Công thức chu trình hoạt động | Ví dụ về tính toán từng bước

Công thức chu kỳ hoạt động là gì?

Công thức cho chu kỳ hoạt động về cơ bản đại diện cho phép tính dòng tiền nhằm xác định thời gian một công ty đầu tư vào hàng tồn kho và các yếu tố đầu vào tài nguyên tương tự khác và sau đó quay trở lại tài khoản tiền mặt của công ty. Nói cách khác, chu kỳ hoạt động xác định thời gian doanh nghiệp thực hiện để mua hàng tồn kho, sau đó bán hàng tồn kho và sau đó thu tiền từ việc bán hàng tồn kho. Chu kỳ đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của một doanh nghiệp.

Về mặt toán học, nó được biểu diễn dưới dạng,

Công thức chu kỳ hoạt động = Kỳ tồn kho + Kỳ phải thu tài khoản
  • Phần đầu tiên liên quan đến mức tồn kho hiện tại và nó đánh giá mức độ nhanh chóng mà công ty có thể bán được lượng hàng tồn kho này. Nó được thể hiện bằng khoảng thời gian tồn kho.
  • Sau đó, phần thứ hai liên quan đến doanh số tín dụng, và nó đánh giá khoảng thời gian mà công ty có thể thu được tiền từ việc bán hàng của họ và nó được thể hiện bằng khoảng thời gian phải thu.

Giải trình

Công thức này rất đơn giản vì tất cả thông tin bắt buộc đều có sẵn dễ dàng trong bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập, và nó có thể được rút ra bằng cách sử dụng ba bước sau:

Bước 1: Đầu tiên, xác định số lượng tồn kho bình quân trong năm, có thể tính là số liệu bình quân mở và đóng hàng tồn kho từ bảng cân đối kế toán. Sau đó, giá vốn hàng bán có thể được tính từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Giờ đây, khoảng thời gian tồn kho có thể được tính bằng cách lấy hàng tồn kho trung bình chia cho giá vốn hàng bán và nhân với 365 ngày.

Khoảng thời gian tồn kho = Hàng tồn kho trung bình / Giá vốn hàng bán * 365

Bước 2: Tiếp theo, xác định bình quân các khoản phải thu trong năm, có thể tính bình quân mở các khoản phải thu và khóa các khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán. Sau đó, doanh thu tín dụng ròng có thể được lấy từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Giờ đây, thời gian phải thu của các khoản phải thu có thể được tính bằng cách lấy các khoản phải thu trung bình chia cho doanh số tín dụng ròng và nhân với 365 ngày.

Kỳ hạn khoản phải thu = Tài khoản trung bình phải thu / Doanh số tín dụng ròng * 365

Bước 3: Cuối cùng, có thể tính toán bằng cách cộng kỳ tồn kho và kỳ phải thu

Ví dụ tính toán về chu kỳ hoạt động

Hãy cùng xem một số ví dụ từ đơn giản đến nâng cao để hiểu rõ hơn.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Công thức Chu trình Hoạt động này tại đây - Mẫu Excel Công thức Chu trình Hoạt động

Ví dụ 1

Chúng ta hãy xem xét một ví dụ để tính toán chu kỳ hoạt động cho một công ty có tên là XYZ Ltd.  Theo báo cáo thường niên của XYZ Ltd cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 20XX, thông tin sau đây có sẵn.

Bảng sau đây trình bày số liệu để tính toán chu kỳ hoạt động của công ty XYZ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 20XX.

Vì vậy, từ dữ liệu đã cho ở trên, chúng tôi sẽ tính Thời gian tồn kho (ngày) của công ty XYZ

Khoảng thời gian tồn kho = Hàng tồn kho trung bình / Giá vốn hàng bán * 365

= (3.000 đô la + 5.000 đô la) ÷ 2 / 50.000 đô la * 365

= 29,20 ngày

Bây giờ, chúng tôi sẽ tính toán Kỳ phải thu tài khoản (Ngày) của công ty XYZ.

