AND (B2> = 200, C2 = ”A”), D2 * 10%, D2 * 5%)

Nhấn Enter và xem kết quả cuối cùng của ví dụ trên.

Kéo công thức để tìm tiền thưởng của tất cả nhân viên.

Giải thích : - Tiêu chí để tính tiền thưởng được thực hiện nếu điều kiện về số lượng đơn hàng nhận được lớn hơn 300 và hiệu suất là “A”. Dựa trên kết quả, hàm IF thực hiện những việc sau: -

 • Nếu thỏa mãn cả hai điều kiện thì hàm AND là TRUE thì tiền thưởng nhận được sẽ được tính bằng tiền lương nhân với 10%.
 • Nếu một trong hai điều kiện được tìm thấy là FALSE bởi hàm AND thì tiền thưởng được tính bằng tiền lương nhân với 5%.

Ví dụ # 3

Như chúng ta đã thấy hai ví dụ trên chỉ có hai tiêu chí để kiểm tra và đánh giá các điều kiện AND, nhưng không có gì ngăn cản bạn sử dụng nhiều đối số hoặc điều kiện để kiểm tra chúng là TRUE hay FALSE. Hãy để chúng tôi đánh giá ba tiêu chí của một hàm AND trong bảng dữ liệu dưới đây.

Tham khảo bảng dữ liệu, chúng ta có năm cổ phiếu với các chỉ số tài chính tương ứng như ROCE, ROE, Nợ trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ PE. Sử dụng các thông số này, chúng tôi sẽ phân tích các cổ phiếu sẽ có cơ hội đầu tư tốt nhất để tăng trưởng tốt hơn. Vì vậy, chúng ta hãy áp dụng điều kiện để đi đến kết quả.

Như có thể thấy trong bảng trên, chúng tôi có các cổ phiếu và thông số chi tiết tương ứng của chúng mà chúng tôi sẽ sử dụng để kiểm tra điều kiện đầu tư vào các cổ phiếu phù hợp.

Cú pháp được sử dụng trong bảng dưới đây là: -

= IF (AND (B2> 18%, C2> 20%, D2 <2, E2 <30%), "Đầu tư", "")

 • Nhấn Enter và xem kết quả cuối cùng của ví dụ trên.

 • Kéo công thức để tìm Tiêu chí đầu tư.

Trong bảng dữ liệu trên, hàm AND kiểm tra các tham số bằng cách sử dụng các toán tử và kết quả đầu ra được tạo bởi công thức IF như sau: -

 • Nếu tất cả bốn tiêu chí được đề cập trong hàm AND được kiểm tra và thỏa mãn thì hàm IF sẽ trả về chuỗi văn bản “Đầu tư”.
 • Nếu một hoặc nhiều trong bốn điều kiện hoặc cả bốn điều kiện không thỏa mãn hàm AND thì hàm IF sẽ trả về các chuỗi trống.

Những điều cần ghi nhớ

 1. Hàm IF AND kết hợp với nhau không phân biệt văn bản không phân biệt chữ hoa chữ thường và chữ thường.
 2. Hàm AND có thể được sử dụng để đánh giá tối đa 255 điều kiện cho TRUE hoặc FALSE và tổng độ dài công thức không được 8192 ký tự.
 3. Giá trị văn bản hoặc ô trống được đưa ra làm đối số để kiểm tra các điều kiện trong hàm AND sẽ bị bỏ qua.
 4. Hàm AND sẽ trả về “#VALUE!” nếu không có kết quả logic nào được tìm thấy trong khi đánh giá các điều kiện.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found