Định dạng Báo cáo Kiểm toán | Định dạng Mẫu của một Báo cáo Đánh giá với các Ví dụ

Định dạng Báo cáo Kiểm toán là định dạng chuẩn hóa do cơ quan hữu quan quy định, sử dụng kiểm toán viên độc lập do công ty chỉ định về vấn đề này, đưa ra quan điểm và nhận xét về tình hình tài chính của công ty cũng như kế toán nội bộ sau khi phân tích các tài liệu khác nhau của công ty.

Định dạng của Báo cáo Đánh giá là gì?

Báo cáo Kiểm toán là một báo cáo mô tả tình trạng tài chính và các kiểm soát kế toán nội bộ của một kiểm toán viên độc lập. Hội đồng quản trị, các bên liên quan của tổ chức, cổ đông, nhà đầu tư, v.v. sử dụng báo cáo này. Đánh giá viên phải tỉ mỉ và không thiên vị trong khi lập báo cáo. Kiểm toán viên có trách nhiệm lập báo cáo kiểm toán này theo định dạng chuẩn hàng năm sau khi soát xét báo cáo tài chính của tổ chức.

Các nhà đầu tư có xu hướng dựa vào báo cáo của kiểm toán viên trước khi đầu tư vào bất kỳ công ty nào. Báo cáo Kiểm toán cung cấp một bức tranh rõ ràng về sức khỏe tài chính của công ty mà không cần phải tự mình phân tích các báo cáo. Báo cáo đưa ra một bản tóm tắt đáng tin cậy về tình trạng tài chính của một tổ chức.

Báo cáo của kiểm toán viên mô tả các báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong đoạn mở đầu. Đoạn phạm vi trình bày tóm tắt về bản chất của cuộc kiểm toán. Kiểm toán viên thể hiện ý kiến ​​của họ trong đoạn ý kiến.

Định dạng Báo cáo Kiểm toán

Định dạng báo cáo kiểm toán như sau:

 1. Tiêu đề
 2. Người nhận địa chỉ
 3. Đoạn văn giới thiệu
 4. Trách nhiệm của Ban quản lý
 5. Trách nhiệm của Kiểm toán viên
 6. Ý kiến
 7. Cơ sở của ý kiến
 8. Trách nhiệm báo cáo khác
 9. Chữ ký của Kiểm toán viên
 10. Nơi ký tên
 11. Ngày lập báo cáo kiểm toán

Hãy để chúng tôi thảo luận chi tiết về định dạng trên của báo cáo kiểm toán.

# 1 - Tiêu đề

Tiêu đề nên đề cập - 'Báo cáo của Kiểm toán độc lập.'

# 2 - Người nhận địa chỉ

Người nhận phải đề cập đến người mà báo cáo đang được trình bày.

# 3 - Đoạn giới thiệu

Một tuyên bố rằng các báo cáo tài chính được mô tả trong báo cáo đã được kiểm toán.

# 4 - Trách nhiệm của Ban quản lý

Phần này của mẫu báo cáo kiểm toán cần đề cập đến Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với tính trung thực của báo cáo tài chính, nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính, dòng tiền của Công ty và kết quả hoạt động tài chính. Trách nhiệm cũng bao gồm việc duy trì hồ sơ kế toán để ngăn ngừa gian lận. Họ có trách nhiệm lập và thực hiện các kiểm soát tài chính cần thiết để đảm bảo tính chính xác của các hồ sơ tài chính. Cần đề cập rằng các báo cáo tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của tổ chức.

# 5 - Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của Kiểm toán viên được đề cập là đưa ra ý kiến ​​khách quan về báo cáo tài chính và phát hành báo cáo kiểm toán. Báo cáo dựa trên các Chuẩn mực Kiểm toán. Chuẩn mực yêu cầu kiểm toán viên phải tuân thủ các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp. Kiểm toán viên có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo về báo cáo tài chính.

# 6 - Ý kiến

Nội dung quan trọng nhất trong Báo cáo kiểm toán là Ý kiến ​​của Kiểm toán viên. Nó đề cập đến ấn tượng có được sau khi kiểm toán báo cáo tài chính.

# 7 - Cơ sở của ý kiến

Nó nên đề cập đến cơ sở của việc đạt được ý kiến ​​như đã báo cáo và các sự kiện của tiền đề.

# 8 - Trách nhiệm Báo cáo Khác

Kiểm toán viên phải đề cập đến bất kỳ trách nhiệm nào khác liên quan đến việc báo cáo. Nó có thể bao gồm các yêu cầu về quy định.

# 9 - Chữ ký của Kiểm toán viên

Kiểm toán viên cần ký vào báo cáo kiểm toán, từ đó xác nhận tính xác thực của báo cáo.

# 10 - Vị trí của Chữ ký

Tên của thành phố mà việc ký báo cáo đã xảy ra.

# 11 - Ngày của Báo cáo Kiểm toán

Ngày ký / báo cáo báo cáo kiểm toán;

Ví dụ về Định dạng Báo cáo Đánh giá Mẫu:

Dưới đây được đề cập là định dạng mẫu của Báo cáo Kiểm toán viên:

Báo cáo kiểm toán độc lập

Gửi tới các thành viên của Công ty X

Báo cáo Báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán các bảng cân đối kế toán hợp nhất kèm theo của Công ty X (Công ty) vào ngày 31 tháng 12 năm 20XX, và các báo cáo liên quan về thu nhập, thu nhập toàn diện, lợi nhuận giữ lại, thay đổi vốn chủ sở hữu và dòng tiền cho năm sau đó kết thúc, và tóm tắt các chính sách kế toán và thông tin khác. Chúng tôi cũng đã kiểm toán kiểm soát nội bộ của Công ty đối với báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 20XX.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến việc lập các báo cáo tài chính này nhằm cung cấp cái nhìn trung thực và công bằng về tình hình tài chính, hoạt động tài chính và các luồng tiền của Công ty phù hợp với các nguyên tắc kế toán thường được chấp nhận ở Hoa Kỳ. của nước Mỹ.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến ​​dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi về các báo cáo tài chính này. Cuộc kiểm toán đã được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán thường được chấp nhận ở Hoa Kỳ. Các chuẩn mực này đòi hỏi chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo về tính xác thực của báo cáo tài chính và đảm bảo rằng báo cáo tài chính không có bất kỳ sai sót hoặc gian lận có thể xảy ra. Cuộc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra các số liệu và thuyết minh trong báo cáo tài chính. Cuộc kiểm toán sẽ cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến ​​của chúng tôi.

Theo quan điểm của chúng tôi, các báo cáo tài chính nêu trên trình bày một cách chính xác, tình hình tài chính của Công ty X tại ngày 31 tháng 12 năm 20XX, tuân thủ các nguyên tắc kế toán thường được chấp nhận ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, theo quan điểm của chúng tôi, Công ty duy trì kiểm soát nội bộ hiệu quả đối với báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 20XX.

[Chữ ký]

[Địa điểm]

[Ngày]


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found