Vốn chủ sở hữu so với Tài sản | 8 điểm khác biệt hàng đầu (với đồ họa thông tin)

Sự khác biệt cơ bản giữa Vốn chủ sở hữu và Tài sản là vốn chủ sở hữu là bất kỳ thứ gì được chủ sở hữu đầu tư vào công ty, trong khi tài sản là bất kỳ thứ gì thuộc sở hữu của công ty để mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai.

Sự khác biệt giữa vốn chủ sở hữu và tài sản

Vốn chủ sở hữu có được bằng cách trừ đi các khoản nợ phải trả cho tài sản, có thể là vốn chủ sở hữu hoặc vốn góp của cổ đông. Tài sản được định nghĩa là những thứ giúp doanh nghiệp sản xuất và tạo ra doanh thu hoạt động.

Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu hoặc vốn cổ đông là một phần của bảng cân đối kế toán mà chúng ta nhận được bằng cách trừ đi các khoản nợ phải trả từ tài sản. Bất cứ khi nào chủ sở hữu của một công ty quyết định bắt đầu kinh doanh, nó cần có nguồn lực để mua máy móc tài sản và những thứ khác để sản xuất sản phẩm và bắt đầu và điều hành doanh nghiệp. Có hai nguồn tiền để mua tất cả các tài sản cần thiết để hoạt động kinh doanh. Một trong những nguồn vốn là nợ, và các nguồn vốn khác là vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu là một phần của các nguồn vốn do chủ sở hữu của công ty tài trợ. Vốn chủ sở hữu bao gồm nhiều phần nhỏ khác nhau cộng vào vốn chủ sở hữu. Chúng là vốn góp, lợi nhuận để lại, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi và cổ phần của lợi ích thiểu số, còn được gọi là lợi ích không kiểm soát.

Tài sản là gì?

Tài sản là một phần của công ty giúp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm và tạo ra doanh thu hoạt động. Tài sản là những nguồn lực mà doanh nghiệp cần để vận hành và phát triển doanh nghiệp. Nhiều mục hàng trong bảng cân đối kế toán cộng lại với nhau để tạo thành tổng tài sản trong bảng cân đối kế toán. Các mục hàng đó là tiền và các khoản tương đương tiền, bao gồm tiền và tài sản tài chính ngắn hạn, có tính thanh khoản cao như tiền mặt. Tài sản cũng bao gồm tất cả máy móc, tài sản và nhà máy, chủ yếu là tài sản cứng, được báo cáo là tổng tài sản cố định, bao gồm thành phần khấu hao. Tiền mặt và PPE tạo thành một phần quan trọng trong tài sản của một doanh nghiệp. Tài sản khác bao gồm các khoản phải thu, tài sản thuế thu nhập hoãn lại, tài sản tài chính, chi phí trả trước. Bên tài sản của bảng cân đối kế toán cũng bao gồm tài sản vô hình;một trong những tài sản vô hình phổ biến là lợi thế thương mại, được tạo ra trong khi mua lại một công ty mới. Đây là những tài sản có giá trị lớn nhất qua danh sách chưa toàn diện.

Phương trình kế toán sau đây là:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Đồ họa thông tin về vốn chủ sở hữu so với tài sản

