Thu nhập hoạt động (Định nghĩa, Công thức) | Làm thế nào để tính toán?

Định nghĩa Thu nhập Hoạt động

Thu nhập Hoạt động hay Thu nhập Hoạt động là số lợi nhuận mà một công ty kiếm được sau khi trừ đi các chi phí trực tiếp và gián tiếp từ doanh thu bán hàng. Nó còn được gọi là EBIT tức là thu nhập trước lãi vay và thuế. Chúng tôi không xem xét Tiền lãi và Thuế và các khoản thu nhập ngoài hoạt động khác trong khi tính Thu nhập Hoạt động.

Giải trình

Thu nhập hoạt động là số lợi nhuận mà công ty kiếm được từ các hoạt động cốt lõi của mình. Đây là một trong những khái niệm quan trọng giúp các nhà đầu tư và chủ nợ biết về lợi nhuận mà công ty đang tạo ra từ hoạt động kinh doanh chính của mình.

Để tính toán lợi nhuận hoạt động của công ty, chúng ta cần hiểu và phân biệt giữa các loại chi phí và cách chúng xuất hiện trong Báo cáo thu nhập của chúng ta. Có ba loại báo cáo tài chính mà một công ty lập, Báo cáo thu nhập, Bảng cân đối kế toán và Báo cáo ngân lưu. Báo cáo thu nhập cho thấy khả năng sinh lời của công ty. Bảng cân đối kế toán thể hiện Tài sản và Nợ phải trả của công ty. Và việc sử dụng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là để biết về dòng tiền vào và ra của công ty. Lợi nhuận hoạt động là một phần của Báo cáo thu nhập của công ty.

Công thức thu nhập hoạt động

Có ba công thức để tính Thu nhập hoạt động:

1. Thu nhập hoạt động = Tổng doanh thu - Giá vốn - Chi phí gián tiếp  2. Thu nhập hoạt động = Lợi nhuận gộp - Chi phí hoạt động - Khấu hao & phân bổ 3. Thu nhập hoạt động = EBIT - Thu nhập ngoài hoạt động + Chi phí phi hoạt động
 • Tổng doanh thu: Đây là tổng doanh thu bán hàng mà công ty thu được bằng cách bán hàng hóa của mình cho khách hàng. Hãy hiểu các thuật ngữ khác nhau được sử dụng trong các công thức trên.
 • Chi phí trực tiếp : Chi phí trực tiếp là chi phí liên quan trực tiếp đến chi phí sản xuất bất kỳ hàng hóa hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào. Ví dụ: chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu.
 • Chi phí gián tiếp : Đây là chi phí không thể liên quan trực tiếp đến việc sản xuất một sản phẩm. Đây cũng được gọi là chi phí chung. Ví dụ, chi phí thuê và tiền lương.
 • Lợi nhuận gộp : Chúng tôi tính toán Lợi nhuận gộp hoặc Thu nhập gộp bằng cách lấy Doanh thu trừ đi Giá vốn hàng bán.
 • Chi phí hoạt động : Đây là những chi phí phát sinh trong quá trình vận hành hoạt động kinh doanh chính. Ví dụ: Tiền thuê nhà, tiền lương và chi phí bảo hiểm.
 • Khấu hao & khấu hao : Là chi phí hao mòn của tài sản hữu hình và vô hình.
 • Thu nhập ngoài hoạt động : Thu nhập kiếm được từ các hoạt động kinh doanh chính; Ví dụ: lợi nhuận từ việc bán tài sản.
 • Chi phi Hoạt động : Các chi phí không liên quan đến việc điều hành hoạt động kinh doanh chính. Ví dụ, chi phí lãi vay và thuế.

Thu nhập hoạt động như thế nào?

Lợi nhuận hoạt động hoạt động theo lệnh dưới đây. Chúng tôi có con số Doanh thu bán hàng từ đó chúng tôi giảm giá vốn hàng bán, tức là giá vốn hàng bán, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, v.v. để có được Lợi nhuận gộp. Các chi phí Hoạt động khác như Tiền thuê, Chi phí bảo hiểm, khấu hao, v.v. được giảm từ Lợi nhuận gộp để có được số liệu Lợi nhuận hoạt động.

Có một phương pháp khác để tính toán Lợi nhuận hoạt động. Chúng ta có thể bắt đầu từ phần cuối của báo cáo thu nhập, tức là, lấy con số Lợi nhuận ròng và cộng lại Chi phí lãi vay và Thuế để có được lợi nhuận hoạt động của công ty.

Thí dụ

Có một Công ty Sản xuất Giày, hãy tính Lợi nhuận Hoạt động từ thông tin được cung cấp bên dưới.

Doanh thu bán hàng $ 3,00,00,000 Giá vốn hàng bán $ 1,00,00,000 Chi phí tiếp thị & bán hàng $ 20,00,000 Chi phí văn phòng và quản trị $ 10,00,000 Chi phí khấu hao $ 20,00,000 Chi phí lãi $ 10,00,000 Thuế suất 30%.

Giải pháp

Tính toán thu nhập hoạt động

Thu nhập hoạt động = Tổng doanh thu - Giá vốn hàng bán - Chi phí gián tiếp 

 •  = 3,00,00,000 - 1,00,00,000 - (20,00,000 + 10,00,000 + 20,00,000)
 • = 1,50,00,000

Thu nhập hoạt động = Lợi nhuận gộp - Chi phí hoạt động - Khấu hao & phân bổ

 • = 2,00,00,000 - (20,00,000 + 10,00,000) - 20,00,000
 • = 1,50,00,000

Thu nhập hoạt động = EBIT - Thu nhập phi hoạt động + Chi phí phi hoạt động

 • = 1,50,00,000 - 0 + 0
 • = 1,50,00,000

Lợi nhuận ròng

 • = 14000000-4200000
 • Lợi nhuận ròng = 9800000

Tầm quan trọng

Nó là một chỉ số quan trọng cho thấy hoạt động kinh doanh của bạn như thế nào. Nó cũng được sử dụng để tính toán các tỷ lệ tài chính khác nhau.

Chủ nợ, Nhà đầu tư và Ban Giám đốc giám sát chặt chẽ EBIT của công ty để theo dõi hoạt động của công ty. Đây là một khía cạnh quan trọng cần xem xét khi đưa ra quyết định đầu tư vì các nhà đầu tư có thể so sánh các công ty khác nhau ở cấp độ hoạt động của họ.

Lợi nhuận hoạt động là một thước đo gián tiếp về lợi nhuận của Công ty. Thu nhập hoạt động cao hơn, một công ty càng có lợi nhuận.

Phần kết luận

Do đó, Thu nhập Hoạt động là một khái niệm quan trọng giúp biết về tình hình tài chính của công ty. Mặc dù Lợi nhuận ròng đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu tình hình tài chính của công ty nếu chúng ta đang so sánh các công ty có cấu trúc thuế và cấu trúc tài chính khác nhau, thì Lợi nhuận hoạt động sẽ cho chúng ta một bức tranh chính xác hơn.