Khái niệm cơ bản về báo cáo thu nhập | Tìm hiểu Báo cáo Thu nhập của Công ty

Khái niệm cơ bản về Báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập cung cấp một bản tóm tắt cơ bản về doanh thu và chi phí của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Báo cáo thu nhập bắt đầu bằng doanh thu mà một công ty tạo ra bằng cách bán sản phẩm cho khách hàng của mình. Vì doanh thu nằm ở đầu báo cáo thu nhập nên nó được coi là doanh thu cao nhất của công ty.
 • Ngoài báo cáo thu nhập doanh thu bao gồm tất cả các khoản mục khác dẫn đến thu nhập ròng của một công ty đứng cuối. Đó là lý do tại sao thu nhập ròng còn được gọi là lợi nhuận cuối cùng của một công ty. Tất cả các khoản mục được khấu trừ từ doanh thu của công ty để đi đến thu nhập ròng.
 • Các chi tiết đơn hàng ở giữa bao gồm giá vốn hàng bán để sản xuất hàng hóa đó. Chi phí cũng bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý.
 • Mục hàng tiếp theo là khấu hao, cũng là một phần của bảng cân đối kế toán.
 • Các khoản khác được khấu trừ để tính đến thu nhập ròng là chi phí lãi vay và thuế đã trả.

Phương trình cơ bản của báo cáo thu nhập có thể được trình bày dưới dạng

Ví dụ cơ bản về báo cáo thu nhập 

Hãy để chúng tôi cố gắng hiểu những điều cơ bản về mục hàng báo cáo thu nhập với sự trợ giúp của một ví dụ.

Phương trình báo cáo thu nhập doanh thu - chi phí = thu nhập ròng của công ty A được trình bày trong bảng dưới đây.

Doanh thu cho công ty là 50.000. Sau khi trừ đi tất cả các chi phí của công ty, bao gồm giá vốn, chi phí bán hàng & quản lý, chi phí khấu hao, chi phí lãi vay và dự phòng thuế thu nhập, thu nhập ròng sẽ là 500.

Các thành phần cơ bản của Báo cáo thu nhập

Chúng tôi đã đề cập đến cơ sở các thành phần cơ bản của báo cáo thu nhập trong các phần trước. Bây giờ chúng ta hãy thảo luận chi tiết từng khoản mục tạo nên báo cáo thu nhập của một công ty.

Các thành phần cơ bản của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là doanh thu, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, thu nhập trước thuế và khấu hao, chi phí khấu hao, lợi nhuận hoạt động, chi phí lãi vay, thuế và lợi nhuận ròng.

# 1 - Doanh thu

Đây là mục hàng đầu tiên của báo cáo thu nhập và doanh thu được tính bằng số lượng sản phẩm nhân với giá bán. Nếu một công ty đã nói năm phân khúc tổng hợp lại để tạo nên tổng doanh thu, thì tổng doanh thu cho các phân khúc riêng lẻ tạo nên tổng doanh thu. Doanh thu còn được gọi là doanh thu hoặc doanh thu và được sử dụng thay thế cho nhau ở các quốc gia khác nhau. Doanh số bán hàng là một con số rất quan trọng để xem xét một công ty, để một công ty mở rộng quy mô, điều quan trọng đối với nó là tăng doanh số bán hàng của mình theo thời gian và theo một cách nào đó, chiếm được thị phần.

Chúng tôi lưu ý rằng Google (Alphabet) tạo ra doanh thu chủ yếu từ ba hoạt động - doanh thu quảng cáo từ Thuộc tính của Google, doanh thu quảng cáo từ Thuộc tính thành viên mạng và Doanh thu khác (bao gồm cửa hàng trò chơi, phần cứng, dịch vụ đám mây, cấp phép, v.v.)

nguồn: Alphabet (Google) SEC Filings

# 2 - Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là chi phí của nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm. Những nguyên liệu thô này có nguồn gốc từ các nhà cung cấp khác nhau và chi phí này bao gồm phần lớn các chi phí cần thiết để một công ty hoạt động kinh doanh và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Chi phí Hàng hóa Bán trong Google chủ yếu bao gồm chi phí thu được lưu lượng truy cập được trả cho Thành viên Mạng Google cho các quảng cáo được hiển thị.

nguồn: Alphabet (Google) SEC Filings

# 3 - Lợi nhuận gộp

Nó là sự khác biệt giữa doanh thu của một công ty và giá vốn hàng bán của công ty.