Sự khác biệt chính giữa vốn chủ sở hữu và tài sản

  • Vốn chủ sở hữu được tạo thành từ vốn góp, lợi nhuận để lại, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi và cổ phần lợi ích thiểu số. Tài sản được tạo thành từ tiền và các khoản tương đương tiền, bất động sản, nhà máy, thiết bị, các khoản phải thu, tài sản thuế thu nhập hoãn lại và tài sản vô hình.
  • Vốn chủ sở hữu không bị ảnh hưởng bởi khấu hao, ngược lại khấu hao có ảnh hưởng đến tài sản. Tổng tài sản cố định, cùng với khấu hao hình thành tài sản cố định ròng.
  • Vốn chủ sở hữu là quỹ cần thiết để tạo ra các nguồn lực, trong khi tài sản là những nguồn lực cần thiết để vận hành một doanh nghiệp.
  • Trong bảng cân đối kế toán, nó có thể đạt được vốn chủ sở hữu bằng cách trừ vốn chủ sở hữu khỏi nợ phải trả. Chúng tôi có được tài sản bằng cách tổng hợp tài sản và nợ phải trả trong bảng cân đối kế toán.
  • Trong khi báo cáo vốn chủ sở hữu, nó được báo cáo là số dư trên giá trị sổ sách. Nó hoàn toàn dựa trên từng tài sản, cho dù nó cần được báo cáo trong bảng cân đối kế toán theo giá trị thị trường hay giá trị sổ sách.
  • Không có phân loại cổ phiếu, nhưng tài sản có thể được phân loại là tài sản hữu hình hoặc tài sản vô hình.

Bảng so sánh

Nền tảng  Công bằng Tài sản
Định nghĩa Vốn chủ sở hữu hoặc vốn cổ đông là một phần của bảng cân đối kế toán mà chúng ta nhận được bằng cách trừ đi các khoản nợ phải trả từ tài sản. Tài sản là một phần của công ty giúp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm và tạo ra doanh thu hoạt động.
Mục hàng Nó bao gồm vốn góp, lợi nhuận để lại, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi và cổ phần lợi ích thiểu số. Tài sản bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, nhà máy và thiết bị bất động sản, thuế thu nhập hoãn lại, các khoản phải thu, tài sản thuế thu nhập hoãn lại và tài sản vô hình.
Khấu hao Không có ảnh hưởng của khấu hao trong vốn chủ sở hữu. Tài sản cố định được báo cáo trong bảng cân đối kế toán là tài sản cố định gộp và được tính theo khấu hao lũy kế để tạo thành tài sản cố định ròng.
Thiên nhiên Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn cần thiết để tạo ra các nguồn lực. Tài sản là những nguồn lực cần thiết để vận hành một doanh nghiệp.
Phương trình tính toán Khi tuân theo phương trình kế toán để cân bằng bảng cân đối kế toán, vốn chủ sở hữu có thể được tính trừ đi các khoản nợ phải trả từ vốn cổ phần. Tài sản có được bằng cách tổng hợp tài sản và nợ phải trả trong bảng cân đối kế toán.
Liên kết với Báo cáo thu nhập Thu nhập để lại, là một phần của vốn chủ sở hữu, tăng hàng quý khi thu nhập ròng sau khi trả cổ tức được cộng vào lợi nhuận để lại. Khấu hao là một khoản chi phí hoạt động trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các tài sản trong bảng cân đối kế toán được khấu hao theo phương pháp đơn giản hoặc phương pháp DDM hàng quý.
Giá trị thị trường hoặc Giá trị sổ sách Vốn chủ sở hữu được báo cáo trong số dư trên giá trị sổ sách. Nó phụ thuộc vào từng tài sản riêng lẻ, liệu một tài sản được báo cáo trong bảng cân đối theo giá trị thị trường hay giá trị sổ sách.
Phân loại Không thể phân loại như vậy trong trường hợp cổ phiếu. Tài sản có thể được phân loại dựa trên tính thanh khoản của chúng, đó là tài sản lưu động hoặc tài sản cố định. Và cũng có thể được phân loại là tài sản hữu hình hoặc tài sản vô hình.

Phần kết luận

Cả cổ phiếu và tài sản đều là một phần của bảng cân đối kế toán. Phương trình kế toán được sử dụng để cân bằng bảng cân đối kế toán là tài sản bằng nợ phải trả cộng với vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn cần thiết để tạo ra tài sản để vận hành và phát triển doanh nghiệp. Mặt khác, tài sản là nguồn lực kinh tế cần thiết để vận hành doanh nghiệp. Tài sản có thể được phân loại là tài sản cố định hoặc tài sản lưu động dựa trên tính thanh khoản của tài sản. Tất cả ba báo cáo tài chính được kết nối với các mục hàng khác nhau của cả tài sản và cổ phiếu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found