Công thức Tỷ lệ Tăng trưởng Bền vững | Tính toán từng bước

Công thức Tỷ lệ Tăng trưởng Bền vững là gì?

Tỷ lệ tăng trưởng bền vững (SGR) cho biết công ty có thể tăng trưởng bền vững bao nhiêu trong tương lai mà không cần phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài dưới hình thức nợ hoặc vốn chủ sở hữu và được tính bằng cách sử dụng tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (là tỷ suất lợi nhuận trên giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu) và nhân nó với tỷ lệ duy trì hoạt động kinh doanh (tỷ lệ thu nhập được giữ lại trong kinh doanh dưới dạng lợi nhuận giữ lại).

 • Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu là tỷ lệ phần trăm thu nhập trong một thời kỳ của công ty đối với vốn chủ sở hữu đầu tư vào công ty. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt được bằng cách chia thu nhập từ vốn chủ sở hữu.
 • Tỷ lệ duy trì là tỷ lệ phần trăm thu nhập mà công ty giữ lại để sử dụng và tăng trưởng trong tương lai của công ty. Số tiền giữ lại là số tiền còn lại sau số tiền được trả từ thu nhập dưới dạng cổ tức.
Tốc độ tăng trưởng bền vững Công thức = RR * ROE

Ở đâu

 • RR = Tỷ lệ duy trì
 • ROE = Lợi tức trên vốn chủ sở hữu

Giải trình

Đó là tốc độ tăng trưởng hoạt động đạt được mà không tính đến các khoản vay dưới hình thức nợ của công ty. Đó là lý do tại sao tỷ lệ này được coi là bền vững vì mức này công ty sẽ có thể tăng trưởng ngay cả khi không nhận bất kỳ khoản đầu tư nợ bên ngoài nào.

Đó là sự tăng trưởng mà một công ty đạt được với sự trợ giúp của thu nhập mà công ty quyết định giữ lại sau khi phân phối số tiền cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức. Một nhà phân tích xem xét tỷ lệ tăng trưởng bền vững sẽ tìm kiếm một tỷ lệ cao hơn vì nó cho thấy một triển vọng tương lai tốt hơn cho công ty.

Ví dụ về Công thức Tỷ lệ Tăng trưởng Bền vững (với Mẫu Excel)

Hãy cùng xem một số ví dụ từ đơn giản đến nâng cao để hiểu rõ hơn.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Công thức Tỷ lệ Tăng trưởng Bền vững này tại đây - Mẫu Excel Công thức Tỷ lệ Tăng trưởng Bền vững

Ví dụ 1

Giả sử một số con số trong bảng dưới đây để tính toán mức tăng trưởng bền vững của hai công ty. Tính tỷ lệ tăng trưởng bền vững cho hai công ty tùy ý này.

Để tính toán tỷ lệ tăng trưởng bền vững, chúng ta cần tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của một công ty và tỷ lệ duy trì, được tính bằng cách trừ đi số cổ tức phải trả từ thu nhập của công ty và chia tử số đó cho thu nhập ròng có sẵn cho các cổ đông.

Tỷ lệ giữ chân Công ty A

RR = 1- (cổ tức được trả / thu nhập)

 • Tỷ lệ giữ chân Công ty A = 1- (1,5 / 4) = 0,63

Tỷ lệ giữ chân cho Công ty B

 • Tỷ lệ giữ chân Công ty B = 1- (2/5) = 0,60

Do đó, việc tính toán phương trình Tỷ lệ tăng trưởng bền vững cho công ty A như sau:

 • Tăng trưởng bền vững cho công ty A = 14% *. 63

Tỷ lệ tăng trưởng bền vững cho công ty A

 • Tăng trưởng bền vững cho công ty A = 8,8%

Do đó, cách tính Tỷ lệ tăng trưởng bền vững cho công ty B như sau:

 • Tăng trưởng bền vững cho công ty B = 10% * 0,60

Tỷ lệ tăng trưởng bền vững cho Công ty B

 • Tăng trưởng bền vững cho công ty B = 6,0%

Ví dụ số 2

Tính tỷ lệ tăng trưởng bền vững cho Reliance Industries. Bảng dưới đây mô tả cổ tức, thu nhập trên mỗi cổ phiếu và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đối với các ngành phụ thuộc.