Kỳ hạn khoản phải thu = Tài khoản trung bình phải thu / Doanh số tín dụng ròng * 365

= (6.000 đô la + 8.000 đô la) ÷ 2 / 140.000 đô la * 365

= 18,25 ngày

Do đó, cách tính Chu kỳ hoạt động của công ty XYZ sẽ như sau:

Do đó, Công thức chu kỳ hoạt động = Kỳ tồn kho + Kỳ phải thu tài khoản

= 29,20 ngày + 18,25 ngày

OC của công ty XYZ như sau:

OC của XYZ Ltd là = 47 ngày.

Ví dụ số 2

Chúng ta hãy lấy ví dụ về Apple Inc. để tính toán chu kỳ hoạt động cho năm tài chính kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2018.

Bảng sau đây cho thấy dữ liệu để tính toán chu kỳ hoạt động của Apple Inc cho năm tài chính kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2018.

Vì vậy, từ dữ liệu đã cho ở trên, trước tiên, chúng tôi sẽ tính Khoảng thời gian tồn kho (ngày) của Apple Inc.

Do đó, Thời gian tồn kho = Hàng tồn kho trung bình / Chi phí bán hàng * 365

= ($ 4,855 Mn + $ 3,956 triệu) ÷ 2 / $ 163.756 Mn * 365

= 9,82 ngày

Bây giờ, chúng tôi sẽ tính toán Khoảng thời gian phải thu tài khoản (Ngày) của Apple Inc.

Kỳ hạn khoản phải thu = Tài khoản trung bình phải thu / Doanh số tín dụng ròng * 365

= ($ 17,874 Mn + $ 23,186 triệu) ÷ 2 / $ 265,595 triệu * 365

= 28,21 ngày

Do đó, cách tính như sau:

Chu kỳ hoạt động Công thức = Kỳ tồn kho + Kỳ phải thu tài khoản

= 9,82 ngày + 28,21 ngày

OC của Apple Inc như sau:

OC của Apple Inc. là = 38 ngày.

Máy tính chu kỳ hoạt động

Bạn có thể sử dụng Máy tính sau

Khoảng thời gian tồn kho
Kỳ phải thu tài khoản
Công thức chu kỳ hoạt động =
 

Công thức chu kỳ hoạt động = Kỳ tồn kho + Kỳ phải thu tài khoản
0 + 0 = 0

Mức độ liên quan và sử dụng

Điều cần thiết là phải hiểu khái niệm về công thức chu kỳ hoạt động vì nó giúp đánh giá mức độ hiệu quả của một công ty đang hoạt động. Một nhà phân tích có thể sử dụng chu trình này để hiểu về hiệu quả hoạt động của một công ty. Một nhà phân tích thích một chu kỳ ngắn hơn vì nó chỉ ra rằng doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả và thành công. Bên cạnh đó, chu kỳ ngắn hơn cũng cho thấy công ty sẽ có khả năng thu hồi vốn đầu tư nhanh và có đủ tiền mặt để đáp ứng các nghĩa vụ kinh doanh của mình.

Mặt khác, nếu một công ty có chu kỳ dài nhất, thì điều đó có nghĩa là công ty đó mất nhiều thời gian hơn để chuyển các khoản mua hàng tồn kho thành tiền mặt. Một công ty như vậy có thể cải thiện chu kỳ của mình bằng cách thực hiện các biện pháp để nhanh chóng bán hết hàng tồn kho hoặc giảm thời gian cần thiết để thu các khoản phải thu.

Công thức chu kỳ hoạt động có thể được sử dụng để so sánh các công ty trong cùng ngành hoặc tiến hành phân tích xu hướng để đánh giá hoạt động của nó qua các năm. So sánh chu kỳ tiền mặt của một công ty với các đối thủ cạnh tranh có thể hữu ích để xác định xem công ty có đang hoạt động bình thường so với các công ty khác trong ngành hay không. Ngoài ra, việc so sánh chu kỳ hoạt động hiện tại của một công ty với năm trước có thể giúp kết luận rằng hoạt động của công ty đó có đang trên đà cải thiện hay không.