Làm thế nào để sử dụng Hàm CEILING trong Excel? (với các ví dụ)

Hàm CEILING trong Excel

Hàm CEILING rất giống với hàm tầng trong excel nhưng kết quả chỉ ngược lại với hàm tầng, trong đó hàm tầng cho chúng ta kết quả đối với công thức trần có ý nghĩa thấp hơn cho chúng ta kết quả có ý nghĩa cao hơn, ví dụ như nếu chúng ta có số là 10 và nghĩa là 3 thì 12 sẽ là kết quả.

Cú pháp

Tham số bắt buộc:

  • number: Đây là giá trị mà bạn muốn làm tròn.
  • ý nghĩa: Đây là bội số mà chúng tôi muốn làm tròn.

Làm thế nào để sử dụng hàm CEILING trong Excel?

Bạn có thể tải xuống Mẫu Excel Hàm CEILING này tại đây - Mẫu Excel Hàm CEILING

Ví dụ 1

Giả sử lấy một tập hợp các số nguyên dương làm đối số số và số dương làm ý nghĩa sau đó áp dụng hàm CEILING Excel trên nó như được hiển thị trong bảng dưới đây và o / p sẽ được hiển thị trong kết quả như sau.

Ví dụ số 2

Trong ví dụ này, chúng tôi lấy một tập hợp các số nguyên âm làm đối số số và các số dương làm ý nghĩa, sau đó áp dụng công thức CEILING excel trên nó như được hiển thị trong bảng dưới đây và o / p sẽ được hiển thị trong kết quả như sau.

Ví dụ # 3 

Trong ví dụ này, chúng tôi lấy một tập hợp các số nguyên âm làm đối số số và số âm làm ý nghĩa, sau đó áp dụng công thức excel CEILING trên đó.

 

Ví dụ # 4

Chúng ta có thể sử dụng công thức CEILING của excel để đánh dấu các hàng trong nhóm dữ liệu đã cho như trong bảng dưới đây. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng CEILING trong Excel với các hàm ROW và IS SEVEN.

Giả sử chúng ta được cung cấp dữ liệu dưới đây:

Và, chúng tôi muốn đánh dấu các hàng trong nhóm 3 đã cho, chúng tôi có thể sử dụng công thức excel = ISEVEN (CEILING (ROW () - 19,3) / 3) ở định dạng có điều kiện và kết quả đầu ra sẽ như sau:

Những điều cần ghi nhớ

  • #NUM! lỗi:
    • Xảy ra trong MS Excel 2007 hoặc các phiên bản trước đó và cung cấp đối số ý nghĩa với một dấu số học khác với đối số số đã cho, sau đó nhận được lỗi #NUM! Lỗi.
    • Chỉ xảy ra nếu bạn đang sử dụng MS Excel 2010/2013 thì hàm CEILING thông qua #NUM! Lỗi nếu số đã cho là số dương và mức ý nghĩa được cung cấp là số âm.
  • # DIV / 0! Lỗi xảy ra khi tham số ý nghĩa bằng 0.
  • #GIÁ TRỊ! Lỗi xảy ra khi bất kỳ tham số nào không phải là số.
  • Hàm CEILING giống như MROUND nhưng nó luôn làm tròn số 0.