Mục tiêu của Báo cáo tài chính | Danh sách 4 mục đích hàng đầu

Mục tiêu của Báo cáo Tài chính là gì?

Mục tiêu chính của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin tài chính về công ty để có thể giúp các bên liên quan và những người sử dụng khác đưa ra các quyết định kinh tế bao gồm đánh giá hiệu quả hoạt động trong quá khứ và vị trí hiện tại, dự đoán và đánh giá sự phát triển của công ty và dự đoán tình hình phá sản hoặc bất kỳ hình thức nào sự thất bại.

Giải thích các Mục tiêu / Mục đích của Báo cáo Tài chính

# 1 - Đánh giá hiệu suất trong quá khứ và vị trí hiện tại

Mục tiêu chính là mô tả hiệu suất trong quá khứ. Hiệu suất trong tương lai của tổ chức phụ thuộc vào kết quả hoạt động trong quá khứ. Mặt khác, mặt khác là đại diện cho vị trí hiện tại mà doanh nghiệp đứng trong kịch bản hiện tại. Nó có thể hiển thị các loại tài sản thuộc sở hữu của một doanh nghiệp và các khoản nợ phải trả của một thực thể kinh doanh.

Nó cũng giải thích vị thế tiền mặt và sự kết hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu sẵn có đối với tổ chức.

Ứng dụng thực tế

Một nhà đầu tư hoặc chủ nợ luôn quan tâm sâu sắc đến xu hướng bán hàng, thu nhập ròng, chi phí, dòng tiền và lợi tức đầu tư của tổ chức nói chung. Những xu hướng này có lợi cho việc đánh giá kết quả hoạt động trong quá khứ của Ban Giám đốc và do đó đóng vai trò là các chỉ số có thể có về hiệu quả hoạt động trong tương lai của đơn vị. Đánh giá Kết quả hoạt động trong quá khứ và Vị trí hiện tại là rất quan trọng đối với sự minh bạch tài chính mà các nhà ra quyết định khác nhau yêu cầu.

# 2 - Dự đoán Thu nhập ròng và Đánh giá sự tăng trưởng

Mục tiêu của báo cáo tài chính nằm trong việc dự đoán triển vọng thu nhập của thu nhập ròng và cũng đánh giá sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

  • Báo cáo tài chính giúp lập kế hoạch và dự báo. Báo cáo tài chính giúp Ban Giám đốc áp dụng một chính sách kinh doanh phù hợp bằng cách đưa ra các chính sách đó đòi hỏi phải có sự so sánh giữa các tổ chức ngang hàng khác nhau. Nó giúp dự báo và chuẩn bị ngân sách bằng cách cung cấp thông tin liên quan đến điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
  • Do đó, tầm quan trọng của báo cáo tài chính đối với Ban Giám đốc là nó giúp trao đổi với các bên khác nhau về tình hình tài chính của họ. Giám đốc tài chính đề cập đến các báo cáo tài chính để đưa ra các quyết định liên quan đến cổ tức. Anh ta sẽ xem xét lợi nhuận thu được, các khoản nợ phải trả, các khoản dự phòng được trích lập và quyết định chia cổ tức.
Ứng dụng thực tế

Bằng cách so sánh dữ liệu của hai năm trở lên của thực thể kinh doanh, có thể kết luận xu hướng tăng trưởng. Ví dụ, nếu có sự gia tăng doanh số bán hàng với sự gia tăng lợi nhuận, thì có thể kết luận rằng trạng thái kinh doanh là lành mạnh.

Các nhà đầu tư, trong khi so sánh các lựa chọn thay thế đầu tư, cân nhắc đến rủi ro hoặc sự không chắc chắn liên quan đến lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp.

# 3 - Dự đoán về sự phá sản của một tổ chức kinh doanh và một thất bại khác

Nó giúp theo dõi khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Nó giúp dự đoán khả năng phá sản và thất bại của các doanh nghiệp kinh doanh. Phải luôn biết rõ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn của đơn vị.

Ứng dụng thực tế

Cả nhà quản lý và nhà đầu tư đều có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh hoặc giảm thiểu tổn thất để khả năng thanh toán được duy trì. Quản lý công ty có thể mang lại những thay đổi trong chính sách hoạt động, cơ cấu tài chính hoặc những thay đổi bắt buộc khác có thể được kết hợp.

# 4 - Giúp các bên liên quan và những người dùng khác đưa ra các Quyết định kinh tế

Nó cung cấp thông tin thiết yếu theo yêu cầu của các bên liên quan để họ có thể đưa ra các quyết định kinh tế khác nhau như quyết định về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

  • Các tổ chức tài chính, như ngân hàng và các công ty cho vay khác, sử dụng nó để đưa ra quyết định cho vay hoặc các quyết định tín dụng khác. Nó giúp quyết định có nên cấp vốn lưu động, gia hạn các khoản nợ như một khoản vay dài hạn hoặc các khoản ghi nợ để tài trợ cho việc mở rộng và các khoản chi khác hay không. Nếu có, báo cáo tài chính giúp xác định rủi ro tín dụng liên quan, quyết định các điều khoản cho vay và các điều kiện cho vay như tài sản đảm bảo, lãi suất và ngày đáo hạn. Do đó, các chủ nợ sử dụng các báo cáo tài chính một cách rộng rãi để đánh giá mức độ tín nhiệm của tổ chức.
  • Các nhà đầu tư tiềm năng sử dụng các báo cáo tài chính để đánh giá khả năng đầu tư vào một doanh nghiệp. Phân tích tài chính thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư và được chuẩn bị bởi các chuyên gia như các nhà phân tích tài chính. Do đó, tầm quan trọng của báo cáo tài chính là nó giúp họ ra quyết định đầu tư.

Phần kết luận

Báo cáo tài chính là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo rằng bức tranh tài chính thực tế của doanh nghiệp được trình bày cho ban giám đốc và các bên liên quan bên ngoài. Báo cáo tài chính không chỉ mở ra cơ hội ra quyết định và lập kế hoạch chiến lược cho các bên liên quan, mà báo cáo tài chính còn nhằm giảm thiểu các sai sót có thể phát sinh do sự khác biệt giữa các con số trong các báo cáo tài chính khác nhau.

Hiểu các báo cáo tài chính cơ bản là một bước cần thiết để quản lý thành công một doanh nghiệp.

Ngoài ra, báo cáo tài chính chính xác tạo ra niềm tin vào công ty. Xây dựng lòng tin cũng là một mục tiêu rất quan trọng của báo cáo tài chính.