Công thức hoàn vốn đầu tư | Tính toán ROI từng bước

Công thức tính lợi tức đầu tư

Lợi tức đầu tư đo lường lãi hoặc lỗ của một khoản đầu tư so với số tiền đã đầu tư và được tính theo công thức đơn giản, tức là thu nhập ròng chia cho chi phí vốn đầu tư ban đầu. Việc tính toán ROI được thực hiện để phân tích hiệu suất đầu tư

Nó được biểu diễn như sau:

Công thức hoàn vốn đầu tư = (Lợi nhuận ròng / Chi phí đầu tư) * 100

Công thức này linh hoạt và được các nhà đầu tư khác nhau sử dụng để so sánh ROI trên các khoản đầu tư tiềm năng khác nhau và lợi nhuận trên cổ phiếu.

Ví dụ tính toán về lợi tức đầu tư

Hãy cùng xem một số ví dụ từ đơn giản đến nâng cao để hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Công thức Hoàn vốn Đầu tư này tại đây - Mẫu Excel Công thức Hoàn vốn Đầu tư

Ví dụ 1

Một nhà đầu tư mua 10.000 đô la cổ phiếu và bán cổ phiếu 1 năm sau đó với số tiền là 12.000 đô la. Lợi nhuận ròng từ một khoản đầu tư là 2.000 đô la và ROI như sau: -

  • Hoàn lại vốn đầu tư

Vì vậy, từ tính toán trên của Lợi tức đầu tư sẽ là:

Đây là lợi nhuận thực tế, bao gồm cả thuế và phí.

Công thức ROI = (Thu nhập từ đầu tư - Chi phí đầu tư) * 100 / Chi phí đầu tư

“Thu nhập từ đầu tư” là doanh thu từ lãi đầu tư. Lợi tức đầu tư được đo bằng phần trăm; nó có thể dễ dàng so sánh với lợi nhuận từ các khoản đầu tư khác, cho phép người ta đo lường nhiều loại đầu tư khác nhau.

Do đó, lợi tức đầu tư là chênh lệch giữa thu nhập từ đầu tư và chi phí đầu tư trên tổng chi phí đầu tư.

Ví dụ số 2

Một nhà đầu tư đã đầu tư 15.000 đô la và bán như vậy sau một vài năm, và anh ta bán lại với giá 20.000 đô la. Khi đó, ROI sẽ như sau.

  • Hoàn lại vốn đầu tư

Vì vậy, từ tính toán trên của Lợi tức đầu tư sẽ là:

Ví dụ # 3

Giả sử một nhà đầu tư đầu tư $ 1000 vào tiệm bánh vào năm 2015 và bán cổ phiếu của mình vào năm 2016 với giá $ 1200. Sau đó, Công thức ROI sẽ như sau: -

ROI Bakery = (1200-1000) * 100/1000 = 20%

Anh ấy cũng đầu tư 2000 đô la vào kinh doanh giày vào năm 2015 và bán cổ phiếu của mình vào năm 2016 với giá 2800 đô la. Khi đó Công thức ROI sẽ như sau: -

ROI Giày_Business = (2800-2000) * 100/2000 = 40%

Vì vậy, thông qua ROI, người ta có thể tính toán lựa chọn đầu tư tốt nhất hiện có. Chúng ta có thể thấy rằng nhà đầu tư ghi nhận lợi nhuận nhiều hơn trong kinh doanh Giày vì lợi tức đầu tư kinh doanh giày cao hơn kinh doanh bánh.

4 phương pháp hàng đầu để tính lợi tức đầu tư (ROI)

Có tổng cộng bốn phương pháp để tính toán lợi tức đầu tư.

Bây giờ, hãy để chúng tôi tính toán công thức ROI với các phương pháp dưới đây: -

# 1 - Phương pháp Thu nhập ròng

Công thức ROI = (Thu nhập ròng / Giá trị đầu tư) * 100

# 2 - Phương pháp Tăng vốn

Công thức ROI = (Giá cổ phiếu hiện tại - Giá cổ phiếu ban đầu) * 100 / Giá cổ phiếu ban đầu

# 3 - Phương thức hoàn trả toàn bộ

Công thức ROI = (Giá cổ phiếu hiện tại + Tổng cổ tức nhận được - Giá cổ phiếu gốc) * 100 / Giá cổ phiếu ban đầu

# 4 - Phương pháp ROI hàng năm

Công thức ROI = [(Giá trị cuối / Giá trị đầu) ^ (1 / số năm)] -

Công thức tính lợi tức đầu tư

Bạn có thể sử dụng công thức tính Lợi tức đầu tư sau đây-

Lợi nhuận ròng
Chi phí đầu tư
Công thức ROI =
 

Công thức ROI ==
Lợi nhuận ròng
X 100
Chi phí đầu tư
0
X 100 = 0
0

Mức độ liên quan và sử dụng

  • Công thức lợi tức đầu tư được các tập đoàn sử dụng trong lĩnh vực tài chính dưới bất kỳ hình thức đầu tư nào như tài sản, dự án, v.v.
  • Nó đo lường lợi tức đầu tư như lợi tức tài sản, lợi tức vốn, v.v.

Lợi ích của Lợi tức Đầu tư

  • Đơn giản và dễ hiểu-  Nó rất dễ tính và nó có thể được tính bằng hai số liệu là lợi ích và chi phí.
  • Được hiểu rộng rãi-  Tỷ lệ này rất phổ biến và được sử dụng phổ biến.

Hạn chế

  • Dễ bị thao túng-  Việc tính toán khác nhau dựa trên các nhà đầu tư; một số xem xét một khía cạnh, và những người khác bỏ qua nó để nó có thể bị thao túng một cách dễ dàng.
  • Bỏ qua yếu tố thời gian -  Nhà đầu tư cần so sánh hai công cụ trong cùng một khoảng thời gian và cùng một hoàn cảnh. ROI không phụ thuộc vào thời gian; do đó chúng ta không thể thấy tác động của khoảng thời gian thông qua việc này.