Tính toán Capex | Làm thế nào để tính toán chi tiêu vốn?

Làm thế nào để tính Capex?

Tính toán Capex đo lường tổng chi tiêu cho việc mua tài sản của công ty trong một khoảng thời gian nhất định và chi phí tương tự được tính bằng cách cộng một mức tăng ròng của giá trị Nhà máy, Tài sản và Thiết bị của công ty trong năm với chi phí khấu hao trong cùng kỳ.

Chi tiêu vốn (Capex) đề cập đến chi phí mà các doanh nghiệp thực hiện trong việc xây dựng hoặc mua sắm tài sản vốn. Tài sản vốn là những tài sản mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong thời gian kéo dài hơn một năm. Có hai phương pháp để tính Capex -

  1. Từ Bảng cân đối kế toán & Báo cáo thu nhập
  2. Từ Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ

Hãy để chúng tôi thảo luận chi tiết về từng phương pháp Tính Capex.

2 phương pháp tính Capex hàng đầu

# 1 - Sử dụng Bảng cân đối kế toán & Báo cáo thu nhập

Tính toán Capex có thể được thực hiện như sau:

Tính toán CAPEX = Tăng ròng PP&E + Chi phí khấu hao

  • PPE tăng ròng - Chúng tôi có thể tính mức tăng ròng của PP&E trong một năm bằng cách trừ giá trị PP&E vào đầu năm từ giá trị PP&E vào cuối năm như sau:
    • Tăng ròng PP&E = PP&E vào cuối năm - PP&E vào đầu năm
  • Chi phí khấu hao - Chi phí này có thể được lấy từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Ví dụ 1

ABC Ltd. có các số dư sau đây liên quan đến Tài sản, nhà máy và thiết bị trong báo cáo tài chính.

Bằng cách sử dụng thông tin trên, số tiền chi tiêu vốn của công ty trong năm có thể được tính như sau:

Ví dụ số 2

Trong báo cáo tài chính của Larsen và Turbo Limited, cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018, báo cáo tình hình tài chính có các thông tin sau đây về số tiền chi tiêu vốn của Công ty.

Nguồn: LarsenTurbo.com

# 2 - Từ Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ

Số vốn chi tiêu của đơn vị có thể được hiểu là dòng tiền từ các hoạt động đầu tư, một phần của báo cáo lưu chuyển tiền tệ do đơn vị lập.

Luồng tiền từ hoạt động Đầu tư bao gồm chi tiết của cả hai, số tiền chi cho việc mua tài sản vốn và số tiền nhận được từ việc bán tài sản vốn. Số tiền chảy ra để mua tài sản vốn là số tiền chi tiêu vốn của đơn vị.

Ví dụ 1

XYZ Limited có các số dư sau đây liên quan đến chi tiêu vốn trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty.

Bằng cách sử dụng thông tin trên, số tiền chi tiêu vốn của công ty có thể được tính như sau:

Chi tiêu vốn ròng do Công ty thực hiện = 450 - 100

Chi tiêu vốn ròng do Công ty thực hiện = 350

Ví dụ số 2

2. Trong báo cáo tài chính của Larsen và Toubro Limited, cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018, báo cáo lưu chuyển tiền tệ có các mục sau đây bằng tiền được tạo ra từ hoạt động đầu tư:

( Trích báo cáo tài chính của Larsen và Toubro Limited)

Nguồn: LarsenTurbo.com

Từ ví dụ được đề cập ở trên, việc tính toán Capex (chi phí vốn) của công ty có thể được thực hiện như sau:

Số tiền Capex thực hiện = -1136,78-123,32

Số tiền Capex thực hiện = -1013,46

Phần kết luận

Tiền lãi do một đơn vị thực hiện được phản ánh chủ yếu trong phần Tài sản dài hạn, tài sản, nhà máy và thiết bị của bảng cân đối kế toán của đơn vị. Ngoài ra, số tiền công ty thực hiện để chi tiêu vốn được thể hiện trong phần dòng tiền từ hoạt động đầu tư trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Số vốn đầu tư được tính theo phương pháp tiếp cận bảng cân đối kế toán và phương pháp tiếp cận dòng tiền có thể khác nhau do các lý do như nhận trước bán hàng chưa được phản ánh trong số dư tài sản trong bảng cân đối kế toán, số tiền chưa thanh toán cho việc mua cố tài sản không xuất hiện trong dòng tiền từ hoạt động đầu tư.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found