Mục nhập Nhật ký Tín dụng Mua hàng (Định nghĩa) | Ví dụ từng bước

Mục nhập Nhật ký Tín dụng Mua hàng là gì?

Sổ nhật ký tín dụng mua hàng là bút toán được công ty chuyển vào nhật ký mua hàng vào ngày công ty mua bất kỳ hàng tồn kho nào từ bên thứ ba theo điều kiện tín dụng, nơi tài khoản mua hàng sẽ được ghi nợ. Tài khoản chủ nợ hoặc tài khoản phải trả sẽ được ghi có trong sổ kế toán của công ty.

Làm thế nào để Ghi Nhật ký Tín dụng Mua hàng?

Trong tình huống khi công ty mua hàng hóa theo hình thức tín dụng từ nhà cung cấp của công ty, thì tài khoản mua hàng sẽ được ghi nợ vì điều đó sẽ dẫn đến việc tăng hàng tồn kho (tài sản) của công ty. Sẽ có tín dụng tương ứng trong tài khoản phải trả vì số tiền mua hàng đã được thực hiện sẽ được thanh toán cho bên thứ ba (nhà cung cấp) trong tương lai. Mục nhập sẽ được chuyển khi ghi tín dụng mua như sau:

Công ty thanh toán tiền mặt đối với hàng hóa được mua theo hình thức tín dụng cho nhà cung cấp. Do đó, Tài khoản phải trả tài khoản ghi nợ khi khoản nợ phải trả được thanh toán bằng khoản ghi có tương ứng vào tài khoản tiền mặt khi có dòng tiền chuyển ra cho nhà cung cấp.

Bút toán ghi nhận khoản thanh toán tiền mua hàng theo hình thức tín dụng của công ty như sau:

Ví dụ về Mua hàng trên Sổ Nhật ký Tín dụng

Ví dụ, có công ty B ltd, đang có hoạt động kinh doanh sản xuất và bán đồng hồ trên thị trường với quy mô lớn. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, nó đã mua một số hàng hóa từ một trong những nhà cung cấp của mình với khoản tín dụng trị giá 250.000 đô la. Công ty B ltd hỏi bên em thời hạn tín dụng là 1 tháng và đồng ý thanh toán đủ sau một tháng.

Theo các điều khoản tín dụng, B ltd đã thanh toán toàn bộ 250.000 đô la tiền mặt cho nhà cung cấp vào ngày 1 tháng 8 năm 2019. Mục nhập nhật ký nào sẽ được chuyển vào sổ sách kế toán để ghi lại việc mua hàng hóa bằng tín dụng và thanh toán bằng tiền mặt so với việc mua hàng đó. Các mặt hàng?

Giải pháp

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, khi hàng hóa được mua bằng tín dụng từ nhà cung cấp, thì tài khoản mua hàng sẽ được ghi nợ trên sổ sách tài khoản với số tiền mua hàng đó và tín dụng tương ứng sẽ có trong tài khoản phải trả. Mục nhập để ghi lại Giao dịch mua có ghi có như sau:

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2019, khi số tiền được thanh toán bằng tiền mặt so với việc mua hàng hóa được ghi có cho nhà cung cấp, thì tài khoản Phải trả tài khoản sẽ được ghi có bằng tín dụng tương ứng vào tài khoản tiền mặt. Mục nhập để ghi nhận khoản thanh toán đó so với giao dịch mua được thực hiện bằng tín dụng như sau:

Ưu điểm của Sổ Nhật ký Tín dụng Mua hàng

  • Nó giúp ghi lại giao dịch liên quan đến việc mua hàng hóa bằng tín dụng của công ty từ nhà cung cấp và đảm bảo việc theo dõi chính xác mọi khoản tín dụng Mua hàng có liên quan.
  • Với sự trợ giúp của mục nhật ký tín dụng mua hàng, công ty có thể kiểm tra số dư đến hạn của nhà cung cấp vào bất kỳ ngày nào.

Hạn chế của việc ghi nhật ký tín dụng mua hàng

  • Việc ghi sổ nhật ký tín dụng mua hàng có sự can thiệp của con người, do đó có khả năng người ghi lại giao dịch đó đã phạm sai lầm. Trong trường hợp đó, giao dịch sai sẽ được hiển thị trong sổ sách tài khoản của công ty.
  • Đối với những công ty có quy mô kinh doanh lớn, số lượng giao dịch lớn nên trong những trường hợp đó, việc ghi sổ Nhật ký tín dụng mua hàng cho tất cả các giao dịch trở nên mất thời gian, do đó làm tăng khả năng xảy ra sai sót.

Điểm quan trọng

  • Khi hàng hóa được mua bằng tín dụng từ nhà cung cấp, khi đó tài khoản mua hàng sẽ được ghi nợ, dẫn đến lượng hàng tồn kho tăng lên do hàng hóa được mua từ bên thứ ba.
  • Khi hàng hóa được mua bằng tín dụng từ người bán, thì tài khoản phải trả sẽ được ghi có trong sổ kế toán của công ty. Đó là bởi vì, với việc mua tín dụng, trách nhiệm pháp lý của công ty tăng lên và khoản nợ phải trả này sẽ được phản ánh trong bảng cân đối kế toán của công ty cho đến khi khoản nợ này được giải quyết bằng cách hoàn trả lại số tiền mua hàng đó cho nhà cung cấp.

Phần kết luận

Sổ nhật ký tín dụng mua hàng được ghi vào sổ kế toán của công ty khi công ty mua hàng theo hình thức ghi có của bên thứ ba (người bán hàng). Tại thời điểm việc mua hàng được thực hiện theo điều kiện tín dụng, khi đó tài khoản mua hàng sẽ được ghi nợ trên sổ sách kế toán của công ty sẽ được thể hiện trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty và tài khoản phải trả sẽ được ghi nợ vì, với tín dụng mua hàng, trách nhiệm pháp lý của công ty tăng lên và trách nhiệm pháp lý này sẽ được phản ánh trong bảng cân đối kế toán của công ty cho đến khi khoản nợ đó được giải quyết bằng cách hoàn trả số tiền mua hàng đó lại cho nhà cung cấp.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found