Tỷ lệ giữ chân cho Reliance Industries

 • Tỷ lệ giữ chân cho Reliance Industries = 1- (6/56) = 0,89

Do đó, tính toán của công thức SGR như sau,

 • Tăng trưởng bền vững cho Reliance Industries = 12% *. 89

Tốc độ tăng trưởng bền vững cho Reliance Industries

 • Tăng trưởng bền vững cho Reliance Industries = 11%

Tỷ lệ tăng trưởng bền vững càng cao càng tốt cho công ty; tỷ lệ biểu thị cho một công ty rằng công ty có thể phát triển bền vững bao nhiêu trong tương lai với số thu nhập mà nó được tạo ra với sự trợ giúp của quá trình kinh doanh bình thường. Tỷ lệ giữa các ngành phụ thuộc cho thấy rằng các ngành phụ thuộc có thể tăng trưởng 11% trên cơ sở bền vững trong tương lai.

Ví dụ # 3

Bảng dưới đây mô tả cổ tức, thu nhập trên mỗi cổ phiếu và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của Tata Steel.

Tỷ lệ lưu giữ đối với thép Tata

 • Tỷ lệ duy trì đối với Thép Tata = 1- (9,4 / 75) = 0,87

Do đó, việc tính toán công thức SGR như sau,

 • Tăng trưởng bền vững cho Tata Steel = 23% * 0,87

SGR cho thép Tata

 • Tăng trưởng bền vững của Tata Steel = 20%

Tỷ lệ SGR càng cao càng tốt cho công ty; tỷ lệ biểu thị cho một công ty rằng công ty có thể phát triển bền vững bao nhiêu trong tương lai với số thu nhập mà nó được tạo ra với sự trợ giúp của quá trình kinh doanh bình thường. Tỷ lệ này cho thấy Tata Steel có thể tăng trưởng 20% ​​trên cơ sở bền vững trong tương lai.

Tốc độ tăng trưởng bền vững Máy tính

Bạn có thể sử dụng Máy tính Công thức SGR sau đây.

Tỷ lệ duy trì
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
Công thức Tỷ lệ Tăng trưởng Bền vững
 

Công thức Tỷ lệ Tăng trưởng Bền vững = Tỷ lệ giữ chân x Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
0 x 0 = 0

Mức độ liên quan và sử dụng

Tăng trưởng bền vững là một tỷ lệ quan trọng để tìm ra triển vọng tương lai của một công ty. Các nhà phân tích phân tích công ty giữ một cái nhìn rất chặt chẽ về tỷ lệ này. Tỷ lệ này đạt được bằng cách sử dụng hai tham số quan trọng, đó là tỷ suất sinh lợi cho các cổ đông vốn chủ sở hữu của công ty. Và biến thứ hai được sử dụng để tính Công thức SGR là tỷ lệ lưu giữ.

Mong muốn có cả tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao hơn vì điều đó có nghĩa là thu nhập cao hơn trên cùng một mức đầu tư cổ phiếu và tỷ lệ giữ lại ở mức cao hơn. Nếu một công ty đang duy trì tỷ lệ giữ chân ở mức cao hơn, điều đó cho thấy rằng công ty có triển vọng tăng trưởng trong tương lai và tự tin tạo ra lợi nhuận cao hơn với số tiền mà công ty sẵn sàng giữ lại. Lý do mà tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được sử dụng như một biến số vì nó hướng tới sự tăng trưởng hoạt động của công ty, vốn đạt được mà không cần sử dụng đòn bẩy tài chính.