Lợi nhuận gộp = Doanh thu - Chi phí Doanh thu

nguồn: Alphabet (Google) SEC Filings

 • Lợi nhuận gộp (2016) = 90.272 - 35.138 = 55.134 triệu
 • Lợi nhuận gộp (2015) = 74,989 - 28,164 = 46,825 triệu

# 4 - Bán chi phí quản lý và chung

Chi tiết đơn hàng này bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để sản xuất các sản phẩm và cả việc bán các sản phẩm đó. Các chi phí này bao gồm chi phí từ chi phí nhà máy đến chi phí tiếp thị. Các chi phí này cũng bao gồm chi phí nhân sự được trả cho tất cả các nhân viên là công việc của nhà máy hoặc nhân viên hành chính và những người khác hưởng lương từ công ty.

nguồn: Alphabet (Google) SEC Filings

 • Chi phí bán hàng & quản lý (2016) = 10485 + 6985 = 17.470 triệu
 • Chi phí bán hàng & quản lý (2015) = 9047 + 6136 = 15.183 triệu

# 5 - Chi phí khấu hao

Khấu hao là khoản dự phòng cho một công ty để có thể mua lại một tài sản khi đến thời điểm tài sản đó bị loại bỏ. Trong báo cáo thu nhập cơ bản, nó là chi phí trong kỳ. Khấu hao là một khoản chi phí không bằng tiền của công ty.

nguồn: Alphabet (Google) SEC Filings

 • Chi phí khấu hao và khấu hao của Google trong năm 2016 lần lượt là 3.523 đô la và 1.456 triệu đô la.
 • Chi phí khấu hao và khấu hao của Google trong năm 2015 lần lượt là $ 4,132 và $ 931 triệu.

# 6 - Lợi nhuận hoạt động

Nó được tính đến bằng cách trừ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khấu hao vào lợi nhuận gộp. Chi tiết đơn hàng này được gọi là lợi nhuận hoạt động vì công ty tạo ra số tiền này từ hoạt động của mình. Thu nhập này không bao gồm bất kỳ thứ gì được tạo ra bằng đòn bẩy tài chính.

Xin lưu ý rằng ví dụ về Báo cáo thu nhập này của Google bao gồm Chi phí nghiên cứu và phát triển dưới dạng Chi phí hoạt động.

nguồn: Alphabet (Google) SEC Filings

 • Lợi nhuận hoạt động của Google là 23,716 triệu đô la vào năm 2016 và 19,360 triệu đô la vào năm 2015.

# 7 - Chi phí lãi vay

Đây là các khoản lãi mà công ty phải trả trong một thời kỳ cụ thể cho tổng số nợ của công ty. Nó bao gồm lãi cho các khoản nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và cả các khoản phải trả lãi vay.

Dưới đây là ảnh chụp nhanh của ví dụ Báo cáo thu nhập - Thu nhập lãi và Chi phí lãi của Google.

nguồn: Alphabet (Google) SEC Filings

# 8 - Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng đạt được bằng cách khấu trừ chi phí lãi vay và thuế của một công ty từ lợi nhuận hoạt động của công ty.

Vui lòng xem cách tính Thu nhập ròng dưới đây từ ví dụ về Báo cáo thu nhập của Google

nguồn: Alphabet (Google) SEC Filings

 • Thu nhập ròng của Google là 19.478 triệu vào năm 2016 và 15.826 triệu vào năm 2015.

Phần kết luận

Báo cáo thu nhập trình bày tóm tắt cơ bản về thu nhập và chi phí của công ty. Điều rất quan trọng là phải hiểu từng mục hàng để tìm ra triển vọng của một công ty. Các mục như doanh thu, lợi nhuận ròng, lợi nhuận hoạt động, chi phí lãi vay là các biến số cho các tỷ số tài chính được theo dõi để phân tích một công ty cụ thể. Các xu hướng cần được theo dõi đối với hầu hết các mục hàng để đánh giá xem công ty đang cải thiện theo cách nào và nó đang tụt dốc ở đâu.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found