Vòng VBA | Làm thế nào để sử dụng Hàm Round trong Excel VBA?

Hàm Round trong Excel VBA

Hàm Round trong VBA là một hàm toán học mà như tên gọi của chính nó cho thấy nó làm tròn lên hoặc làm tròn số đã cho đến tập hợp các vị trí thập phân cụ thể do người dùng chỉ định, hàm này sử dụng logic làm tròn, có nghĩa là nó lấy 5 tham chiếu và bất kỳ số nào có chữ số cuối cùng sau phần thập phân dưới 5 thì nó được làm tròn xuống và ngược lại.

Bạn có thể làm tròn một số thành số thập phân có hai chữ số, số thập phân có ba chữ số hoặc không có số thập phân nào cả. Ví dụ: nếu bạn có số 5.8697. Nếu bạn làm tròn số thành số thập phân có hai chữ số, nó sẽ là 5,87 nếu bạn làm tròn thành ba chữ số thì nó sẽ làm tròn thành 5,870, nếu bạn muốn làm tròn thành số 0 thì nó sẽ là 6 .-

Trong số ngân hàng, tất cả các chữ số thập phân nhỏ hơn 0,5 sẽ được làm tròn xuống giá trị số nguyên trước đó và tất cả các chữ số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 sẽ được làm tròn thành giá trị số nguyên tiếp theo.

Tôi hy vọng bạn đã sử dụng hàm ROUND trong trang tính. Trong VBA cũng vậy, chúng ta có thể sử dụng hàm này nhưng chúng ta có sự khác biệt với các hàm này. Chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa hai chức năng này ở phần sau của bài viết này.

Cú pháp

Hãy xem cú pháp của hàm Round.

Số: Đây là con số chúng tôi đang cố gắng làm tròn.

[Số chữ số sau số thập phân]: Bạn cần bao nhiêu chữ số sau giá trị thập phân.

Các ví dụ

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel hàm tròn VBA này tại đây - Mẫu Excel hàm tròn VBA

Giả sử bạn có số 4,534 và bạn muốn làm tròn đến hai chữ số.

Làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Khai báo biến là Variant.

Mã:

 Sub Round_Example1 () Dim K As Variant End Sub 

Bước 2: Đối với biến “ k ” này, gán giá trị thông qua hàm ROUND.

Mã:

 Sub Round_Example1 () Dim K As Variant K = Round (End Sub 

Bước 3: Con số không là gì ngoài con số chúng ta đang cố gắng làm tròn, trong trường hợp này, con số là 4.534

Mã:

 Sub Round_Example1 () Dim K As Variant K = Round (4.534, End Sub 

Bước 4: Ta cần làm tròn bao nhiêu chữ số thì trường hợp này ta cần làm tròn đến 2 chữ số .

Mã:

 Sub Round_Example1 () Dim K As Variant K = Round (4.534, 2) End Sub 

Bước 5: Bây giờ hiển thị giá trị biến “k” trong hộp thông báo VBA.

Mã:

 Sub Round_Example1 () Dim K As Variant K = Round (4.534, 2) MsgBox K End Sub 

Chạy mã này và xem những gì chúng tôi nhận được.

Chúng tôi nhận được kết quả là 4,53 khi chúng tôi làm tròn thành 2 chữ số.

Bây giờ tôi sẽ thay đổi số từ 4.534 thành 4.535 . Hãy nhìn những gì xảy ra bây giờ.

Mã:

 Sub Round_Example1 () Dim K As Variant K = Round (4.535, 2) MsgBox K End Sub 

Bây giờ hãy chạy mã và xem kết quả là gì.

Chúng tôi nhận được kết quả là 4,54 cao hơn một phần thập phân so với giá trị trước đó là 4,53. Điều này là do trong ví dụ này, chúng tôi đã cung cấp số là 4,535, vì vậy sau số 3, số tiếp theo là 5 nên nó được làm tròn thành số tiếp theo để 3 trở thành 4.

Bây giờ tôi sẽ cung cấp số là 2.452678 và tôi sẽ cố gắng làm tròn thành 3 chữ số.

Mã:

 Sub Round_Example2 () Dim K As Variant K = Round (2.452678, 3) MsgBox K End Sub 

Chạy mã này để xem kết quả.

Kết quả là 2.453 .

2,45 2678 Ở đây các số sau chữ số thập phân thứ 2 là 2678. Sau chữ số 2, số tiếp theo là 6 lớn hơn hoặc bằng 5 nên nó được làm tròn thành số thập phân tiếp theo.

Bây giờ tôi sẽ sử dụng cùng một số để làm tròn thành 0 và xem điều gì sẽ xảy ra.

Mã:

 Sub Round_Example3 () Dim K As Variant K = Round (2.452678, 0) MsgBox K End Sub 

Chạy mã và xem những gì chúng tôi nhận được.

Vì tôi đã sử dụng vòng thành số 0 nên chúng tôi nhận được kết quả là 2.

Lý do tại sao chúng tôi nhận được kết quả là 2 vì ở đây số thập phân đầu tiên là 4 nhỏ hơn 0,5 nên nó được làm tròn xuống.

Sự khác biệt giữa hàm ROUND trong Excel và VBA

Chủ yếu có 2 điểm khác biệt.

# 1 - Cú pháp của cả hai hàm:

Nếu bạn nhìn vào cú pháp của cả hai hàm, chúng ta có sự khác biệt ở đây.

Cú pháp làm tròn trong Excel: Tròn (Số, Số chữ số sau số thập phân)
Cú pháp vòng VBA: Vòng (Số, [Số chữ số sau số thập phân])

Trong excel cả hai đối số là bắt buộc nhưng trong VBA đối số thứ hai là tùy chọn.

Trong VBA nếu bạn bỏ qua đối số thứ hai thì đối số mặc định là 0 nên chúng ta sẽ nhận được số nguyên.

# 2 - Kết quả:

Kết quả được đưa ra bởi hai hàm này là khác nhau. Dưới đây là một vài ví dụ


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found