Doanh thu gộp so với Doanh thu thuần | 6 điểm khác biệt hàng đầu (với đồ họa thông tin)

Sự khác biệt giữa Doanh số gộp và Doanh số ròng

Sự khác biệt chính giữa doanh thu gộp và doanh thu thuầndoanh thu thuần là tổng giá trị doanh thu bán được của công ty trong kỳ mà không điều chỉnh cho bất kỳ chi phí nào liên quan đến doanh thu bán hàng đó, trong khi doanh thu thuần là tổng giá trị của doanh số bán hàng do công ty thực hiện trong kỳ, tức là doanh thu gộp trừ đi lợi nhuận, chiết khấu và các khoản phụ cấp liên quan đến doanh số bán hàng đó.

Tổng doanh số bán hàng so với đồ họa thông tin về doanh số ròng

Hãy cùng xem những điểm khác biệt hàng đầu giữa tổng doanh thu so với doanh thu ròng cùng với đồ họa thông tin.

Sự khác biệt chính

Dưới đây là một số điểm khác biệt chính:

  • Tổng doanh thu của công ty được tính toán mà không tính đến lợi nhuận, chiết khấu và các khoản phụ cấp của công ty liên quan đến những doanh số bán hàng đó. Mặt khác, doanh thu bán ròng của công ty được tính sau khi xem xét tất cả những điều này. Tức là khách hàng trả lại hàng trong kỳ, chiết khấu cho khách hàng khi bán sản phẩm và các khoản phụ cấp liên quan đến sản phẩm bị mất tích, hư hỏng hoặc bị đánh cắp liên quan đến việc bán hàng đó.
  • Để biết tình hình tài chính của công ty hiện tại và các quy trình ra quyết định khác nhau, trong hầu hết các trường hợp, ban giám đốc và các bên liên quan khác của công ty coi doanh thu thuần phù hợp hơn khi so sánh với tổng doanh thu. Doanh thu thuần cho biết doanh thu thuần mà công ty đã thực hiện trong kỳ sau khi xem xét các khoản khấu trừ.
  • Giá trị của tổng doanh thu sẽ luôn cao hơn hoặc bằng khi so sánh với doanh thu thuần của công ty trong cùng thời kỳ vì nó được tính sau khi trừ đi các khoản lợi nhuận, chiết khấu và các khoản phụ cấp từ tổng doanh thu.
  • Để tính tổng doanh thu, số lượng đơn vị bán được trong kỳ được nhân với giá bán trên mỗi đơn vị. Mặt khác, doanh thu thuần của công ty được tính bằng cách trừ giá trị lợi nhuận, chiết khấu và các khoản phụ cấp trong kỳ với giá trị tổng doanh thu của kỳ đó.
  • Doanh thu thuần phụ thuộc vào tổng doanh thu vì số liệu của doanh thu thuần được tính sau khi điều chỉnh giá trị lợi nhuận, chiết khấu và các khoản phụ cấp trong kỳ từ giá trị tổng doanh thu. Mặt khác, doanh thu gộp là một giá trị có được khi số lượng đơn vị hàng hóa bán được trong kỳ nhân với giá đơn vị hàng hóa được bán ra, giá trị này không phụ thuộc vào giá trị của doanh thu thuần.
  • Giá trị của tổng doanh thu thuần của công ty trong kỳ được báo cáo trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong kỳ đó. Ngược lại, ở phía ngược lại, giá trị doanh thu gộp không được báo cáo ở bất kỳ đâu trong bất kỳ báo cáo tài chính nào của công ty. Người ta phải xem chi tiết thuyết minh báo cáo tài chính trong phần, trong đó có chi tiết về hoạt động bán hàng thuần của công ty để tìm ra con số cho doanh thu gộp trong kỳ.
  • Ví dụ, trong năm tài chính, công ty bán 1000.000 đơn vị sản phẩm mỗi đơn vị với giá 10 đô la. Trong số hàng hóa trị giá này, 150.000 đô la đã bị hư hỏng, hàng hóa trị giá 500.000 đô la được khách hàng của công ty trả lại và đô la 350,000 đã được giảm giá cho khách hàng. Trong trường hợp này, giá trị của tổng doanh thu sẽ được tính bằng cách nhân số lượng đơn vị bán được trong kỳ với giá mà đơn vị được bán, tức là 1000.000 đô la * 10, nhân với 10.000.000 đô la.
  • Mặt khác, doanh thu thuần sẽ được tính bằng cách trừ đi các khoản trả lại của khách hàng trong kỳ, khoản chiết khấu được trao cho khách hàng so với việc bán sản phẩm và các khoản trợ cấp liên quan đến việc sản phẩm bị mất tích, hư hỏng hoặc bị đánh cắp của công ty liên quan. cho những doanh số bán hàng từ giá trị của tổng doanh thu, tức là 10.000.000 đô la - 150.000 đô la - 500.000 đô la - 350.000 đô la đến 9.000.000 đô la

Bảng so sánh Tổng doanh thu so với Doanh thu ròng

Nền tảng Tổng doanh thu Mạng lưới bán hàng
Định nghĩa Nó được gọi là tổng giá trị doanh số bán hàng của công ty trong kỳ mà không cần điều chỉnh cho bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc bán hàng đó. Nó được đề cập đến tổng giá trị doanh số bán hàng của công ty trong kỳ, tức là tổng doanh số bán hàng trừ đi lợi nhuận, chiết khấu và các khoản phụ cấp liên quan đến doanh số bán hàng đó.
Quy trình ra quyết định Nó hầu như không liên quan đến quá trình ra quyết định. Nó là một trong những thứ có liên quan đến quá trình ra quyết định.
Sự khác biệt giá trị Giá trị của nó sẽ luôn cao hơn hoặc bằng khi so sánh với doanh thu thuần. Giá trị của nó sẽ không bao giờ cao hơn tổng doanh thu.
Công thức Số lượng đơn vị đã bán * Tỷ lệ mỗi đơn vị Tổng doanh thu - lợi nhuận - chiết khấu - phụ cấp
Sự phụ thuộc Doanh thu thuần phụ thuộc vào nó. Tổng doanh thu không phụ thuộc vào nó.
Được báo cáo trong báo cáo thu nhập Không được báo cáo trong báo cáo thu nhập; Được báo cáo trong báo cáo thu nhập;

Phần kết luận

Tổng doanh thu của công ty được tính bằng cách nhân số lượng đơn vị bán được trong kỳ với giá bán trên mỗi đơn vị. Các khoản trả lại của khách hàng trong kỳ, khoản chiết khấu được trao cho khách hàng so với việc bán sản phẩm và các khoản phụ cấp liên quan đến sản phẩm bị mất tích, hư hỏng hoặc bị đánh cắp của công ty liên quan đến những lần bán hàng đó không được xem xét khi tính toán Tổng doanh thu.

Mặt khác, doanh thu thuần phụ thuộc vào số liệu tổng doanh thu. Nó được tính bằng cách trừ đi số tiền trả lại của khách hàng trong kỳ, khoản chiết khấu cho việc bán sản phẩm và các khoản phụ cấp liên quan đến sản phẩm bị mất tích, bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp liên quan đến doanh số bán hàng đó khỏi giá trị của tổng doanh số bán hàng.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found